Bent u met uw trekker het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was dit trekkerongeluk niet uw schuld? Als u bij het ongeluk ook letselschade opliep dan heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding voor uw letsel. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade op de persoon die aansprakelijk is voor het trekkerongeluk.

In het kort:

 • Er is sprake van letselschade als u door een ongeval of voorval lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.
 • U heeft (in principe) recht op schadevergoeding als uw letselschade de schuld is van een ander.
 • Als de aansprakelijkheid erkend is dan kunt u in principe alle schade die het gevolg is van het opgelopen letsel claimen.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan de juridische hulp van Drost Letselschade voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht om ook die kosten te vergoeden. Dat is zo in de wet bepaald.

Letselschade bij een trekkerongeluk

Een ongeval waarbij een trekker of ander landbouwvoertuig is betrokken, komt helaas best vaak voor. Het aantal slachtoffers van een verkeersongeval met een tractor ligt rond de elf dodelijke slachtoffers en tientallen ziekenhuisgewonden per jaar. Meestal zijn dat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Maar er zijn ook situaties waarbij de bestuurder van een tractor zelf (ook) lichamelijk of geestelijk letsel oploopt bij een ongeval. Ongeacht de schuldvraag heeft een tractorongeval vaak een enorme impact op de bestuurder van het voertuig.

Voor zowel de materiële als immateriële schade, is het mogelijk een letselschadevergoeding te krijgen. Maar dit kan alleen als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval. Wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? Neem als bestuurder van de trekker dan contact op met een letselschade-expert van Drost Letselschade. Deze specialist weet precies wat van toepassing is in uw situatie en geeft u graag een vrijblijvend en kosteloos eerste advies. Of u recht heeft op een schadevergoeding voor het door u opgelopen letsel, is afhankelijk van de vraag of iemand anders aansprakelijk is voor het u overkomen ongeval.

Een schadevergoeding ontvangen

letselschadevergoeding bij trekkerongelukBent u als bestuurder van een trekker buiten uw schuld slachtoffer geworden van een verkeersongeluk met een andere weggebruiker? Dan heeft u in principe recht op een vergoeding van uw letselschade. Het moet dan wel gaan om een ongeluk op de openbare weg en niet op eigen terrein of erf.
Gebeurde het trekkerongeluk op het boerenbedrijf en is het slachtoffer in dienst van de boer, dan is er sprake van een ongeval op het werk. Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van uw letselschade.

Meer weten? Neem voor meer informatie en een vrijblijvend gratis eerste advies contact op met een expert van Drost Letselschade.

Bent u als tractorbestuurder betrokken bij een ongeluk met een ander motorvoertuig, dan geldt de regel van Artikel 185 Wegenverkeerswet over de zwakke verkeersdeelnemer niet. Als u in dat geval kunt aantonen dat het ongeluk niet uw schuld is, kunt u van de andere bestuurder een schadevergoeding eisen. Daarbij kunt u een financiële vergoeding vragen voor alle kosten die u heeft moeten maken of nog moet maken als gevolg van uw ongeval.

Voor de berekening van uw schadevergoeding is het verstandig een expert in te schakelen. Een expert van Drost Letselschade denkt met u mee, is deskundig en weet als geen ander waar u recht op heeft. Hij of zij berekent voor u wat de aansprakelijke partij aan u moet vergoeden. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de volgende zaken:

 • De ernst van het trekkerongeluk.
 • De invloed van uw letsel op uw dagelijkse leven.
 • Alle extra onkosten die door het trekkerongeluk gemaakt moeten worden.
 • Het mislopen van inkomsten.
 • Bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen en het opgemaakte schadeformulier.

Wilt u meteen graag weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel door een trekkerongeluk? Doe dan nu onze letselschadetest hieronder.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij bijzondere voertuigen

trekkerongelukBij elk verkeersongeval wordt uitgezocht wie de schuldige is. Dit geldt dus ook voor een ongeval waarbij een trekker is betrokken. Er wordt vastgesteld wie aansprakelijk is voor de (letsel)schade die het gevolg is van het ongeluk.
Is er sprake van een verkeersovertreding dan zal de politie in het proces-verbaal beschrijven wie de veroorzaker van het ongeval is. Voor de bestuurder van een trekker of een ander landbouwvoertuig gelden namelijk speciale verkeersregels. Deze regels zijn opgenomen in de Regeling voertuigen. Omdat niet iedereen op de hoogte is van deze bijzondere verkeersregels, is het verstandig om de juridische hulp in te roepen van een letselschade-expert. Deze weet als geen ander hoe de schuldvraag beoordeeld moet worden.

Maar ook als de bestuurder van de trekker of ander landbouwvoertuig zich netjes gehouden heeft aan de voor hem geldende speciale verkeersregels, kan hij of zij toch geheel of gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte (letsel)schade. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij een zwakke verkeersdeelnemer is, zoals een fietser of voetganger. In ons land hebben fietsers en voetgangers bescherming door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet). Raken deze verkeersdeelnemers betrokken bij een verkeersongeval, bijvoorbeeld met een trekker, dan krijgen zij altijd minstens vijftig procent van hun schade vergoed door de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Ook als het ongeval hun schuld was (uitzonderingen daargelaten).

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het dus mede belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk daarna bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als trekkerbestuurder.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.

Letselschade claimen

letselschadeclaimHeeft u recht op letselschadevergoeding? Drost Letselschade berekent graag voor u de omvang en hoogte van uw letselschade. Een deskundige letselschade-expert houdt niet alleen rekening met de (on)kosten die u kort na het ongeval heeft. Ook de financiële gevolgen voor u op langere termijn worden meegenomen in uw schadeclaim. Alle kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw trekkerongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Bij de berekening van uw letselschade komen onder meer de volgende posten aan de orde:

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen.
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Verlies van inkomsten, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen.
 • Studievertraging.
 • Smartengeld.
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel.
 • Kosten van juridische bijstand.

Uw letselschade-expert van Drost Letselschade berekent uw schadeclaim. Daarna gaat het in onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij over de afwikkeling van uw schade. Dit kan een langdurig proces zijn. Vandaar dat bijna altijd aan de tegenpartij een voorschot op de schadevergoeding wordt gevraagd en meestal ook wordt verkregen. Dat voorschot dekt alvast de eerste kosten.

Juridische hulp zonder kosten

juridische hulp bij trekkerongelukNatuurlijk wilt u een optimale schadevergoeding voor uw letselschade. Schakel daarom de hulp in van een erkende letselschade-expert. Bij Drost Letselschade, bekend van grote zaken, bent u in goede handen. Een letselschadespecialist van Drost weet als geen ander waar u recht op heeft en treedt op als uw belangenbehartiger.
Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een trekkerongeluk bij erkenning van aansprakelijkheid recht op een vergoeding van de juridische kosten die u door het ongeval moest maken. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw trekkerongeluk, dan is onze juridische hulp voor u als slachtoffer in principe kosteloos. Deze kosten zijn namelijk te verhalen op de tegenpartij.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder onder een stappenschema. Hierin staan de acties die de letselschade-expert voor en met u zal doorlopen.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.
 
Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.
 Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!
 
Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).
 
Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.
 
Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat Drost Letselschade doet om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer 0800 – 2490300 of via onderstaand contactformulier.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Special: nieuwste regelgeving met betrekking tot tractoren

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam in 2016 met een wetsvoorstel ten aanzien van trekkers. Daarin werden enkele voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zoals een verplicht kenteken voor alle trekkers (gekoppeld aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering), een periodieke technische controle (APK) en verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km p/u. Europese regelgeving die de APK verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is al sinds 1 mei 2017 van kracht.
De maximumsnelheid van trekkers en tractoren in ons land is per 1 januari 2021 verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur. Ook geldt nu een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen op de openbare weg. Met deze registratie mogen landbouwvoertuigen vanaf nu ook gebruik maken van N-wegen (tenzij door borden anders aangegeven).