Bedrijfsongevallen komen vaak voor. De ernst van een ongeval dat op het werk plaatsvindt, varieert van kleine snijwonden en botbreuken, tot ernstig hersenletsel of zelfs de dood. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers. Dit heet de zorgplicht. Wordt deze niet nagekomen dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Een werknemer die een arbeidsongeval heeft gehad, kan dan een schadeclaim indienen bij de werkgever. Omdat bedrijfsongevallen – ondanks veiligheidsmaatregelen – geregeld voorkomen, hebben bijna alle bedrijven een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Letselschade bij een bedrijfsongeval – wat valt daaronder?

Elk jaar lopen duizenden werknemers letselschade op door een bedrijfsongeval. Soms gaat het om kleine verwondingen, soms om hele ernstige. De belangrijkste oorzaken van een bedrijfsongeval zijn het vallen (van grote hoogte) of struikelen, en getroffen worden door vallende objecten. De meeste arbeidsongevallen komen dan ook voor in de bouw, in fabrieken of op andere plekken waar gewerkt wordt met machines, gereedschap of gevaarlijke stoffen.

Werknemers kunnen ook letselschade oplopen bij een verkeersongeval tijdens werk-werkverkeer. Dit wordt gezien als een bedrijfsongeval en ook dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade. Bij woon-werkverkeer ligt het net even anders. Regulier woon-werkverkeer valt niet onder het bereik van de zorgplicht van de werkgever. Maar in bijzondere situaties kan de werkgever toch aansprakelijk zijn en alsnog voor de kosten moeten opdraaien.
Bij bijzondere situaties kan gedacht worden aan een werknemer die niet elke dag vanuit een vaste woonplaats naar een vaste werkplaats op en neer rijdt. De werknemer werkt dan op meerdere plekken of gedurende een tijd op een plek waar hij normaal niet werkt. Als die plek dan ook nog eens ver weg is, kan het zijn dat de werkgever ook in een situatie van woon-werkverkeer toch aansprakelijk wordt geacht voor letselschade van zijn werknemer, die is opgelopen door een verkeersongeval. Ook kan gedacht worden aan iemand die een collega moet meenemen en daarvoor een vergoeding ontvangt die hoger is dan de standaardvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat moet je als werkgever doen bij een bedrijfsongeval?

Als uw werknemer een bedrijfsongeval krijgt, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen en het toezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften, dan moet u als werkgever een paar dingen doen. In veel gevallen bent u namelijk aansprakelijk voor de schade. Het is daarom belangrijk en verstandig om efficiënt en snel op te treden. Dat is ook in het (financiële) belang van uw werknemer.
Neem de volgende stappen zo snel mogelijk:

 • Stap 1: stel een ongevallenrapport op. Hierin beschrijft u het ongeval, de oorzaak ervan en wat u heeft gedaan om het Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongevalongeval te voorkomen.
 • Stap 2: meld een ernstig ongeval bij de Inspectie SZW. Dit moet zo snel mogelijk. De meldplicht geldt alleen voor ernstige arbeidsongevallen. Een ernstig ongeval is een ongeval waarbij de werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen (ook dagopname), bij blijvend letsel en bij overlijden. Schakel bij twijfel altijd de arbeidsinspectie in. Als u dit niet doet, riskeert u een boete.
 • Stap 3: zoek uit welke verzekering van toepassing is en meld het bedrijfsongeval bij de verzekeraar of assurantietussenpersoon. Stuur alle relevante documenten naar deze instantie.

Wij raden altijd aan om bereidheid te tonen om mee te werken aan onderzoeken.

Aansprakelijkheid werkgever

We zeiden het al eerder: in veel gevallen kan de werknemer u als werkgever met succes aansprakelijk stellen voor de schade. Dit komt omdat de wettelijke zorgplicht streng is. U moet voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat uw werknemer iets tijdens de uitvoering van zijn werk overkomt. Dat betekent dat er veiligheidsvoorschriften moeten zijn en dat u erop moet toezien dat deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Daarnaast moeten gereedschappen en materialen goed onderhouden worden en desnoods worden afgeschermd en beveiligd. Werknemers moeten ook instructies krijgen over het gebruik ervan.
Kunt u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om risico’s voor werknemers te minimaliseren, dan kunt u mogelijk aan aansprakelijkheid ontkomen. Als uw werknemer het arbeidsongeval door opzet of bewust roekeloos gedrag heeft veroorzaakt, bent u evenmin aansprakelijk.

De bewijslast bij bedrijfsongevallen is als volgt geregeld: de werknemer moet alleen stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden bij de uitvoering van zijn werk. De werknemer hoeft niet aan te tonen wat de toedracht of oorzaak van het arbeidsongeval is geweest, zo zegt de Hoge Raad.
Als het de werknemer lukt het voorgaande te stellen en zo nodig te bewijzen, dan bent u als werkgever aansprakelijk, tenzij u kunt aantonen:

 • Dat u aan uw zorgplicht hebt voldaan
 • Dat de schade niet het gevolg is van het tekortschieten in de zorgplicht
 • Dat de schade ook zou zijn ontstaan als u de zorgplicht had nageleefd
 • Dat de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer

Aansprakelijkheid werknemer

Hoewel bij de meeste bedrijfsongevallen de werkgever aansprakelijk is, kan de werknemer niet altijd zijn bij het werk opgelopen letselschade op de werkgever verhalen. De werknemer kan bewust roekeloos gedrag vertonen en hierdoor een ongeluk krijgen. Of de werknemer veroorzaakt het ongeval opzettelijk. De rechter zal de ervaring van de werknemer en de risico’s die hij hierdoor moet kunnen inschatten, altijd laten meewegen. Ook weegt voor de rechter mee dat een werknemer zelf de nodige maatregelen kan nemen.
In 2005 oordeelde de rechter over een zaak van een werknemer die bij wijze van spel zich aan de takel van een hijskraan liet optillen. Hij viel en raakte arbeidsongeschikt. De rechter oordeelde dat de werknemer bewust roekeloos was geweest en dat hij daarom zelf zijn schade diende te dragen.

Schadevergoeding bedrijfsongeval – schade verhalen op werkgever

Wordt u als werkgever aansprakelijk gesteld en erkent u de aansprakelijkheid, dan zult u een schadevergoeding moeten betalen aan uw werknemer. De hoogte van de schadevergoeding verschilt per geval, maar het kan om een flinke bedragen gaan. Om als bedrijf niet in de problemen te komen, is het altijd verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding wordt gekeken naar verschillende schadecomponenten. Denk aan schadeposten als:

 • Zelfwerkzaamheid
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Smartengeld
 • Juridische bijstand

Omdat het vaststellen van aansprakelijkheid en het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding ingewikkeld is, kan de werknemer zich het beste laten bijstaan door een letselschade-expert. Drost biedt werknemers hulp bij letselschade. Het gebeurt meer dan eens dat een werkgever aan Drost Letselschade vraagt zijn werknemer bij te staan in de discussie met de verzekeringsmaatschappij.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Ongeval met zzp’er of uitzendkracht

Veel organisaties werken met uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires en zzp’ers. Ook voor deze groep van arbeidskrachten kan de aansprakelijkheid van u als werkgever gelden – ook al bent u het feitelijk niet. Een werkgever is op grond van het vierde artikellid van artikel 7:658 BW namelijk mogelijk ook aansprakelijk voor schade van anderen die gelijk te stellen zijn met de eigen werknemers. Hierbij is het belangrijk dat het wel gaat om werkzaamheden die behoren tot de gangbare bedrijfsactiviteiten. Ook moet de zzp’er, uitzendkracht of vrijwilliger regelmatig voor dit bedrijf werken, waardoor hij of zij ‘lijkt’ op een van de vaste werknemers.

Heeft een zzp’er een bedrijfsongeval gehad en is niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan kan deze mogelijk met succes een beroep doen op artikel 6:162 BW. Aan de hand van dit artikel kan worden betoogd dat een opdrachtgever moet zorgen voor de veiligheid van ingehuurde zelfstandigen. Als de zzp’er stelt en zo nodig bewijst dat de opdrachtgever hierin tekort is geschoten, dan kan hij u mogelijk met succes aansprakelijk stellen voor de tijdens het werk opgelopen (letsel)schade. Natuurlijk moet de zzp’er het ongeval niet met opzet veroorzaakt hebben of bewust roekeloos zijn geweest waardoor de schade is ontstaan.

Beroepsziekten en bedrijfsongeval

Tijdens het werk kan een werknemer gewond raken; dit is een bedrijfsongeval. Maar werknemers kunnen ook ziek worden door hun werk of werkomstandigheden. In veel gevallen is er dan sprake van een beroepsziekte. Een beroepsziekte kan het gevolg zijn van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelen, asbest of chroom-6. Voorbeelden van beroepsziekten zijn RSI, posttraumatische stressstoornis (PTSS), OPS (‘schildersziekte’), contacteczeem, COPD en sommige soorten kanker.
Ook bij een beroepsziekte is er sprake van schade. Zo worden er medische kosten gemaakt, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp of verlies van inkomen. En ook bij beroepsziekten speelt de immateriële schade (smartengeld) een rol. Een beroepsziekte veroorzaakt immers verdriet, pijn en minder levensvreugde. Voor deze schade kunt u als werkgever – ook bij een beroepsziekte – aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u een schadeclaim indienen? Neem contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.