Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval op het werk? Is bijvoorbeeld uw hand in een machine terechtgekomen? Of bent u van een steiger gevallen? Misschien bent u in aanraking gekomen met een schadelijke stof, of heeft u een ander ongeval bij de uitvoering van uw werk gehad. Als u door het voorval letselschade hebt opgelopen, dan wilt u vast weten of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding is de toedracht van het u overkomen bedrijfsongeval van belang. Uitgezocht moet worden of uw werkgever aansprakelijk is voor de schade. Drost Letselschade is u graag van dienst bij dit onderzoek. En als blijkt dat uw werkgever aansprakelijk is, verzorgen wij ook het verdere traject. Drost stelt dan uw werkgever aansprakelijk en berekent de hoogte van uw schade. Daarna verzorgen wij de afwikkeling van uw schade. Drost zorgt voor een optimale schadevergoeding, zodat u zich kunt richten op uw herstel en toekomst.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd of diensttijd vallen hier meestal onder. Het bij zo’n ongeval opgelopen lichamelijk en/of geestelijk letsel noemen we letselschade.
U kunt door uw werk ook letselschade oplopen als gevolg van een beroepsziekte. In dat geval bent u ziek geworden door het uitvoeren van uw normale werkzaamheden. Denk hierbij aan de kapper met kapperseczeem, of de schilder met OPS (schildersziekte).

Wie is aansprakelijk voor letsel door een arbeidsongeval?

Heeft u als werknemer door een ongeval op het werk letselschade opgelopen? Dan is het belangrijk om uit te zoeken of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letsel. Dit met het oog op een eventuele schadevergoeding. De ARBO-wetgeving is van belang bij de vaststelling van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen.

Zorgplicht

Op de werkgever rust een zogenaamde zorgplicht. Die moet hij naar zijn werknemers toe in acht nemen. Dat houdt in dat de werkgever er alles aan moet doen om ongevallen op het werk te voorkomen. Zo moeten machines op de werkvloer veilig zijn. Ook moet de werkgever erop toezien dat gegeven instructies worden nageleefd.

Doet zich toch een ongeluk op het werk voor? Dan moet de werknemer melden dat zijn (letsel)schade is veroorzaakt door het bedrijfsongeval. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij die kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Is er bij het ongeval sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer? Dan is de werkgever in beginsel níet aansprakelijk. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Een werkgever moet er namelijk ook rekening mee houden dat werknemers wel eens onvoorzichtig kunnen zijn. De meeste werkgevers hebben een goede zakelijke ongevallenverzekering afgesloten. Letselschade door een arbeidsongeval kan dan bij aansprakelijkheid van de werkgever op deze verzekering worden geclaimd.

Om eventuele problemen bij het aansprakelijk stellen van de werkgever te voorkomen, is het raadzaam een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. De letselschadespecialisten van Drost weten als geen ander waar u recht op heeft.

Om de procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema met betrekking tot de acties die wij in uw letselschadedossier zullen doorlopen.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Na een ongeluk op het werk heeft een werknemer dus meestal recht op een schadevergoeding voor zijn letselschade. Om deze schade vast te stellen, wordt gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van de behandelingen, de looptijd van het letsel en de onkosten die het gevolg zijn van het letsel. De in geld uit te drukken schadeposten noemen we materiële schade. De niet in geld uit te drukken schade, zoals pijn, zorgen en verdriet, noemen we immateriële schade of smartengeld.

Schadeposten

Bij ons kunt u uw bedrijfsongeval melden. Wij zoeken graag voor u uit wat de aansprakelijke partij (meestal de verzekeraar van uw werkgever) precies aan u moet vergoeden. Daarbij kunt u denken aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van uw ziektekostenverzekering.
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u niet meer zelf kunt doen).
 • Kosten in verband met kapotte kleding of andere bezittingen.
 • Kosten in verband met hulpmiddelen, revalidatie of herstel.
 • Verlies aan arbeidsvermogen of verdienvermogen.
 • Juridische bijstand van uw letselschadespecialist.

De hoogte van uw schadevergoeding is nooit vooraf te duiden. Deze verschilt per bedrijfsongeluk. Ook uw persoonlijke situatie is bij de berekening van uw schade van groot belang. Wij maken ons hard voor een maximale vergoeding van uw schade. Zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Hebt u recht op schadevergoeding?

Doe de letselschadetest of neem contact met ons op.

Wat te doen na een arbeidsongeval

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met Drost Letselschade om te informeren naar de mogelijkheden. Wij kunnen het aansprakelijk stellen van uw werkgever voor u verzorgen.

Bewijsmateriaal

Het is verder belangrijk om zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot het arbeidsongeval. En breng ook andere zaken die betrekking hebben op het arbeidsongeval goed in kaart. Denk aan:

 • Getuigenverklaringen
 • Foto’s
 • Informatie van de huisarts en bedrijfsarts
 • Facturen en nota’s van kosten die u al heeft gemaakt door het ongeval

Belangenbehartiger

Als slachtoffer van een arbeidsongeval doet u er goed aan een letselschadespecialist van Drost in de arm te nemen om uw belangen te behartigen. Wij verzorgen voor u de aansprakelijkstelling. En na erkenning van aansprakelijkheid pakken wij ook de verdere schaderegeling voor u op. Zodat u zich kunt richten op uw herstel. Dat is voor u in ieder geval een zorg minder!

Meldplicht werkgever arbeidsongeval

De werkgever is in sommige gevallen ook verplicht om bedrijfsongevallen direct aan te geven bij de Inspectie SZW. Als een werkgever een zogenaamd meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, kan hij daarvoor een boete krijgen. Die boete kan oplopen tot een bedrag van € 50.000,00. Meldingsplichtige arbeidsongevallen zijn ernstige ongevallen met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel tot gevolg en arbeidsongevallen met dodelijke afloop. Ook is de werkgever verplicht ongevallen te melden van personen die onder zijn gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Bedrijfsongeval

Wij helpen u na een bedrijfsongeval

Wat kunt u van ons verwachten bij de behandeling van uw letselschadezaak? Uw belangenbehartiger van Drost stelt uw werkgever aansprakelijk. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op de schade. Dit om eventuele financiële problemen te voorkomen. Ook wordt medische informatie opgevraagd en zo nodig medisch advies ingewonnen met het oog op uw letselschade en eventuele re-integratie.

Uw eigen expert van Drost brengt uw totale schade in kaart en stelt een zogenaamde ‘schadestaat’ op. Daarop staan alle schadeposten vermeld. Uiteraard vindt het opstellen van die schadestaat altijd in overleg met u plaats.

Onze kosten

Als de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval is erkend, zijn de kosten van ons kantoor – dus onze juridische hulp – te verhalen op de tegenpartij. Dat is zo in de wet vastgelegd. En dat is wel zo eerlijk. U heeft niet om het ongeval gevraagd, dus hoeft u ook niet met de kosten te blijven zitten!

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfsongeval?

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd of diensttijd vallen hier meestal onder. Het bij zo’n ongeval opgelopen lichamelijk en/of geestelijk letsel noemen we letselschade.

U kunt door uw werk ook letselschade oplopen als gevolg van een beroepsziekte. In dat geval bent u ziek geworden door het uitvoeren van uw normale werkzaamheden. Denk hierbij aan de kapper met kapperseczeem, of de schilder met OPS (schildersziekte).

Wie is aansprakelijk voor letsel door een arbeidsongeval?

Heeft u als werknemer door een ongeval op het werk letselschade opgelopen? Dan is het belangrijk om uit te zoeken of uw werkgever aansprakelijk is voor uw letsel. Dit met het oog op een eventuele schadevergoeding. De ARBO-wetgeving is van belang bij de vaststelling van de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen.

Zorgplicht

Op de werkgever rust een zogenaamde zorgplicht. Die moet hij naar zijn werknemers toe in acht nemen. Dat houdt in dat de werkgever er alles aan moet doen om ongevallen op het werk te voorkomen. Zo moeten machines op de werkvloer veilig zijn. Ook moet de werkgever erop toezien dat gegeven instructies worden nageleefd.

Doet zich toch een ongeluk op het werk voor? Dan moet de werknemer melden dat zijn (letsel)schade is veroorzaakt door het bedrijfsongeval. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij die kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Is er bij het ongeval sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer? Dan is de werkgever in beginsel níet aansprakelijk. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Een werkgever moet er namelijk ook rekening mee houden dat werknemers wel eens onvoorzichtig kunnen zijn. De meeste werkgevers hebben een goede zakelijke ongevallenverzekering afgesloten. Letselschade door een arbeidsongeval kan dan bij aansprakelijkheid van de werkgever op deze verzekering worden geclaimd.

Om eventuele problemen bij het aansprakelijk stellen van de werkgever te voorkomen, is het raadzaam een letselschade-expert van Drost Letselschade in te schakelen. De letselschadespecialisten van Drost weten als geen ander waar u recht op heeft.

Wat moet ik doen na een arbeidsongeval?

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met Drost Letselschade om te informeren naar de mogelijkheden. Wij kunnen het aansprakelijk stellen van uw werkgever voor u verzorgen.

Bewijsmateriaal
Het is verder belangrijk om zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot het arbeidsongeval. En breng ook andere zaken die betrekking hebben op het arbeidsongeval goed in kaart. Denk aan:

 • Getuigenverklaringen
 • Foto’s
 • Informatie van de huisarts en bedrijfsarts
 • Facturen en nota’s van kosten die u al heeft gemaakt door het ongeval

Belangenbehartiger
Als slachtoffer van een arbeidsongeval doet u er goed aan een letselschadespecialist van Drost in de arm te nemen om uw belangen te behartigen. Wij verzorgen voor u de aansprakelijkstelling. En na erkenning van aansprakelijkheid pakken wij ook de verdere schaderegeling voor u op. Zodat u zich kunt richten op uw herstel. Dat is voor u in ieder geval een zorg minder!

Meldplicht werkgever arbeidsongeval
De werkgever is in sommige gevallen ook verplicht om bedrijfsongevallen direct aan te geven bij de Inspectie SZW. Als een werkgever een zogenaamd meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, kan hij daarvoor een boete krijgen. Die boete kan oplopen tot een bedrag van € 50.000,00. Meldingsplichtige arbeidsongevallen zijn ernstige ongevallen met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel tot gevolg en arbeidsongevallen met dodelijke afloop. Ook is de werkgever verplicht ongevallen te melden van personen die onder zijn gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor uw immateriële schade. Hierbij kunt u denken aan al het emotionele leed dat u doorstaat door het u overkomen ongeval of het ernstige voorval (zoals mishandeling of seksueel misbruik). Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat u naast smartengeld ook nog een schadevergoeding kunt krijgen voor alle materiële schade. Natuurlijk kunt u alleen aanspraak maken op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het ongeval.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is lang niet altijd eenvoudig. Het gaat immers om immateriële schade: schade die niemand kan zien. Hoe kun je een bedrag koppelen aan de fysieke pijn die u hebt vanwege het letsel? Of aan het verdriet dat u hebt omdat u door het letsel bijvoorbeeld uw werk niet meer kunt doen?

Pas als er een medische eindsituatie is, kan de definitieve hoogte van het smartengeld worden vastgesteld. Bij een medische eindsituatie is duidelijk of u genezen bent, of dat u nooit meer zal herstellen of voor een deel bent hersteld. Deze uitkomst is bepalend voor de rest van uw leven.

Er wordt bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld naar meerdere zaken gekeken:

 • Welk letsel heeft u opgelopen, hoe ernstig is het?
 • Hoe oud bent u en wat waren uw plannen en mogelijkheden voor de toekomst?
 • Hoe zwaar waren de medische behandelingen die u kreeg en wat was de duur ervan?
 • Hoelang bent u opgenomen geweest in ziekenhuis en/of revalidatiekliniek?
 • Hoelang duurt het voordat u hersteld zult zijn van uw letsel?
 • Hoeveel pijn heeft u gehad en hoeveel pijn blijft u houden?
 • Heeft u blijvende beperkingen overgehouden aan het ongeval?
 • Zijn er zichtbare gevolgen van het letsel, zoals littekens of het niet meer functioneren van lichaamsdelen (bijvoorbeeld mank lopen)?
 • Hebben deze zichtbare gevolgen invloed op uw sociale en professionele leven?
 • Bent u arbeidsongeschikt geraakt en zo ja, voor welke termijn?

Wij brengen uw emotionele schade in kaart. U begrijpt waarschijnlijk wel dat het berekenen van de juiste hoogte van het smartengeld erg nauwkeurig moet gebeuren. Heeft u letselschade en wilt u ook uw smartengeld claimen? Neem contact op met Drost Letselschade voordat uw zaak verjaart. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, inclusief het smartengeld. Want daar heeft u, net als alle andere letselschadeslachtoffers, recht op.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen na een bedrijfsongeval?

Na een ongeluk op het werk heeft een werknemer dus meestal recht op een schadevergoeding voor zijn letselschade. Om deze schade vast te stellen, wordt gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van de behandelingen, de looptijd van het letsel en de onkosten die het gevolg zijn van het letsel. De in geld uit te drukken schadeposten noemen we materiële schade. De niet in geld uit te drukken schade, zoals pijn, zorgen en verdriet, noemen we immateriële schade of smartengeld.

Schadeposten
Bij ons kunt u uw bedrijfsongeval melden. Wij zoeken graag voor u uit wat de aansprakelijke partij (meestal de verzekeraar van uw werkgever) precies aan u moet vergoeden. Daarbij kunt u denken aan de volgende schadeposten:

 • Het eigen risico van uw ziektekostenverzekering.
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u niet meer zelf kunt doen).
 • Kosten in verband met kapotte kleding of andere bezittingen.
 • Kosten in verband met hulpmiddelen, revalidatie of herstel.
 • Verlies aan arbeidsvermogen of verdienvermogen.
 • Juridische bijstand van uw letselschadespecialist.

De hoogte van uw schadevergoeding is nooit vooraf te duiden. Deze verschilt per bedrijfsongeluk. Ook uw persoonlijke situatie is bij de berekening van uw schade van groot belang. Wij maken ons hard voor een maximale vergoeding van uw schade. Zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Wanneer wordt schadevergoeding uitbetaald?

Zodra uw letselschadezaak is afgerond, wordt de schadevergoeding uitbetaald. Hoelang het duurt voordat uw zaak is afgerond en u uw schadevergoeding krijgt, is van tevoren niet te zeggen. Heeft u ernstige letselschade, dan duurt het vaak langer omdat uw genezingsproces belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij ernstig letsel kan het namelijk best een tijd duren voordat duidelijk is wat de invloed van het letsel is op uw leven.

Het afwikkelen van letselschade kan dus lange tijd in beslag nemen, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over geld. U heeft na erkenning van de aansprakelijkheid namelijk recht op een voorschot op uw schadevergoeding. U krijgt dan alvast een deel van uw schadevergoeding, zodat u niet in financiële problemen komt. Is de aansprakelijkheid erkend, dan hebt u dus al tijdens de behandeling van uw letselschadezaak recht op adequate bevoorschotting. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw rekeningen betalen.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht ‘experts’ op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken.

De meeste van onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS).

Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak.

Tot slot, en daar zijn we best trots op, mag Drost Letselschade het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. Het keurmerk staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Bij Drost hechten we veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan!

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is.

Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt.Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.

U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen.

Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken.

Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.