Misschien bent u als verkeersdeelnemer het slachtoffer geworden van een verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden. Daarmee bedoelen we dat uw ongeluk geen standaardsituatie is, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval met een auto, fiets of scooter. Een bijzonder ongeval is een ongeluk waar bijvoorbeeld een dier bij betrokken was of een openbaar vervoermiddel als een trein of bus. Het kan zijn dat u bij dit verkeersongeval persoonlijk letsel heeft opgelopen. Nu wilt u natuurlijk graag weten of u in deze situatie recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Op deze pagina leest u hier meer over.

Verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden

Heeft u door een verkeersongeval op de openbare weg letsel opgelopen? En moet of moest u daarvoor medisch worden behandeld? De kans bestaat dat u daarna in een traject van herstel en revalidatie terecht komt en daarna uw leven weer kunt voortzetten. Maar het kan ook zijn dat u door de gevolgen van het ongeval langdurig of zelfs permanent gezondheidsschade en financiële schade oploopt.

Onder letselschade wordt dan ook verstaan: alle lichamelijke (fysieke) en geestelijke (psychische) klachten die het gevolg zijn van uw verkeersongeval, plus alle onkosten die u als gevolg van het ongeluk daarvoor moet maken. Maar ook door u geleden pijn, verdriet, zorgen, gemis en verlies aan levensvreugde vormen onderdeel van uw letselschade (smartengeld). Een letselschade-expert kan u advies en hulp geven bij het verkrijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Dat laatste is ook zeker belangrijk wanneer uw verkeersongeval niet valt onder de standaardsituaties, zoals een ongeluk met fiets, scooter of auto. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval waarbij een dier was betrokken, of een bijzonder voertuig zoals landbouwverkeer. Maar ook een ongeluk met een openbaar vervoermiddel zoals trein, bus, metro of tram valt in deze categorie. Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden of in een specifieke situatie, dan gaat het vaak om ongelukken waarbij meestal niet direct duidelijk is wie u aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade. Want misschien was het wel overmacht of domme pech.

Aansprakelijkheid bij verkeersongeval

Aansprakelijkheid bij verkeersongevalStel, u bent slachtoffer geworden van een verkeersongeval en u heeft daarbij letselschade opgelopen. Helaas is het aanwijzen van de schuldige niet altijd even gemakkelijk. Denk aan een aanrijding met een dier, een scootmobiel of met een tram of shovel. Ook zijn er soms bijzondere situaties of omstandigheden waarbij het bepalen van de aansprakelijkheid niet meteen duidelijk is. Het kan voor u als slachtoffer dan moeilijk te bewijzen zijn dat uw letselschade het gevolg was van een fout van iemand anders. Een letselschade-expert kan u daarbij helpen.

Het is raadzaam dat u zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt over de omstandigheden rond het verkeersongeval. Maak als het kan foto’s van de situatie, verzamel getuigenverklaringen, laat de situatie correct vastleggen in het proces-verbaal van de politie en ook in het schadeformulier. En ga na het ongeval naar uw (huis)arts, zodat de door het ongeval ontstane klachten worden vastgelegd. Daarmee voorkomt u mogelijk later problemen met de bewijslast en de aansprakelijkstelling. Vraag daarnaast juridische hulp aan bij Drost Letselschade. Wij geven u hulp bij letselschade.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk daarna bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval.

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Welk type verkeersdeelnemer was u tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Welk type verkeersdeelnemer was de tegenpartij tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, geldt de ‘normale’ aansprakelijkheid: degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkend, dan moet de eisende partij (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Bij aansprakelijkheid kan het slachtoffer vervolgens zijn schade claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genaamd) die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ook als de tegenpartij geen AVP heeft, zijn er mogelijkheden voor het verhalen van de schade. De veroorzaker van het ongeval is verplicht de schade te vergoeden. Heeft hij geen AVP, dan moet hij persoonlijk instaan voor de schade. Als hij of zij er zonder achterlaten van gegevens vandoor is gegaan, wordt het lastiger om hem of haar aansprakelijk te stellen. U doet er goed aan zoveel mogelijk feiten vast te leggen en de namen van eventuele getuigen te noteren. In dat verband kunt u ook overwegen de politie te vragen om van het voorval een proces-verbaal op te stellen.
Wanneer één van beide partijen jonger is dan 14 jaar geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 6:164 BW. Daarin staat dat een kind jonger dan 14 jaar niet zelf (vanwege een ‘onrechtmatige daad’) aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. Of en in hoeverre de ouders voor hun kind van onder de 14 jaar, of tussen 14 en 16 jaar, aansprakelijkheid zijn, hangt van de situatie af.

In alle gevallen is het verstandig om als slachtoffer gegevens van het ongeval en van de tegenpartij te verzamelen. Hoe meer informatie u als slachtoffer over de situatie kunt aanleveren, des de beter kan een letselschade-expert beoordelen hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Heeft u een ongeval gehad? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor kosteloos advies via ons contactformulier. Of bel ons voor een gratis eerste advies op 0800 – 24 90 300 (dit is een gratis nummer).

Als er een ongeluk plaatsvindt tussen twee sterke verkeersdeelnemers, gelden de normale regels van aansprakelijkheid: degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkent, moet de partij die schadevergoeding eist (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Het slachtoffer kan zijn schade dan claimen bij de (verplichte) WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wanneer de tegenpartij (ondanks de verplichte WAM-verzekering) niet verzekerd is, of is doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en de politie te vragen een proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Vooral wanneer u als slachtoffer bij het ongeval letsel heeft opgelopen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer.
Is het ongeluk ook deels aan het slachtoffer zelf te wijten? Dan kan het zijn dat een deel van de (letsel)schade niet door de tegenpartij vergoed hoeft te worden. De ernst van het letsel en de mate waarin zelf een fout werd gemaakt, is daarbij van belang.

Was u zelf betrokken bij een ongeval? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Als er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, is artikel 185 WVW aan de orde. Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden. In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.
De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht.
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar).
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zogenoemde causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Het kan gebeuren dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval met een bijzonder (motor)voertuig. Of misschien vond het verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden plaats. Wie er in zo’n situatie aansprakelijk is voor uw letselschade is niet altijd eenvoudig te bepalen. De hulp van een deskundige expert van Drost Letselschade komt u dan goed van pas.
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn:

 • een ongeluk met een trein, tram, metro, bus, speed pedelec, scootmobiel, quad, landbouwvoertuig of ander bijzonder voertuig.
 • een ongeval met een rijdier of rijtuig, of met loslopend vee of wild.
 • een ongeval onder bijzondere omstandigheden.

De bijstand door Drost Letselschade aan de slachtoffers van het ongeval in Haaksbergen met de monstertruck (september 2014) valt ook onder deze categorie. Wilt u daarover meer weten? Ga dan naar onze pagina over het monstertruckdrama.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor kosteloos advies contact met ons op via ons contactformulier. Of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Vergoeding voor letselschade

Wanneer u iemand anders aansprakelijk stelt voor de letselschade door een ongeval in het verkeer, moet de tegenpartij deze aansprakelijkheid ook erkennen. Als de tegenpartij honderd procent aansprakelijkheid accepteert dan heeft u in principe recht op een volledige vergoeding van uw letselschade.
Maar er zijn ook situaties mogelijk waarbij u geen recht heeft op een schadevergoeding of slechts een gedeeltelijke vergoeding kunt ontvangen. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een ongeval, maakt u dan onderstaande letselschadetest. Bij twijfel over uw recht op schadevergoeding kunt u ook vrijblijvend en kosteloos Drost Letselschade vragen om advies.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschade claimen bij de tegenpartij

Letselschade claimen bij verkeersongevalBij het aansprakelijk stellen, hoort het indienen van een schadeclaim. Voor het indienen van deze claim bij de aansprakelijke partij is advies en hulp van een letselschade-expert bijna onmisbaar. Een claim indienen is namelijk niet zo eenvoudig. De letselschade-expert kan u vanuit zijn of haar professionaliteit helpen met het bepalen en berekenen van alle (on)kosten die u gemaakt heeft. Het gaat dan om (on)kosten vanaf het verkeersongeval totdat u volledig hersteld bent, of er een medische eindsituatie wordt vastgesteld. Deze kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw ongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Bij het verzamelen van de gegevens van uw letselschadekosten wordt onder andere rekening gehouden met zowel materiële als immateriële schadeposten:

 • Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Verlies van inkomsten
 • Studievertraging
 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel
 • Kosten van juridische bijstand

Drost Letselschade helpt u met het claimen van uw letselschade. Drost treedt ook op als uw belangenbehartiger bij het indienen van uw claim bij de tegenpartij. Maar let wel op: vanwege de geldende verjaringstermijnen moet u een claim altijd op tijd indienen. Als uw zaak verjaart dan is het indienen van een claim voor de opgelopen schade niet meer mogelijk. Drost Letselschade kan u informeren over de voor u geldende verjaringstermijn.

Juridische hulp van letselschade-expert

Juridische hulp bij verkeersongevalWilt u de optimale schadevergoeding waar u recht op heeft? Schakel dan de hulp in van een erkende letselschade-expert. Een expert van Drost Letselschade kan als uw belangenbehartiger optreden tegenover uw tegenpartij. Onze experts zijn juridisch goed geschoold en op de hoogte van de recente ontwikkelingen van de rechtspraak met betrekking tot letselschade.

Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een verkeersongeval recht op gratis juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor die kosten instaan. De hulp van een letselschade-expert is bij erkenning van aansprakelijkheid voor het slachtoffer dan ook in principe kosteloos. Die kosten kunnen immers verhaald worden op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan de acties die in uw letselschadedossier plaatsvinden.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.
 
Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.
 Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig!
 
Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).
 
Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan.
 
Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Wat is er met u gebeurd? Neem contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u uw letselschade melden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Natuurlijk kunt u ons ook gratis bellen voor juridisch advies: 0800-2490300.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.