Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle diensten, transacties, overeenkomsten en sitebezoeken van en met Drost Letselschade B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7553 LG Hengelo, aan het adres Parallelweg LS 8, tevens kantoorhoudende te 9728 BM Groningen, aan het adres Paterswoldseweg 806, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51388413.

Versie: december 2020

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat vertrouwelijk door ons wordt omgegaan met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Hoe wij dit doen, en welke persoonsgegeven wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u in dit document lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij onze dienstverlening verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dan wel wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Drost Letselschade in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Drost Letselschade gebruikt uw persoonsgegevens:

 • Voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt c.q. heeft verzocht;
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Voor het verlenen van toegang tot onze website;
 • Voor het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Om advertenties te tonen en te meten met behulp van externe partijen;
 • Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Voor het bepalen van strategie en beleid;
 • Zo nodig voor het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Drost Letselschade, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Partner, kinderen, gezinssamenstelling;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum/-data;
 • Medische gegevens;
 • Werkgever;
 • Arbeidsgerelateerde gegevens;
 • Uitkerende instantie;
 • Gegevens m.b.t. inkomsten;
 • Bankrekeningnummer;
 • Sociale omstandigheden;
 • Opleiding;
 • Merk en type auto, kenteken;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Ingeval van dossierbehandeling worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van 20 jaar vanaf sluiting van uw dossier. Indien u op het moment van sluiting van uw dossier de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, gaat de hiervoor genoemde termijn van 20 jaar lopen vanaf het bereiken van het 18e levensjaar.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden voor deze partijen. Uw gegevens kunnen wel aan derden verstrekt worden als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Drost Letselschade en/of noodzakelijk is in het kader van anderszins met u gemaakte afspraken.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dan wel wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Drost Letselschade maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Cookies zijn kleine informatiebestandjes, die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Drost Letselschade of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • Sessiecookies
 • Permanente cookie

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Deze cookies worden ook gebruikt om u op basis van uw gedrag op onze website relevante advertenties te laten zien op websites van derden. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Bing Ads;
 • Formissimo.
 • Google Ads;
 • Google Analytics;
 • Hotjar;
 • Visual Web Optimizer;
 • Etc.

Social Media

Op onze website wordt gebruik gemaakt van socialmedia-koppelingen waarbij informatie over uw websitebezoek wordt uitgewisseld met derden. Op onze website zijn de volgende website koppelingen actief:

 • Facebook Connect;
 • Twitter;
 • LinkedIn;
 • Instagram;
 • Etc.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Drost Letselschade vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Drost Letselschade verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres [email protected], of door telefonisch contact met ons op te nemen via 074-2490300 op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 tot 12:30 en 13:30 en 17.00 uur. U kunt ook contact opnemen met onze privacy officer, zijnde de heer Y.P.J. Drost.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Vooraan in het document vind u de versie en wijzigingsdatum.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.