DROST LETSELSCHADE B.V.

Algemeen

1. Begripsbepaling:
Onder ’cliënt’ wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met de besloten vennootschap Drost Letselschade B.V., hierna enkel nog te noemen ‘Drost’, een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van enkele diensten.

2. Algemeen:
a.     Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Drost schriftelijk is bevestigd.
b     Van het bepaalde in deze voorwaarden wordt slechts afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
c.     Indien ook cliënt naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Drost uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt instemt.
d.     Drost belast zich met het verlenen van rechtskundige bijstand in en buiten rechte, het optreden als belangenbehartiger bij letselschades en het geven van adviezen op juridisch gebied.
e.     Het staat Drost vrij de uitvoering van haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, e.e.a. niet tegenstaande de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.

3. Offertes:
a.     Alle door Drost gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Drost is eerst gebonden, nadat zij een haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
b.     De omzetbelasting is bij de gehanteerde tarieven nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Opdrachten:
a.     Indien de cliënt de door hem aan Drost verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Drost alle met het oog op de uitvoering van de haar verstrekte opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de reeds gemaakte kosten van rechtsbijstand daaronder nadrukkelijk begrepen, te vergoeden.
b.     Drost behoudt zich het recht voor, onder opgaaf van redenen, een haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, dan wel terug te geven, e.e.a. met inachtneming van de goede trouw.
c.     Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, brengt een aan Drost verstrekte opdracht nimmer met zich mee, dat die opdracht door een met name genoemde medewerker van Drost wordt uitgevoerd.
d.     Alle door Drost te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van cliënt, tenzij hierna anders is bepaald, dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
e.    Voor alle door Drost verrichte werkzaamheden is cliënt, voor zover hierna niet anders bepaald, aan Drost (naast de door Drost gemaakte verschotten) een tarief van € 260,00 per uur, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten, althans een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen honorarium, verschuldigd. Bij de vaststelling van haar honorarium gaat Drost primair uit van het door haar gehanteerde uurtarief (€ 260,00, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten) en de door haar aan de desbetreffende zaak bestede uren. Drost berekent over het honorarium en de verschotten, zoals hiervoor vermeld, kantoorkosten en omzetbelasting.
f.      Rechtsmaatregelen worden uitsluitend genomen voor rekening en risico van de cliënt. Drost behoudt zich het recht voor om terzake het voeren van een gerechtelijke procedure, dan wel terzake door haar anderszins te maken kosten, een kostenvoorschot aan de cliënt te vragen.
g.     Indien een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt verstrekt, zijn deze ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de met Drost gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

5. Aansprakelijkheid:
a.     Drost is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, dan wel derden die haar bij de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst (al dan niet tegen betaling) terzijde staan c.q. behulpzaam zijn, voor zover deze schade gedekt wordt door de door Drost in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en in ieder geval tot een maximum schadebedrag van € 1.000.000,00. Het vorenstaande geldt niet, indien er sprake is van opzet aan de zijde van Drost en/of één van de (rechts-)personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst bedient, dan wel voorzover enige beperking van de aansprakelijkheid van Drost rechtens niet is toegestaan.
b.     Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met het schadeveroorzakende handelen/nalaten.
c.     Drost is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving.
d.     Drost is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door de cliënt, haar door of vanwege de cliënt verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade.
e.     Drost verklaart een aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in lid a van dit artikel te hebben afgesloten tegen een verzekerd bedrag en onder condities, die in de branche waarin Drost zich begeeft, niet ongebruikelijk zijn.
f.      Schadeclaims dienen door cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na het zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis bij Drost schriftelijk te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht terzake van de schadeveroorzakende gebeurtenis schadevergoeding van Drost te vorderen.

6. Adviezen/informaties:
a.     Informaties die door Drost aan de cliënt worden verstrekt, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door de cliënt worden overgenomen, of op welke wijze dan ook worden geopenbaard of vermenigvuldigd, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de met cliënt gesloten overeenkomst anderszins volgt.
b.     Informaties en/of adviezen worden door Drost naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch Drost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade direct, dan wel indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte informaties en/of adviezen, e.e.a. behoudens het geval dat uit de aard van de met Drost gesloten overeenkomst voortvloeit dat Drost wel aansprakelijk is voor dergelijke schade.

7. Afrekeningen/declaraties/betalingen:
a.     Betalingen dienen te geschieden zonder korting of schuldvergelijking uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andersluidende betalingstermijn is vermeld.
b.     In geval van overschrijding van de betalingstermijn is cliënt onmiddellijk in verzuim en is Drost vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
c.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de incassering van de vordering van Drost op de cliënt komen voor rekening van cliënt.

8. Reclames:
a.     Reclames, zowel betrekking hebbende op de dienstverlening van Drost, alsmede op de hoogte van de facturen van Drost, worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na beëindiging van de dienstverlening, dan wel -indien gereclameerd wordt over een factuur – binnen veertien dagen na factuurdatum, schriftelijk aan Drost kenbaar zijn gemaakt.
b.     De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de cliënt.
c.     Bij reclames gedaan na de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens Drost.
d.     Door Drost terecht bevonden reclames ten aanzien van (een) door haar verleende dienst(en), zullen leiden tot ofwel herstel van de in casu verleende dienst(en), ofwel tot vergoeding van de ten gevolge van de gebrekkige dienstverlening eventueel geleden schade, ofwel tot verstrekking van een creditnota. E.e.a. geschiedt naar inzicht en keuze van Drost.

9. Geschillen:
a.     Een geschil is aanwezig, zodra één partij verklaart dat zulks het geval is.
b.     Op alle overeenkomsten welke door Drost -onder vigeur van de onderhavige algemene voorwaarden- worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
c.     Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.

Letselschade

10. Begripsbepaling:
Onder ’letselschade’ wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de schade die voortvloeit uit lichamelijk of geestelijk letsel, dan wel uit overlijden en het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is.

11. Kosten:
a.     Voor alle door Drost in het kader van het verhalen van een letselschade te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden is cliënt, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, aan Drost de conform het bepaalde in artikel 4d en 4e van deze voorwaarden berekende kosten van rechtsbijstand verschuldigd, alsmede de gemaakte verschotten en kantoorkosten, e.e.a. met inachtneming van het in het navolgende lid bepaalde.
b.     Behoudens het geval waarin cliënt de door hem aan Drost verstrekte opdracht geheel, dan wel gedeeltelijk annuleert, zal Drost in eerste instantie trachten de kosten van rechtsbijstand, de gemaakte verschotten en kantoorkosten te verhalen op de partij, die voor de letselschade aansprakelijk is.
c.     Indien Drost er niet in slaagt de kosten van rechtsbijstand en/of verschotten en/of kantoorkosten te verhalen op de partij, die voor de letselschade (gedeeltelijk) aansprakelijk is, blijft cliënt gehouden deze kosten rechtstreeks aan Drost te vergoeden.
d.     Bij een beperkte schadevergoedingsverplichting (ingeval van enige eigen schuld van de cliënt) behoudt Drost zich het recht voor de kosten van rechtsbijstand en /of verschotten en/of kantoorkosten aan de cliënt in rekening te brengen, e.e.a. in overeenstemming met het percentage eigen schuld van de cliënt aan het hem overkomen voorval met letselschade tot gevolg.

12. Tarieven:
a.     Drost is te allen tijde gerechtigd haar tarieven, de kantoorkosten daaronder nadrukkelijk begrepen, te verhogen.
b.     Drost is niet gehouden om cliënt van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.

Overige Juridische Dienstverlening

13. Begripsbepaling:
Onder ’overige juridische dienstverlening’ wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: al die werkzaamheden van juridische aard, die niet vallen onder de noemer ‘werkzaamheden verband houdende met het verhalen van een letselschade’.

14. Kosten:
Voor alle door Drost te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden vallende onder de noemer ’overige juridische dienstverlening’ is cliënt, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, aan Drost de -conform het bepaalde in artikel 4d en 4e van deze voorwaarden berekende- kosten van rechtsbijstand verschuldigd, alsmede de gemaakte verschotten, e.e.a. nog te vermeerderen met kantoorkosten.

15. Tarieven:
a.     Drost is te allen tijde gerechtigd haar tarieven, de kantoorkosten daaronder nadrukkelijk begrepen, te verhogen.
b.     Drost is niet gehouden om cliënt van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.