Als motorrijder bent u kwetsbaar. Bij een motorongeluk kunt u ernstige schade oplopen. Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En was het ongeluk niet uw schuld? Als u bij het motorongeluk ook persoonlijk letsel heeft opgelopen, dan heeft u misschien recht op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Drost Letselschade helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade.

motorongelukIn het kort:

 • Er is sprake van letselschade als u door een ongeval of voorval lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.
 • U heeft (in principe) recht op schadevergoeding als uw letselschade de schuld is van een ander.
 • Als de aansprakelijkheid erkend is dan kunt u de schade die het gevolg is van het opgelopen letsel claimen.

Bij erkenning van aansprakelijk zijn er voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan de juridische hulp van Drost Letselschade. Die kosten moet uw tegenpartij namelijk óók vergoeden.

Letselschade door motorongeluk

Als motorrijder bent u in principe kwetsbaarder dan een automobilist. Een ongeval met de motor kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Een slachtoffer van een motorongeluk heeft meestal meer dan gemiddelde letselschade. Het herstel en de revalidatie kunnen een lang proces zijn. En blijvende beperkingen zijn helaas geen uitzondering.
Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval dan heeft u in principe recht op een schadevergoeding voor uw (letsel)schade.

Onder letselschade vallen alle materiële en immateriële schade die het gevolg zijn van het door het motorongeluk ontstane letsel. Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan uw medische kosten, noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of auto, hogere verzekeringspremies en juridische bijstand.
Immateriële schade is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan  als gevolg van het opgelopen letsel. Een vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Schadevergoeding voor motorrijder

motorongelukVolgens de wet heeft u als slachtoffer van een motorongeluk recht op een vergoeding van uw letselschade als een ander voor dat ongeval aansprakelijk is. Maar er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet u kunnen aantonen dat een ander verantwoordelijk was voor het ongeval. Als het ongeval deels uw eigen schuld was dan zult u in beginsel ook slechts een gedeeltelijke schadevergoeding kunnen krijgen van de tegenpartij.
Als er sprake was van een eenzijdig ongeval, of wanneer u met een voetganger of fietser in aanraking bent geweest, gelden er weer andere regels voor schadevergoeding. Heeft u zelf (geheel) schuld aan het ongeval, maar heeft u wel een SVI (Schade Verzekering Inzittenden), dan kunt u hoogstwaarschijnlijk toch met succes een claim indienen.

Er zijn situaties waarin u waarschijnlijk uw letselschade niet kunt verhalen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel? Doe dan onderstaande letselschadetest.

U heeft waarschijnlijk geen recht op schadevergoeding als:

 • Uw motorongeluk langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (zonder dat u uw tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld).
 • Het motorongeluk het gevolg was van een bewust laakbare of strafbare handeling van uzelf.

Is uw motorongeluk veroorzaakt door iemand waarvan de identiteit onbekend is? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van uw letselschade door het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook daarbij helpen wij u graag.

Wilt u meteen checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding voor uw letsel na een motorongeluk? Doe dan de letselschadetest hieronder.

Doe hier onze letselschadetest!

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij motorongeluk

Hulp van expert na motorongelukOm na een motorongeluk een letselschadevergoeding te krijgen, is het belangrijk om te weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als slachtoffer zult u moeten bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van een fout van de tegenpartij. Een letselschade-expert van Drost Letselschade helpt u daarbij graag.

Het is belangrijk om na het ongeval relevante informatie te verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld (als het aanwezig is):

 • Getuigenverklaringen en fotomateriaal van de plaats van het ongeval.
 • Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier.
 • Een kopie van het proces-verbaal van de politie.
 • Medische informatie, uw patiëntendossier.
 • Facturen, bonnetjes en andere betaalbewijzen van aan het ongeval gerelateerde kosten.

Het is erg belangrijk dat de tegenpartij zo snel mogelijk na het ongeluk aansprakelijk wordt gesteld voor uw letselschade. Omdat u op dat punt waarschijnlijk onvoldoende deskundig bent, doet u er goed aan een letselschade-expert van Drost Letselschade in de arm te nemen. Wij verzorgen de aansprakelijkstelling en de verdere afwikkeling van uw letselschade. Zo kunt u aan uw herstel werken en hoeft u niet meer om te kijken naar deze zaken. Een hele zorg minder dus.

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het belangrijk tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Lees bij Stap 3 meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als motorrijder.

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Welk type verkeersdeelnemer was u tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Welk type verkeersdeelnemer was de tegenpartij tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Wanneer er een ongeluk plaatsvindt tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, geldt de ‘normale’ aansprakelijkheid: Degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkend, dan moet de eisende partij (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Bij aansprakelijkheid kan het slachtoffer zijn schade claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genaamd) die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Wanneer de tegenpartij geen AVP heeft, houdt dat niet in dat er dan geen mogelijkheden zijn voor het verhalen van de schade. De veroorzaker van het ongeval is gehouden de schade te vergoeden. Heeft hij geen AVP, dan moet hij persoonlijk instaan voor de schade of er zonder achterlaten van gegevens vandoor is gegaan, wordt het lastiger deze aansprakelijk te stellen. U doet er goed aan zo veel mogelijk feiten vast te leggen en de namen van evt. getuigen te noteren. In dat verband kunt u ook overwegen de politie te verzoeken van het voorval een proces-verbaal op te stellen.
Wanneer één van beide partijen jonger is dan 14 jaar geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 6:164 BW. Deze stelt dat een kind jonger dan 14 jaar niet zelf (vanwege een ‘onrechtmatige daad’) aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. Of en in hoeverre de ouders voor hun kind onder de 14 jaar, of tussen 14 en 16 jaar, aansprakelijkheid zijn, hangt van de situatie af.

In alle gevallen is het verstandig om als slachtoffer gegevens van het ongeval en van de tegenpartij te verzamelen! Hoe meer informatie u als slachtoffer over de situatie kunt aanleveren, des de beter kan een letselschade-expert beoordelen hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Hebt u een ongeval gehad? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor kosteloos advies via ons Contactformulier. Of bel ons voor een gratis eerste advies op: 0800 – 24 90 300 (dit is een gratis nummer).

Wanneer een ongeluk plaatsvindt tussen twee sterke verkeersdeelnemers, gelden de normale regels van aansprakelijkheid: Degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkent, moet de partij die schadevergoeding eist (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Het slachtoffer kan zijn schade dan claimen bij de (verplichte) WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wanneer de tegenpartij (ondanks de verplichte WAM-verzekering) niet verzekerd is, of is doorgereden zonder zijn gegevens achter te laten, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en de politie te vragen een proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Vooral wanneer u als slachtoffer bij het ongeval letsel heeft opgelopen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer.
Is het ongeluk ook deels aan het slachtoffer zelf te wijten? Dan kan het zijn dat een deel van zijn (letsel)schade niet door de tegenpartij vergoed hoeft te worden. De ernst van het letsel en de mate waarin zelf een fout werd gemaakt, is daarbij van belang.

Zelf betrokken bij een ongeval? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, geldt wat betreft de aansprakelijkheid artikel 185 BW Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden.(In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald, dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.)

De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar)
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zgn. causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade expert van Drost Letselschade! Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, geldt wat betreft de aansprakelijkheid artikel 185 BW Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden.(In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald, dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.)

De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar)
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zgn. causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade expert van Drost Letselschade! Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Het kan gebeuren dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval met een bijzonder (motor-)voertuig. Of misschien vond het verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden plaats. Wie er in zo’n situatie aansprakelijk is voor uw letselschade, is niet altijd eenvoudig te bepalen. De hulp van een deskundige expert van Drost Letselschade komt u dan goed van pas.
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn:

 • een ongeluk met een trein, tram, metro, bus, speed-pedelec, scootmobiel, quad, landbouwvoertuig, of ander bijzonder voertuig;
 • een ongeval met een rijdier of rijtuig, of met loslopend vee of wild;
 • een ongeval onder bijzondere omstandigheden.

De bijstand door Drost Letselschade aan de slachtoffers van het ongeval in Haaksbergen met de monstertruck (september 2014) valt ook onder deze categorie. Wilt u daarover meer weten? Ga dan naar onze pagina over het Monstertruckdrama.

Wilt u weten of u uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor kosteloos advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Letselschade claimen

letselschade claimen na motorongelukVoor het indienen van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij is advies en hulp van een letselschade-expert bijna onmisbaar. Onze expert helpt u vanuit zijn of haar deskundigheid met het bepalen en berekenen van alle (on)kosten die u heeft gemaakt. Vanaf het motorongeluk zelf tot het moment dat u volledig hersteld bent. Of tot er een medische eindsituatie is vastgesteld. Deze kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw motorongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Kosten die mogelijk het gevolg zijn van het u overkomen ongeval zijn bijvoorbeeld:

 • Medische kosten die buiten uw ziektekostenverzekering vallen.
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Verlies aan verdienvermogen.
 • Studievertraging.
 • Smartengeld.
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel.
 • Kosten van juridische bijstand.

Juridische hulp bij schaderegeling

Juridische hulp na motorongelukWilt u een optimale schadevergoeding voor het u overkomen motorongeluk? Schakel dan de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Onze expert treedt graag op als uw belangenbehartiger.
Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een motorongeval recht op juridische bijstand. De aansprakelijke partij moet voor de aan die hulp verbonden kosten instaan. Daarom is de hulp van een letselschade-expert bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer dan ook kosteloos. Die kosten kunnen immers verhaald worden op de voor het verkeersongeval aansprakelijke tegenpartij.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak duidelijk te maken, ziet u hieronder een stappenschema. In dit schema staan de acties die in uw letselschadedossier plaats gaan vinden.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig! 

 

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. 

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan nu contact met ons op. Dat kan via ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300 of via onderstaand contactformulier.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.