Bij een beroepsziekte is sprake van een ziekte of aandoening, die het gevolg is van het uitgeoefende beroep. Heb je een beroepsziekte en dus letselschade opgelopen? Heb je misschien wel te maken met een beroepsziekte met blijvende arbeidsongeschiktheid? Mogelijk heb je recht op een schadevergoeding voor de door jou opgelopen beroepsziekte.

Beroepsziekte, wat is dat?

Wat is een beroepsziekte? De definitie van een beroepsziekte is ‘een ziekte of aandoening die het gevolg is van schadelijke factoren in het uitoefenen van een beroep’. Beroepsziekten komen vaker voor dan je misschien denkt. Jaarlijks worden tienduizenden Nederlanders ziek als gevolg van hun werk.
Veel gemelde beroepsziekten zijn gehoorschade en aandoeningen de rug. Een ander voorbeeld van een beroepsziekte is asbestose bij werknemers die vroeger in de asbestindustrie werkten. Maar denk ook eens aan een ziekte veroorzaakt door chroom-6. Ook besmettelijke ziektes, zoals Hepatitis of HIV bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk, vallen onder beroepsziektes. Daarnaast zijn aandoeningen als RSI, huidaandoeningen (kapperseczeem) en de schildersziekte OPS voorbeelden van beroepsziekten.
In de bouwsector komen naast bedrijfsongevallen ook veel beroepsziekten voor. Vooral de fysieke belasting vormt een van de grootste oorzaken voor het ontstaan van een beroepsziekte in de bouw.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Ondanks dat het kabinet een programma startte om beroepsziekten te voorkomen, leiden beroepsziekten en arbeidsongevallen nog steeds tot uitval van veel werknemers. De gevolgen van beroepsziekten kunnen groot zijn. Zo kun je ernstig ziek zijn, invalide raken en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast overlijden jaarlijks veel mensen aan de gevolgen van een beroepsziekte.

Als je schade lijdt of hebt geleden, die je relateert aan een beroepsziekte, is het verstandig de mogelijkheden te laten onderzoeken om met succes een schadevergoeding te claimen. Omdat een beroepsziekte een aandoening is die het rechtstreekse gevolg is van het werk of de werkomstandigheden, kun je mogelijk met succes jouw werkgever aansprakelijk stellen. Om te bepalen of jouw werkgever inderdaad aansprakelijk is voor de geleden schade, moet je duidelijk kunnen maken dat de beroepsziekte ontstaan is als gevolg van of bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden. Hiervoor moet onderzoek plaatsvinden. Drost Letselschade kan je hierbij van dienst zijn. Waar nodig kan Drost ook voor jou een deskundige inschakelen als eigen onderzoek niet tot duidelijkheid leidt.
Onderzocht moet worden of jouw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Als blijkt dat uw werkgever aansprakelijk is, dan zullen wij uw werkgever ook daadwerkelijk aansprakelijk stellen. Na erkenning van aansprakelijkheid volgt een berekening van de schade. Tot slot wordt jouw schade ook op jouw werkgever (of zijn verzekeraar) verhaald.

Wordt de aansprakelijkheid erkend voor de beroepsziekte, dan zijn de kosten van onze dienstverlening te verhalen op de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding bij beroepsziekten

De financiële gevolgen van een beroepsziekte kunnen groot zijn. Is jouw werkgever voor jouw beroepsziekte aansprakelijk, dan heb je in principe recht op een schadevergoeding. Niet alleen heb je dan recht op een vergoeding voor jouw materiële schade (zoals verlies aan inkomsten, medische kosten of aanpassing van de woning), maar ook voor jouw immateriële schade (smartengeld). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de schadeposten die van toepassing zijn op jouw situatie. Dat is bij iedereen anders. Wij brengen jouw schadeposten volledig in beeld en realiseren voor jou een optimale schadevergoeding.

Omdat de schadeafhandeling van beroepsziekten vaak ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend is, is in juli 2019 de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld. Deze commissie komt met voorstellen om het schadeverhaalproces te vereenvoudigen en op die manier het proces voor slachtoffers van beroepsziekten te versnellen.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Lijst met beroepsziekten

In Nederland is er geen overzicht van erkende beroepsziekten, in tegenstelling tot veel landen om ons heen. Wij zeggen in dit land dat er sprake is van een beroepsziekte als de ziekte of blessure waaraan een werknemer lijdt, veroorzaakt is door het uitgeoefende beroep. Was er geen onveilige situatie of ongezonde werkbelasting geweest, dan was de blessure of beroepsziekte er niet geweest.
Gelukkig is er wél wetenschappelijke en maatschappelijke erkenning van beroepsziekten. Er is een lijst opgesteld die geraadpleegd kan worden door bijvoorbeeld de werkgever om aan preventie te doen. De arbodienst of bedrijfsarts die een beroepsziekte constateert, is wettelijk verplicht deze ziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De lijst wordt daardoor steeds uitgebreider. Daarnaast kunnen ook nieuwe beroepsziekten hiermee worden opgespoord.
Ziekten die vaak voorkomen en waarbij sprake kan zijn van een beroepsziekte zijn:

Of daadwerkelijk sprake is van een beroepsziekte, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de hierboven genoemde aandoeningen kán sprake zijn van een beroepsziekte, maar dat hoeft niet. De werknemer zal in elk geval aannemelijk moeten maken dat de arbeidsomstandigheden hebben geleid tot de geconstateerde aandoening. Als hij hierin is geslaagd, zal de werkgever tegenbewijs moeten leveren om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Het aantonen van een beroepsziekte is niet eenvoudig. Drost Letselschade is werknemers graag van dienst bij het aantonen van een beroepsziekte. Bij erkenning van aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze hulp worden verhaald op de aansprakelijke werkgever.

Juridische hulp

Als je weet of vermoedt dat je een beroepsziekte hebt, doe je er goed aan om contact met ons op te nemen. Onze letselschade-experts zijn er om jou te ondersteunen. Ze helpen bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid. En na erkenning van aansprakelijkheid zorgt jouw belangenbehartiger van Drost voor een optimale schadevergoeding. De kosten van onze juridische hulp komen bij erkenning van aansprakelijkheid niet voor jouw rekening. Als blijkt dat jouw werkgever aansprakelijk is voor jouw beroepsziekte, moet hij namelijk ook de kosten van onze rechtsbijstand betalen. Dat is zo in de wet bepaald. Je houdt dus jouw volledige schadevergoeding. Neem gerust contact op als je vragen hebt over jouw beroepsziekte of een zaak aanhangig wilt maken. Wij kijken dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Hoe Drost Letselschade je helpt bij jouw letselschadezaak

Hieronder zie je een stappenplan. Hierin wordt het hele traject van jouw letselschadezaak beschreven.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kun je terecht voor professionele juridische hulp bij letselschade. Informeer naar de mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding. Als een ander aansprakelijk is voor jouw letsel, zijn voor u jou als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. Die verhalen wij dan namelijk op de voor jouw letsel aansprakelijke partij.
Een van onze letselschade-experts zal bij een eerste contact een vrijblijvend advies geven over de haalbaarheid van het indienen van een (schade)claim voor jouw letselschade.

Meer informatie over een vrijblijvend eerste advies bij ons:

De intake

Heb je mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding? En besluit je Drost Letselschade in te schakelen als jouw belangenbehartiger? Dan wordt met jou een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarbij zal onze letselschade-expert het jou overkomen ongeval/voorval en de gevolgen daarvan uitvoerig met je bespreken.

Meer informatie over ons intakegesprek:

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Na het intakegesprek zal de expert in principe de tegenpartij aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Daarbij wordt meteen ook gevraagd om, bij erkenning van de aansprakelijkheid, aan jou alvast een voorschot op de schadevergoeding te betalen.
Meer informatie over de aansprakelijkstelling:

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

Na erkenning van de aansprakelijkheid zal de expert jouw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart brengen. Naast het verzamelen van alle informatie over jouw materiële en immateriële schade, zal de expert meestal ook medisch advies inwinnen.

Meer informatie over onze dossierbehandeling:

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Voor een volledige afwikkeling van jouw schade moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld.
Jouw belangenbehartiger van Drost Letselschade zal met je bespreken hoe de schade volgens hem/haar zou moeten worden afgewikkeld.

Meer informatie over het vaststellen van de schadevergoeding:

De eindafwikkeling

In overleg met jou wordt een regelingsvoorstel opgesteld. Dit wordt vervolgens aan de aansprakelijke verzekeraar voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar met een dergelijk voorstel komt. Zodra met de tegenpartij overeenstemming over de afwikkeling van jouw letselschade is bereikt, wordt de zaak verder afgewikkeld. In de meeste gevallen gebeurt dat met een zgn. vaststellingsovereenkomst.
Nadat beide partijen deze hebben ondertekend, wordt de slotbetaling aan jou voldaan.

Meer informatie over de eindafwikkeling van uw zaak:

Beroepsziekte melden of meer informatie? Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over wat wij kunnen doen om jouw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.