Bent u als fietser het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was dat fietsongeluk niet uw schuld? Met een beetje pech heeft u niet alleen schade aan uw fiets, maar ook persoonlijk letsel opgelopen. Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding voor uw letsel. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. En dat zonder kosten. Want de aansprakelijke partij moet ook de kosten van onze dienstverlening betalen.

Recht op schadevergoeding bij fietsongeluk

Heeft u tijdens uw deelname aan het verkeer als fietser letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeval, dan heeft u in principe recht op een vergoeding voor de door u opgelopen schade. Dát iemand anders aansprakelijk is, zult u overigens wel moeten kunnen aantonen. En ook dat uw letselschade is ontstaan door het betreffende fietsongeluk. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het beste kunt u dan ook de hulp inroepen van een letselschade-expert.

De hoogte van uw schadevergoeding wordt door een letselschadedeskundige van Drost voor berekend. Zo wordt duidelijk wat de aansprakelijke partij aan u moet vergoeden. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • De ernst van het fietsongeluk
 • De invloed van uw letsel op uw dagelijkse leven
 • Alle door het ongeval veroorzaakte onkosten
 • Het mislopen van inkomen

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw letselschade door een ongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij ongeval als fietser

FietsongelukBij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een fietsongeluk geldt de bepaling van Artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In dit artikel is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor bij een verkeersongeval ontstane letselschade, als het slachtoffer niet tevens door dat motorrijtuig vervoerd werd. In eenvoudige taal staat er dit: de automobilist (of motorrijder, etc.) moet de schade van de fietser vergoeden. Maar dat is anders wanneer er sprake zou zijn van overmacht, dan wel opzet of grote roekeloosheid aan de kant van de fietser.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet heeft als doel de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen. Een fietser loopt bij een aanrijding met een auto immers een groter risico op letsel dan de automobilist. Maar als de automobilist overmacht kan aantonen, dan kunt u hem/haar niet aansprakelijk stellen. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen. Heeft de fietser het ongeval opzettelijk veroorzaakt of is hij/zij bijzonder roekeloos geweest? Dan heeft het gedrag van de fietser gevolgen voor de mate van aansprakelijkheid. Het kan dan zijn dat de fietser (een deel van) de eigen schade moet dragen.
Tot slot kan de leeftijd van de fietser nog van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig:

 • Is de fietser jonger dan veertien jaar, dan is de bestuurder van het motorvoertuig eigenlijk altijd aansprakelijk en moet de schade voor 100% worden vergoed.
 • Is de fietser ouder dan veertien jaar, dan moet de bestuurder, ongeacht de schuldvraag, in ieder geval altijd 50% van de schade vergoeden. In hoeverre verdere schadevergoeding moet plaatsvinden is dan afhankelijk van de mate waarin de fietser zelf schuld aan het ongeval heeft gehad.

Aansprakelijkheid bij ongeval met elektrische fiets

Actueel is de vraag wie aansprakelijk is bij een ongeluk tussen een motorvoertuig en een elektrische fiets. Hierbij maken we onderscheid tussen twee soorten elektrische fietsen. Namelijk de standaard elektrische fiets en de (high) speed pedelec. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet geldt alleen voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/h. Dus alleen fietsers die rijden op een standaard elektrische fietsen krijgen de bescherming van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze verkeersdeelnemers met een elektrische fiets worden ook als zwakkere verkeersdeelnemer gezien.
Fietsers op een speed pedelec worden gezien als sterkere verkeersdeelnemers. Deze voertuigen vallen onder de regelgeving voor brom- en snorfietsen. Bij de bepaling van aansprakelijkheid tussen een motorvoertuig en een speed pedelec is artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet van toepassing. Bij een ongeval tussen een speed pedelec en een motorvoertuig worden de betrokken partijen als gelijke verkeersdeelnemers gezien.

Benieuwd naar onze werkwijze? Zie hieronder ons stappenplan.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Een schadeclaim indienen na een fietsongeval

Het verhalen van uw letselschadeHeeft u een fietsongeluk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Als de aansprakelijkheid is erkend, kunt u met succes aanspraak maken op een vergoeding van uw schade. Onze experts helpen u graag bij het verhalen van uw schade.

Let er wel op dat u uw schadeclaim niet laat verjaren. Over het algemeen kunt u tot vijf jaar na het ontstaan van uw letselschade nog een schadevergoeding vragen. Als u de voor het ongeval aansprakelijke verzekeraar rechtstreeks tot vergoeding van uw letselschade aanspreekt, heeft u daarvoor niet langer dan drie jaar de tijd.

Als niemand anders betrokken was bij uw fietsongeluk (dat noemen we een éénzijdig ongeval) dan kunt u uw schade in beginsel ook niet bij een andere partij claimen. Maar dat kan anders zijn als uw fietsongeluk is veroorzaakt door bijvoorbeeld de slechte conditie van de weg of door een andere gevaarzettende situatie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met één van onze experts.

Bij het indienen van uw schadeclaim weet uw letselschade-expert bij uitstek op welke vergoedingen u aanspraak kunt maken. Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade weet welke onkosten u kunt verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. En dat zijn in principe alle kosten die u als gevolg van uw letselschade moest maken en nog moet maken. Het is daarom verstandig dat u zelf ook zoveel mogelijk alle gemaakte onkosten bijhoudt. Drost Letselschade maakt zich hard voor een maximale vergoeding van uw schade. U heeft niet om het ongeval gevraagd. Dus waarom zou u wel met de schade moeten blijven zitten?

Juridische hulp na een fietsongeluk

Als aansprakelijkheid is erkend dan heeft u als slachtoffer van een fietsongeluk recht op kosteloze juridische hulp. Voor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding, kunt u daarom zonder kosten de hulp inschakelen van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij onze kosten namelijk op de voor het ongeval aansprakelijke partij. Wel zo eerlijk. Want waarom zou u kosten moeten maken voor de bijstand van een deskundige terwijl u geen schuld hebt aan het ongeval? Jurische hulpBij Drost Letselschade maken we geen ‘no cure no pay’-afspraken. Dat maakt dat u bij ons geen deel van uw schadevergoeding hoeft af te dragen. Want dat is wat ‘no cure, no pay’ inhoudt. Het lijkt zo mooi: als een zaak niets wordt, dan hoeft u ook geen kosten te betalen aan uw belangenbehartiger. Maar bij succes bent u een deel van uw schadevergoeding kwijt. Want dat deel moet u op grond van de afspraak dan afdragen aan uw belangenbehartiger. En dit terwijl uw belangenbehartiger zijn kosten gewoon kan indienen bij de verzekeraar (en dat doet hij ook). Bij succes wordt uw belangenbehartiger bij een ‘no cure, no pay’-afspraak daarom twee keer betaald (één keer door u en één keer door de verzekeraar). En over het algemeen zullen belangenbehartigers niet bereid zijn om ‘no cure, no pay’-afspraken te maken voor zaken waarbij de aansprakelijkheid op voorhand niet vaststaat. Zoals gezegd werkt Drost werkt niet op ‘no cure, no pay’-basis. Wij vinden dat geen eerlijke manier van zaken doen. Bij Drost krijgt u uw volledige schadevergoeding en vergoedt de aansprakelijke partij de kosten van onze belangenbehartiging. Kiest u ook voor Drost? Onze expert brengt de door u geleden schade in kaart en treedt over de afwikkeling van uw schade in contact met de aansprakelijke partij. Vaak is dat een verzekeraar. Zolang uw schade nog niet is afgewikkeld, vragen wij de verzekeraar om betaling van voorschotten op uw schade. Zodat u door de gevolgen van het fietsongeval niet ook nog eens in financiële problemen komt. De afwikkeling van een letselschadezaak kan soms lang duren. Uw expert van Drost begeleidt u tijdens dit traject en staat u bij met raad en daad.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Recht op schadevergoeding bij fietsongeluk

Heeft u tijdens uw deelname aan het verkeer als fietser letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor dit ongeval, dan heeft u in principe recht op een vergoeding voor de door u opgelopen schade. Dát iemand anders aansprakelijk is, zult u overigens wel moeten kunnen aantonen. En ook dat uw letselschade is ontstaan door het betreffende fietsongeluk. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het beste kunt u dan ook de hulp inroepen van een letselschade-expert.

De hoogte van uw schadevergoeding wordt door een letselschadedeskundige van Drost voor berekend. Zo wordt duidelijk wat de aansprakelijke partij aan u moet vergoeden. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de schadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

 • De ernst van het fietsongeluk
 • De invloed van uw letsel op uw dagelijkse leven
 • Alle door het ongeval veroorzaakte onkosten
 • Het mislopen van inkomen

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw letselschade door een ongeval? Doe dan nu onze letselschadetest. Deze vindt u hieronder.

Aansprakelijkheid bij ongeval als fietser

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een fietsongeluk geldt de bepaling van Artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In dit artikel is bepaald dat de eigenaar van een motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor bij een verkeersongeval ontstane letselschade, als het slachtoffer niet tevens door dat motorrijtuig vervoerd werd. In eenvoudige taal staat er dit: de automobilist (of motorrijder, etc.) moet de schade van de fietser vergoeden. Maar dat is anders wanneer er sprake zou zijn van overmacht, dan wel opzet of grote roekeloosheid aan de kant van de fietser.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet heeft als doel de zwakke verkeersdeelnemers te beschermen. Een fietser loopt bij een aanrijding met een auto immers een groter risico op letsel dan de automobilist. Maar als de automobilist overmacht kan aantonen, dan kunt u hem/haar niet aansprakelijk stellen. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen. Heeft de fietser het ongeval opzettelijk veroorzaakt of is hij/zij bijzonder roekeloos geweest? Dan heeft het gedrag van de fietser gevolgen voor de mate van aansprakelijkheid. Het kan dan zijn dat de fietser (een deel van) de eigen schade moet dragen.
Tot slot kan de leeftijd van de fietser nog van invloed zijn op de mate van aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig:

– Is de fietser jonger dan veertien jaar, dan is de bestuurder van het motorvoertuig eigenlijk altijd aansprakelijk en moet de schade voor 100% worden vergoed.
– Is de fietser ouder dan veertien jaar, dan moet de bestuurder, ongeacht de schuldvraag, in ieder geval altijd 50% van de schade vergoeden. In hoeverre verdere schadevergoeding moet plaatsvinden is dan afhankelijk van de mate waarin de fietser zelf schuld aan het ongeval heeft gehad.

Aansprakelijkheid bij ongeval met elektrische fiets

Actueel is de vraag wie aansprakelijk is bij een ongeluk tussen een motorvoertuig en een elektrische fiets. Hierbij maken we onderscheid tussen twee soorten elektrische fietsen. Namelijk de standaard elektrische fiets en de (high) speed pedelec. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet geldt alleen voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/h. Dus alleen fietsers die rijden op een standaard elektrische fietsen krijgen de bescherming van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze verkeersdeelnemers met een elektrische fiets worden ook als zwakkere verkeersdeelnemer gezien.
Fietsers op een speed pedelec worden gezien als sterkere verkeersdeelnemers. Deze voertuigen vallen onder de regelgeving voor brom- en snorfietsen. Bij de bepaling van aansprakelijkheid tussen een motorvoertuig en een speed pedelec is artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet van toepassing. Bij een ongeval tussen een speed pedelec en een motorvoertuig worden de betrokken partijen als gelijke verkeersdeelnemers gezien.

Zoals u las, is het dus bij het bepalen van de aansprakelijkheid na een verkeersongeval van belang om te weten welk soort verkeersdeelnemers er bij het ongeval betrokken waren. Selecteer in onderstaand schema uw eigen situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk vervolgens bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij uw verkeersongeval als fietser.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een schadeclaim indienen na een fietsongluk?

Heeft u een fietsongeluk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Als de aansprakelijkheid is erkend, kunt u met succes aanspraak maken op een vergoeding van uw schade. Onze experts helpen u graag bij het verhalen van uw schade.

Let er wel op dat u uw schadeclaim niet laat verjaren. Over het algemeen kunt u tot vijf jaar na het ontstaan van uw letselschade nog een schadevergoeding vragen. Als u de voor het ongeval aansprakelijke verzekeraar rechtstreeks tot vergoeding van uw letselschade aanspreekt, heeft u daarvoor niet langer dan drie jaar de tijd.

Als niemand anders betrokken was bij uw fietsongeluk (dat noemen we een éénzijdig ongeval) dan kunt u uw schade in beginsel ook niet bij een andere partij claimen. Maar dat kan anders zijn als uw fietsongeluk is veroorzaakt door bijvoorbeeld de slechte conditie van de weg of door een andere gevaarzettende situatie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met één van onze experts.

Bij het indienen van uw schadeclaim weet uw letselschade-expert bij uitstek op welke vergoedingen u aanspraak kunt maken. Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade weet welke onkosten u kunt verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. En dat zijn in principe alle kosten die u als gevolg van uw letselschade moest maken en nog moet maken. Het is daarom verstandig dat u zelf ook zoveel mogelijk alle gemaakte onkosten bijhoudt. Drost Letselschade maakt zich hard voor een 

Heb ik recht op juridische hulp?

Als aansprakelijkheid is erkend dan heeft u als slachtoffer van een fietsongeluk recht op kosteloze juridische hulp. Voor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding, kunt u daarom zonder kosten de hulp inschakelen van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij onze kosten namelijk op de voor het ongeval aansprakelijke partij. Wel zo eerlijk. Want waarom zou u kosten moeten maken voor de bijstand van een deskundige terwijl u geen schuld hebt aan het ongeval?

Bij Drost Letselschade maken we geen ‘no cure no pay’-afspraken. Dat maakt dat u bij ons geen deel van uw schadevergoeding hoeft af te dragen. Want dat is wat ‘no cure, no pay’ inhoudt. Het lijkt zo mooi: als een zaak niets wordt, dan hoeft u ook geen kosten te betalen aan uw belangenbehartiger. Maar bij succes bent u een deel van uw schadevergoeding kwijt. Want dat deel moet u op grond van de afspraak dan afdragen aan uw belangenbehartiger. En dit terwijl uw belangenbehartiger zijn kosten gewoon kan indienen bij de verzekeraar (en dat doet hij ook). Bij succes wordt uw belangenbehartiger bij een ‘no cure, no pay’-afspraak daarom twee keer betaald (één keer door u en één keer door de verzekeraar). En over het algemeen zullen belangenbehartigers niet bereid zijn om ‘no cure, no pay’-afspraken te maken voor zaken waarbij de aansprakelijkheid op voorhand niet vaststaat.Zoals gezegd werkt Drost werkt niet op ‘no cure, no pay’-basis. Wij vinden dat geen eerlijke manier van zaken doen. Bij Drost krijgt u uw volledige schadevergoeding en vergoedt de aansprakelijke partij de kosten van onze belangenbehartiging.

Kiest u ook voor Drost? Onze expert brengt de door u geleden schade in kaart en treedt over de afwikkeling van uw schade in contact met de aansprakelijke partij. Vaak is dat een verzekeraar. Zolang uw schade nog niet is afgewikkeld, vragen wij de verzekeraar om betaling van voorschotten op uw schade. Zodat u door de gevolgen van het fietsongeval niet ook nog eens in financiële problemen komt. De afwikkeling van een letselschadezaak kan soms lang duren. Uw expert van Drost begeleidt u tijdens dit traject en staat u bij met raad en daad.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen voor uw letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij letselschade werd opgelopen voor iedereen anders is.De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door het letsel. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders. En daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denkt u maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege het letsel, of volledig arbeidsongeschikt raken. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschade bedragen (de vergoeding voor uw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die u als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die u misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die het letsel heeft op het leven van u als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat letselschade veel gevolgen kan hebben, is het belangrijk om bij letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals Drost Letselschade. Wij berekenen voor u de hoogte van de schadevergoeding waarop u recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijgt u waar u recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor uw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met uw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van uw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld u mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor u letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als u letselschade heeft opgelopen, dan kunt u vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat u een schoonmaker moet inhuren omdat u niet meer zelf uw huis kunt schoonmaken.

U lijdt dus schade. Maar deze schade gaat verder. Want als u niet meer kunt werken, loopt u vaak ook inkomsten mis. Als u alle kosten bij elkaar optelt, kan uw schade erg groot zijn. Het is belangrijk dat u deze schade vergoed krijgt. Ook als uw schade niet zo groot is, heeft u overigens nog steeds recht op een vergoeding van uw schade. Zo krijgt u geen financiële zorgen en kunt u alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat uw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen, is een behoorlijke klus. U moet daarvoor ook verstand van zaken hebben. Als u geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U krijgt dan financiële zorgen en stress, en u kunt zich daarnaast minder goed richten op uw herstel.

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra uw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat uw zaak is afgerond en u uw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heeft u ernstige letselschade, dan duurt het vaak langer omdat uw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op uw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over geld. U heeft na erkenning van de aansprakelijkheid namelijk recht op een voorschot op uw schadevergoeding. U krijgt dan alvast een deel van uw schadevergoeding, zodat u niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan hebt u dus al tijdens de behandeling van uw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw rekeningen betalen.

Waarom kan Drost Letselschade mij het beste helpen bij letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout en zoekt u een letselschadespecialist die voor u de schadeclaim kan indienen?Bij Drost Letselschade is uw zaak in goede handen: het kantoor heeft 35 jaar ervaring. Drost Letselschade heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat betekent dat wij betrouwbaar zijn en kwaliteit bieden. Wij doen alles om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. En wat we doen, doen we goed: Drost Letselschade heeft een succespercentage van 98 procent!

Daar komt bij dat de hulp die Drost Letselschade biedt, voor letselschade-slachtoffers van een ongeval kosteloos is als een ander aansprakelijk is voor het ongeluk en de aansprakelijkheid erkent. In dat geval moet deze persoon of partij namelijk ook de kosten van Drost Letselschade betalen. Dat is zo in de wet bepaald.Als slachtoffer betaalt u bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets.

Klanten van Drost Letselschade zijn heel tevreden over het persoonlijke contact en de goede communicatie; u voelt zich bij Drost Letselschade gehoord.Onze medewerkers, die aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging, weten precies wat ze moeten doen om voor u de beste schadevergoeding te krijgen. Daarnaast maakt Drost Letselschade gebruik van een aan het kantoor gelieerd medisch adviesbureau en vaste arbeidsdeskundigen. Dat Drost Letselschade zo succesvol is, is niet vreemd. Er wordt gewerkt vanuit het hart, wij voelen mee met slachtoffers.

En dat laatste komt weer doordat het bedrijf is opgericht door een ervaringsdeskundige. Yme Drost vocht lang geleden zelf voor zijn eigen letselschadezaak. Hij won deze en besloot daarna anderen te helpen bij het krijgen van een passende schadevergoeding. Hij specialiseerde zich in het vak en heeft, met zijn medewerkers, inmiddels talloze slachtoffers zoals u geholpen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Drost Letselschade is geheel onafhankelijk en staat uitsluitend slachtoffers bij. Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld DAS, SRK, Univé en ARAG, zijn als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn actief op verschillende juridische gebieden en zijn niet bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van letselschade. De letselschadespecialisten van Drost Letselschade zijn dat wel.

Ook komt het soms voor dat een slachtoffer voor rechtsbijstand is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de aansprakelijke partij. Dus de partij die u aanreed, is voor de door hem veroorzaakte schade verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij u voor rechtsbijstand bent verzekerd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, doet u er goed aan voor uw letselschadeclaim een onafhankelijke letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen.

Dit kan en mag u in beginsel doen: volgens een Europese richtlijn moet de rechtsbijstandsverzekeraar in haar polisovereenkomst met u als verzekerde de bepaling opnemen dat u de behartiging van uw belangen mag toevertrouwen aan een gekwalificeerd persoon van uw eigen keuze. Polisdekking blijft dan in beginsel gewoon bestaan. Kijk uw polis na hoe een en ander in uw geval is geregeld.

Overigens moet, bij erkenning van aansprakelijkheid, de aansprakelijke partij ook instaan voor de kosten van onze dienstverlening. In dat geval bent u derhalve helemaal niet afhankelijk van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij betwisting van de aansprakelijkheid kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Zoals hiervoor al gemeld: raadpleeg uw polis om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Drost Letselschade inschakelen heeft meer voordelen. Een letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis; een rechtsbijstandsverzekeraar doet dit (meestal) niet.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.