Bij een beroepsziekte is sprake van een ziekte of aandoening, die het gevolg is van het uitgeoefende beroep. Heeft u een beroepsziekte en dus letselschade opgelopen? Heeft u te maken met een beroepsziekte met blijvende arbeidsongeschiktheid? Misschien heeft u recht op een schadevergoeding voor de door u opgelopen beroepsziekte.

Beroepsziekte, wat is dat?

Wat is een beroepsziekte? De definitie van een beroepsziekte is ‘een ziekte of aandoening die het gevolg is van schadelijke factoren in het uitoefenen van een beroep’. Beroepsziekten komen vaker voor dan u misschien denkt. Jaarlijks worden tienduizenden Nederlanders ziek als gevolg van hun werk.
De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen, gehoorschade en aandoeningen de rug. Een ander voorbeeld van een beroepsziekte is asbestose bij werknemers die vroeger in de asbestindustrie werkten. Maar denk ook eens aan een ziekte veroorzaakt door chroom-6. Ook besmettelijke ziektes, zoals Hepatitis of HIV bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk, vallen onder beroepsziektes. Daarnaast zijn aandoeningen als RSI, huidaandoeningen (kapperseczeem) en de schildersziekte OPS voorbeelden van beroepsziekten.
In de bouwsector komen naast bedrijfsongevallen ook veel beroepsziekten voor. Vooral de fysieke belasting vormt een van de grootste oorzaken voor het ontstaan van een beroepsziekte in de bouw.
Maar beroepsziekte nummer 1 in Nederland is de burn-out. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders heeft last van werkstress of burn-outklachten. Tegelijkertijd is het zo, dat het bijzonder lastig is om als werknemer aannemelijk te maken dat uw burn-out het gevolg is van uw werk en dat uw werkgever een verwijt valt te maken. Zeker bij een burn-out spelen vaak (ook) problemen in de privé-sfeer, die (mede) tot de burn-out hebben geleid.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Ondanks dat het kabinet een programma startte om beroepsziekten te voorkomen, leiden beroepsziekten en arbeidsongevallen nog steeds tot uitval van veel werknemers. De gevolgen van beroepsziekten kunnen groot zijn. Zo kunt u ernstig ziek zijn, invalide raken en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast overlijden jaarlijks veel mensen aan de gevolgen van een beroepsziekte.

Als u schade lijdt of heeft geleden, die u relateert aan een beroepsziekte, is het verstandig de mogelijkheden te laten onderzoeken om met succes een schadevergoeding te claimen. Omdat een beroepsziekte een aandoening is die het rechtstreekse gevolg is van het werk of de werkomstandigheden, kunt u mogelijk met succes uw werkgever aansprakelijk stellen. Om te bepalen of uw werkgever inderdaad aansprakelijk is voor de geleden schade, moet u duidelijk kunnen maken dat de beroepsziekte ontstaan is als gevolg van/bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Hiervoor moet onderzoek plaatsvinden. Drost Letselschade kan u hierbij van dienst zijn. Waar nodig kan Drost ook voor u een deskundige inschakelen als eigen onderzoek niet tot duidelijkheid leidt.
Onderzocht moet worden of uw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Als blijkt dat uw werkgever aansprakelijk is, dan zullen wij uw werkgever ook daadwerkelijk aansprakelijk stellen. Na erkenning van aansprakelijkheid volgt een berekening van de schade. Tot slot wordt uw schade ook op uw werkgever (of zijn verzekeraar) verhaald.

Schadevergoeding bij beroepsziekten

De financiële gevolgen van een beroepsziekte kunnen groot zijn. Is uw werkgever voor uw beroepsziekte aansprakelijk, dan heeft u in principe recht op een schadevergoeding. Niet alleen hebt u dan recht op een vergoeding voor uw materiële schade (zoals verlies aan inkomsten, medische kosten of aanpassing van de woning), maar ook voor uw immateriële schade (smartengeld). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de schadeposten die van toepassing zijn op uw situatie. Dat is bij iedereen anders. Wij brengen uw schadeposten volledig in beeld en realiseren voor u een optimale schadevergoeding.

Omdat de schadeafhandeling van beroepsziekten vaak ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend is, is in juli 2019 de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld. Deze commissie komt met voorstellen om het schadeverhaalproces te vereenvoudigen en op die manier het proces voor slachtoffers van beroepsziekten te versnellen.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Lijst met beroepsziekten

In Nederland is er geen overzicht van erkende beroepsziekten, in tegenstelling tot veel landen om ons heen. Wij zeggen in dit land dat er sprake is van een beroepsziekte als de ziekte of blessure waaraan een werknemer lijdt, veroorzaakt is door het uitgeoefende beroep. Was er geen onveilige situatie of ongezonde werkbelasting geweest, dan was de blessure of beroepsziekte er niet geweest.
Gelukkig is er wél wetenschappelijke en maatschappelijke erkenning van beroepsziekten. Er is een lijst opgesteld die geraadpleegd kan worden door bijvoorbeeld de werkgever om aan preventie te doen. De arbodienst of bedrijfsarts die een beroepsziekte constateert, is wettelijk verplicht deze ziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De lijst wordt daardoor steeds uitgebreider. Daarnaast kunnen ook nieuwe beroepsziekten hiermee worden opgespoord.
Ziekten die vaak voorkomen en waarbij sprake kan zijn van een beroepsziekte zijn:

Of daadwerkelijk sprake is van een beroepsziekte, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de hierboven genoemde aandoeningen kán sprake zijn van een beroepsziekte, maar dat hoeft niet. De werknemer zal in elk geval aannemelijk moeten maken dat de arbeidsomstandigheden hebben geleid tot de geconstateerde aandoening. Als hij hierin is geslaagd, zal de werkgever tegenbewijs moeten leveren om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Het aantonen van een beroepsziekte is niet eenvoudig. Drost Letselschade is werknemers graag van dienst bij het aantonen van een beroepsziekte. Bij erkenning van aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze hulp worden verhaald op de aansprakelijke werkgever.

Juridische hulp

Als u weet of vermoedt dat u een beroepsziekte heeft, doet u er goed aan om contact met ons op te nemen. Onze letselschade-experts zijn er om u te ondersteunen. Ze helpen bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid. En na erkenning van aansprakelijkheid zorgt uw belangenbehartiger van Drost voor een optimale schadevergoeding. De kosten van onze juridische hulp komen bij erkenning van aansprakelijkheid niet voor uw rekening. Als blijkt dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw beroepsziekte, moet hij namelijk ook de kosten van onze rechtsbijstand betalen. Dat is zo in de wet bepaald. U houdt dus uw volledige schadevergoeding. Neem gerust contact op als u vragen heeft over uw beroepsziekte of een zaak aanhangig wilt maken. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Hoe Drost Letselschade u helpt bij uw letselschadezaak

Hieronder ziet u een stappenplan. Hierin staan alle acties die uw letselschade-expert voor en met u zal uitvoeren rondom de procedure van uw letselschadezaak.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding. Als een ander aansprakelijk is voor uw letsel, zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact u een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor uw letselschade.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Wanneer u mogelijk recht heeft op een letselschadevergoeding, en u besluit Drost Letselschade in te schakelen als uw belangenbehartiger, wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het u overkomen ongeval/voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met u bespreken.

Meer informatie over ons intakegesprek met u:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om, bij erkenning van de aansprakelijkheid, aan u alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
Meer informatie over de aansprakelijkstelling via ons:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over uw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.

Meer informatie over onze dossierbehandeling voor u:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van uw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld.
Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met u bespreken hoe de schade volgens hem/haar zou moeten worden afgewikkeld.

Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding voor u:

De eindafwikkeling

In overleg met u wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt dan aan de aansprakelijke verzekeraar worden voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Zodra met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van uw letselschade is bereikt, wordt uw zaak verder afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst.
Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan u voldaan.

Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Beroepsziekte melden of meer informatie? Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.