Heb je letselschade opgelopen door een ongeval op je werk? Is jouw hand in een machine terechtgekomen? Of ben je van een steiger gevallen? Misschien ben je in aanraking gekomen met een schadelijke stof, of heb je een ander ongeval bij de uitvoering van je werk gehad. Heb je door het voorval letselschade opgelopen? Dan wil je vast weten of je recht hebt op een schadevergoeding.

Voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding is de toedracht van het jou overkomen bedrijfsongeval van belang. Uitgezocht moet worden of jouw werkgever aansprakelijk is voor de schade. Drost Letselschade is je hierbij graag van dienst. Is de werkgever aansprakelijk? Dan verzorgen wij ook het verdere traject. Drost stelt dan de werkgever aansprakelijk en berekent de hoogte van jouw schade. Daarna verzorgen wij ook de afwikkeling van de schade. Drost zorgt voor een optimale schadevergoeding, zodat jij je kunt richten op jouw herstel en toekomst.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd of diensttijd vallen hier meestal onder. Het bij zo’n ongeval opgelopen lichamelijk en/of geestelijk letsel noemen we letselschade.
Je kunt door je werk ook letselschade oplopen als gevolg van een beroepsziekte. In dat geval ben je ziek geworden door het uitvoeren van je normale werkzaamheden. Denk hierbij aan de kapper met kapperseczeem, of de schilder met OPS (schildersziekte).

Wanneer melden?

We krijgen regelmatig de vraag wanneer je een bedrijfsongeval moet melden. Als je betrokken bent bij een arbeidsongeval, is het van cruciaal belang dit ongeval zo snel mogelijk te melden bij je werkgever. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn werkgevers verplicht ernstige bedrijfsongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Het is belangrijk dat je het ongeval ook zelf meldt bij je leidinggevende of de aangewezen veiligheidsfunctionaris, met zoveel mogelijk details over de omstandigheden van het ongeval, het opgelopen letsel en eventuele getuigen. Deze stap is cruciaal, niet alleen voor jouw veiligheid op de werkvloer en het voorkomen van toekomstige ongevallen, maar ook voor het vastleggen van jouw recht op een eventuele schadevergoeding.

Wie is aansprakelijk voor letsel door een arbeidsongeval?

Heb je als werknemer door een ongeval op het werk letselschade opgelopen? Dan is het belangrijk om uit te zoeken of jouw werkgever aansprakelijk is voor het ontstane letsel. Dit met het oog op een eventuele schadevergoeding. De ARBO-wetgeving is van belang bij de vaststelling van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen.

Zorgplicht

Op de werkgever rust een zogenaamde zorgplicht. Die moet hij naar zijn werknemers toe in acht nemen. Dat houdt in dat de werkgever er alles aan moet doen om ongevallen op het werk te voorkomen. Zo moeten machines op de werkvloer veilig zijn. Ook moet de werkgever erop toezien dat gegeven instructies worden nageleefd.

Doet zich toch een ongeluk op het werk voor? Dan moet de werknemer melden dat zijn (letsel)schade is veroorzaakt door het bedrijfsongeval. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij die kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Is er bij het ongeval sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer? Dan is de werkgever in beginsel níet aansprakelijk. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Een werkgever moet er namelijk ook rekening mee houden dat werknemers wel eens onvoorzichtig kunnen zijn. De meeste werkgevers hebben een goede zakelijke ongevallenverzekering afgesloten. Letselschade door een arbeidsongeval kan dan bij aansprakelijkheid van de werkgever op deze verzekering worden geclaimd.

Om eventuele problemen bij het aansprakelijk stellen van de werkgever te voorkomen, is het raadzaam een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. De letselschadespecialisten van Drost weten als geen ander waar je recht op hebt.

Ben je een ZZP’er?

Een zzp’er is zelfstandig en heeft dus geen werkgever. Wanneer je als zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en je daardoor tijdelijk niet kan werken, heeft dit grote gevolgen omdat het inkomen wegvalt. Klussen kunnen niet langer worden aangenomen of uitgevoerd. Dit verschilt van de situatie van werknemers in loondienst, die bij ziekte hun salaris gedeeltelijk of volledig doorbetaald krijgen. Wil je meer weten over een bedrijfsongevallen als zzp’er? Bekijk dan deze pagina.

Ben je een uitzendkracht?

Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzendbureau maar werkt voor een extern bedrijf. Net als andere werknemers kan je als uitzendkracht tijdens het werk een bedrijfsongeval krijgen. In zo’n geval kan de werkgever aansprakelijk zijn, aangezien deze verantwoordelijk is voor het bieden van een veilige werkplek, zoals wettelijk bepaald. De vraag is wel: wie houd je als uitzendkracht aansprakelijk voor het ongeval; het uitzendbureau of het bedrijf waar je daadwerkelijk werkzaam bent? Op deze pagina wordt dit uitgebreid toegelicht.

Heb jij recht op schadevergoeding?Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Wat te doen na een arbeidsongeval

Ben je slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met Drost Letselschade om te informeren naar de mogelijkheden. Wij verzorgen het aansprakelijk stellen van jouw werkgever graag voor je.

Bewijsmateriaal

Het is verder belangrijk om zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot het arbeidsongeval. En breng ook andere zaken die betrekking hebben op het arbeidsongeval goed in kaart. Denk aan:

 • Getuigenverklaringen
 • Foto’s
 • Informatie van de huisarts en bedrijfsarts
 • Facturen en nota’s van kosten die je al hebt gemaakt door het ongeval
Bedrijfsongeval

Belangenbehartiger

Als slachtoffer van een arbeidsongeval doet je er goed aan een letselschadespecialist van Drost in de arm te nemen om jouw belangen verder te behartigen. Wij verzorgen voor jou de aansprakelijkstelling. En na erkenning van aansprakelijkheid pakken wij ook de verdere schaderegeling voor jou op. Zodat jij je kunt richten op jouw herstel. Dat is voor jou als slachtoffer in ieder geval een hele zorg minder!

Meldplicht werkgever arbeidsongeval

De werkgever is in sommige gevallen ook verplicht om bedrijfsongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Als een werkgever een zogenaamd meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, kan hij daarvoor een boete krijgen. Die boete kan oplopen tot een bedrag van € 50.000,00. Meldingsplichtige arbeidsongevallen zijn ernstige ongevallen met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel tot gevolg en arbeidsongevallen met dodelijke afloop. Ook is de werkgever verplicht ongevallen te melden van personen die onder zijn gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Stappenplan bij letselschade

Letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval? Bij Drost Letselschade staan we klaar om je verder te helpen! Iedere letselschadezaak is uniek. Geen enkel ongeval is hetzelfde en het letsel varieert per persoon. Wel zijn er een aantal stappen die in vrijwel elke letselschadezaak genomen worden. We zullen deze stappen toelichten, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kun je terecht voor professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons eerste specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: [email protected]. Eén van onze letselschade-experts zal je dan te woord staan en je voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Blijkt na ons vrijblijvend advies dat je mogelijk recht hebt op een schadevergoeding? En je besluit jouw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade? Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats. Zo krijgt jouw belangenbehartiger een goed beeld van je dagelijks leven en van de beperkingen waar je door het letsel tegenaan loopt. Tijdens het intakegesprek zal onze expert allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen jou is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt ook een verslag van het intakegesprek.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor jouw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op de schade, zodat je niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van jouw letselschadezaak is het van belang dat de schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies bij aan ons eigen kantoor verbonden artsen, het onderhouden van contacten met jou en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op jouw schade. Zo kun jij je op jouw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van jouw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Jouw belangenbehartiger bespreekt met jou de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot definitieve afwikkeling van jouw schade te komen, wordt een regelingsvoorstel (ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd) opgesteld.  Dat voorstel kan door jouw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor jouw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt jouw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met jou is besproken, jij met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Na een ongeluk op het werk heeft een werknemer dus meestal recht op een schadevergoeding voor zijn letselschade. Om deze schade vast te stellen, wordt gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van de behandelingen, de looptijd van het letsel en de onkosten die het gevolg zijn van het letsel. De in geld uit te drukken schadeposten noemen we materiële schade. De niet in geld uit te drukken schade, zoals pijn, zorgen en verdriet, noemen we immateriële schade of smartengeld. Wil je na een bedrijfsongeval een vergoeding ontvangen voor jouw schade? Neem dan contact met ons op.

Schadeposten

Bij ons kun je jouw bedrijfsongeval melden. Wij zoeken graag voor je uit wat de aansprakelijke partij (meestal de verzekeraar van jouw werkgever) precies aan jou moet vergoeden. Daarbij kun je denken aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van jouw ziektekostenverzekering.
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die je nu niet meer zelf kunt doen).
 • Kosten in verband met kapotte kleding of andere bezittingen.
 • Kosten in verband met hulpmiddelen, revalidatie of herstel.
 • Verlies aan arbeidsvermogen of verdienvermogen.
 • Juridische bijstand van jouw letselschadespecialist.

De hoogte van jouw schadevergoeding is nooit vooraf te duiden. Deze verschilt per bedrijfsongeluk. Ook jouw persoonlijke situatie is bij de berekening van jouw schade van groot belang. Wij zetten ons maximaal in voor een optimale vergoeding van jouw schade. Zodat je krijgt waar je recht op hebt!

Blijvend letsel

Je kunt aan een bedrijfsongeval letsel overhouden. We noemen dit blijvend letsel. Blijvend letsel na een bedrijfsongeval betekent dat levenslang sprake is van letselschade, zoals op het gebied van inkomen of huishoudelijke taken. Bekende voorbeelden van blijvend letsel zijn chronische whiplashklachten, een amputatie en een dwarslaesie. In de meeste gevallen heb je recht op een schadevergoeding. Ons team van gespecialiseerde letselschade specialisten staat voor jou klaar.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Smartengeld bedrijfsongeval

Smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade. Bij immateriële schade kun je denken aan pijn, leed en derving aan levensvreugde. Smartengeld is een onderdeel van de totale schadevergoeding. Je hebt meestal recht op smartengeld als je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald op basis van de ernst van het letsel, de impact op je leven en de duur van het herstel. Elke situatie is uniek, dus de hoogte van het smartengeld varieert per persoon.

Als je smartengeld wilt claimen na een bedrijfsongeval, is juridische hulp essentieel. Een letselschade expert van Drost zorgt ervoor dat je een schadevergoeding en smartengeld ontvangt waar je recht op hebt. Neem contact op met ons kantoor voor deskundige juridische hulp door het gehele letselschadeproces, van begin tot eind.

Wij helpen je na een bedrijfsongeval

Wat kun je van ons verwachten bij de behandeling van jouw letselschadezaak? Jouw belangenbehartiger van Drost stelt jouw werkgever aansprakelijk. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op de schade. Dit om eventuele financiële problemen te voorkomen. Ook wordt medische informatie opgevraagd en zo nodig medisch advies ingewonnen met het oog op jouw letselschade en eventuele re-integratie.

Jouw eigen expert van Drost brengt de totale schade in kaart en stelt een zogenaamde ‘schadestaat’ op. Daarop staan alle schadeposten vermeld. Uiteraard vindt het opstellen van die schadestaat altijd in overleg met jou plaats.

Onze kosten

Als de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval is erkend, komen de kosten van ons kantoor – dus onze juridische hulp – voor rekening van de aansprakelijke partij. Dat is zo in de wet vastgelegd. En dat is wel zo eerlijk. Jij hebt immers niet om het ongeval gevraagd, dus hoef je ook niet met de kosten te blijven zitten!

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd of diensttijd vallen hier meestal onder. Het bij zo’n ongeval opgelopen lichamelijk en/of geestelijk letsel noemen we letselschade.

Je kunt door je werk ook letselschade oplopen als gevolg van een beroepsziekte. In dat geval bent je ziek geworden door het uitvoeren van je normale werkzaamheden. Denk hierbij aan de kapper met kapperseczeem, of de schilder met OPS (schildersziekte).

Wie is aansprakelijk voor letsel door een arbeidsongeval?

Heb je als werknemer door een ongeval op het werk letselschade opgelopen? Dan is het belangrijk om uit te zoeken of jouw werkgever aansprakelijk is voor het letsel. Dit met het oog op een eventuele schadevergoeding waar je bij aansprakelijkheid recht op hebt. De ARBO-wetgeving is van belang bij de vaststelling van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen.

Zorgplicht

Op de werkgever rust een zogenaamde zorgplicht. Die moet hij naar zijn werknemers toe in acht nemen. Dat houdt in dat de werkgever er alles aan moet doen om ongevallen op het werk te voorkomen. Zo moeten machines op de werkvloer veilig zijn. Ook moet de werkgever erop toezien dat gegeven instructies worden nageleefd.

Doet zich toch een ongeluk op het werk voor? Dan moet de werknemer melden dat zijn (letsel)schade is veroorzaakt door het bedrijfsongeval. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij die kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Is er bij het ongeval sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer? Dan is de werkgever in beginsel níet aansprakelijk. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Een werkgever moet er namelijk ook rekening mee houden dat werknemers wel eens onvoorzichtig kunnen zijn. De meeste werkgevers hebben een goede zakelijke ongevallenverzekering afgesloten. Letselschade door een arbeidsongeval kan dan bij aansprakelijkheid van de werkgever op deze verzekering worden geclaimd.

Om eventuele problemen bij het aansprakelijk stellen van de werkgever te voorkomen, is het raadzaam een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. De letselschadespecialisten van Drost weten als geen ander waar je recht op hebt.

Wat moet ik doen na een arbeidsongeval?

Ben je slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met Drost Letselschade om te informeren naar de mogelijkheden. Wij kunnen het aansprakelijk stellen van de werkgever voor jou verzorgen.

Bewijsmateriaal
Het is verder belangrijk om zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot het arbeidsongeval. En breng ook andere zaken die betrekking hebben op het arbeidsongeval goed in kaart. Denk aan:

 • Getuigenverklaringen
 • Foto’s
 • Informatie van de huisarts en bedrijfsarts
 • Facturen en nota’s van kosten die je al hebt gemaakt door het ongeval

Belangenbehartiger
Als slachtoffer van een arbeidsongeval doe je er goed aan een letselschadespecialist van Drost in de arm te nemen om jouw belangen verder te behartigen. Wij verzorgen voor jou de aansprakelijkstelling. En na erkenning van aansprakelijkheid pakken wij ook de verdere schaderegeling voor je op. Zodat jij je kunt richten op je herstel. Dat is voor jou als slachtoffer in ieder geval een hele zorg minder!

Meldplicht werkgever arbeidsongeval
De werkgever is in sommige gevallen ook verplicht om bedrijfsongevallen direct aan te geven bij de Inspectie SZW. Als een werkgever een zogenaamd meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, kan hij daarvoor een boete krijgen. Die boete kan oplopen tot een bedrag van € 50.000,00. Meldingsplichtige arbeidsongevallen zijn ernstige ongevallen met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel tot gevolg en arbeidsongevallen met dodelijke afloop. Ook is de werkgever verplicht ongevallen te melden van personen die onder zijn gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor jouw immateriële schade. Hierbij kun je denken aan al het emotionele leed dat je doorstaat door het jou overkomen voorval. Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat je naast smartengeld ook recht hebt op een schadevergoeding voor alle geleden en te lijden materiële schade. Recht op smartengeld bestaat als iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen voorval met letselschade tot gevolg. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is lang niet altijd eenvoudig. Het gaat immers om immateriële schade: schade die niemand kan zien. Hoe kun je een bedrag koppelen aan de fysieke pijn die je hebt vanwege het letsel? Of aan het verdriet dat je hebt omdat je door het letsel bijvoorbeeld je werk niet meer kunt doen?

Pas als er een medische eindsituatie is, kan de definitieve hoogte van het smartengeld worden vastgesteld. Bij een medische eindsituatie is duidelijk of je genezen bent, of dat je nooit meer (volledig) zal herstellen. Deze uitkomst is bepalend voor de rest van je leven.

Er wordt bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld naar meerdere zaken gekeken:

 • Welk letsel heb je opgelopen, hoe ernstig is het?
 • Hoe oud ben je en wat waren jouw plannen en mogelijkheden voor de toekomst?
 • Hoe zwaar waren de medische behandelingen die je kreeg en wat was de duur ervan?
 • Hoelang ben je opgenomen geweest in een ziekenhuis en/of revalidatiekliniek?
 • Hoelang duurt het voordat je hersteld zult zijn van het letsel?
 • Hoeveel pijn heb je gehad en hoeveel pijn blijf je houden?
 • Heb je blijvende beperkingen overgehouden aan het ongeval?
 • Zijn er zichtbare gevolgen van het letsel, zoals littekens of het niet meer functioneren van lichaamsdelen (bijvoorbeeld mank lopen)?
 • Hebben deze zichtbare gevolgen invloed op jouw sociale en professionele leven?
 • Ben je arbeidsongeschikt geraakt en zo ja, voor welke termijn?

Wij brengen jouw emotionele schade in kaart. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat het berekenen van de juiste hoogte van het smartengeld nauwkeurig moet gebeuren. Heb je letselschade opgelopen en wil je ook jouw smartengeld claimen? Neem contact op met Drost Letselschade voordat jouw zaak verjaart. Als de aansprakelijkheid voor het voorval met letselschade tot gevolg wordt erkend, dan zorgen wij ervoor dat jij de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt, inclusief het smartengeld. Want daar heb je, net als alle andere letselschadeslachtoffers, recht op.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen na een bedrijfsongeval?

Na een ongeluk op het werk heeft een werknemer dus meestal recht op een schadevergoeding voor zijn letselschade. Om deze schade vast te stellen, wordt gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van de (medische/therapeutische) behandelingen, de looptijd van het letsel en de onkosten die het gevolg zijn van het letsel. De in geld uit te drukken schadeposten noemen we materiële schade. De niet in geld uit te drukken schade, zoals pijn, zorgen en verdriet, noemen we immateriële schade of smartengeld.

Schadeposten
Bij ons kun je het jou overkomen bedrijfsongeval melden. Wij zoeken graag voor u uit of de werkgever aansprakelijk is en zo ja, wat de aansprakelijke partij (of zijn verzekeraar) precies aan jou moet vergoeden. Daarbij kun je denken aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van jouw ziektekostenverzekering.
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die je door het letsel niet meer zelf kunt doen).
 • Kosten in verband met kapotte kleding of andere bezittingen.
 • Kosten in verband met hulpmiddelen, revalidatie of herstel.
 • Verlies aan arbeidsvermogen of verdienvermogen.
 • Juridische bijstand van jouw letselschadespecialist.

De hoogte van jouw schadevergoeding is nooit vooraf te duiden. Deze verschilt per bedrijfsongeluk. Ook jouw persoonlijke situatie is bij de berekening van de schade van groot belang. Wij maken ons hard voor een optimale regeling van jouw letselschade. Een regeling waarbij je krijgt waar je recht op hebt en waarmee je tevreden bent!

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra jouw letselschadezaak defintief is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat uw zaak is afgerond en jij jouw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Is er sprake van ernstige letselschade? Dan duurt het vaak langer omdat het genezingsproces belangrijk is voor de berekening van de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op jouw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar je hoeft je geen zorgen te maken over geld. Je hebt na erkenning van de aansprakelijkheid namelijk recht op een voorschot op jouw schadevergoeding. Je krijgt dan alvast een deel van de schadevergoeding, zodat je niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan heb je dus al tijdens de behandeling van jouw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kun je bijvoorbeeld aan het letsel gerelateerde rekeningen of door het letsel ontstane kosten betalen.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht ‘experts’ op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken.

De meeste van onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS).

Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak.

Tot slot, en daar zijn we best trots op, mag Drost Letselschade het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. Het keurmerk staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Bij Drost hechten we veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij jou in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan!

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is.

Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van jouw recht op schadevergoeding voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.

Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen.

Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken.

Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag uiteraard ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.