Bent u als vrachtwagenchauffeur het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Of bent u slachtoffer geworden van een ongeluk met een vrachtauto? En heeft u bij dit vrachtwagenongeval letselschade opgelopen? Als iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval dan heeft u in principe recht op een vergoeding voor het letsel.  Drost Letselschade gaat graag voor u aan de slag om uw letselschade te verhalen.

vrachtwagenongelukIn het kort:

 • Er is sprake van letselschade als u door een ongeval of voorval lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.
 • U heeft (in principe) recht op schadevergoeding als uw letselschade de schuld is van een ander.
 • Als de aansprakelijkheid erkend is, kunt u de schade die het gevolg is van het opgelopen letsel claimen.

Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn er voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan de juridische hulp van Drost Letselschade. De aan onze hulp verbonden kosten moet uw tegenpartij namelijk óók vergoeden. Dat is in de wet zo bepaald.

Letselschade door een vrachtwagenongeval

Als er bij een ongeluk op de openbare weg een of meer vrachtwagens zijn betrokken, zijn er helaas ook meestal slachtoffers met letselschade. De meeste slachtoffers zaten in de voertuigen waarmee de vrachtwagen in botsing kwam. Vaak is dat een personenauto of een bestelbus. De combinatie van grote massa, langere remweg en hoge snelheid van de vrachtwagen heeft vaak ernstige letselschades tot gevolg.

Maar ook de bestuurder van de vrachtauto zelf loopt bij een aanrijding kans op (al dan niet ernstig) letsel. Daarnaast kan zo’n ongeval voor hem of haar ook zo’n psychische schok geven, dat hij tijd en begeleiding nodig heeft om het ongeluk te verwerken. Naast lichamelijk letsel kan geestelijk letsel dus ook een gevolg van het ongeluk zijn.

Schadevergoeding voor vrachtwagenchauffeur

Ongeluk met vrachtwagenHeeft u als vrachtwagenchauffeur een verkeersongeluk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Heeft u lichamelijk en/of geestelijk letsel waarvoor u behandeld moest of moet worden? Misschien kunt zelfs voor kortere of langere tijd niet werken. En daarnaast heeft u als gevolg van het ongeluk ook allerlei onkosten die met het vrachtwagenongeval te maken hebben.

En dat terwijl het ongeluk met uw vrachtwagen niet eens uw schuld was. Iemand anders was verantwoordelijk voor het ongeval. Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de veroorzaakte letselschade, dan heeft u in principe recht op een schadevergoeding van die persoon of partij. Maar u moet dan wel aantonen dat uw wederpartij schuldig is aan het ongeval en daarmee verantwoordelijk voor uw letselschade. En ook dat uw letselschade door het vrachtwagenongeval is ontstaan.

Er zijn situaties waarin u waarschijnlijk uw letselschade niet kunt verhalen op een tegenpartij. Om niet voor verrassingen te komen te staan kunt u de letselschadetest doen die hieronder staat.

Wij kunnen u waarschijnlijk niet helpen bij het instellen van een vordering tot schadevergoeding als:

 • Uw vrachtwagenongeval in het buitenland plaatsvond (met een buitenlandse tegenpartij).
 • Het vrachtwagenongeval langer dan vijf jaar geleden is (zonder dat u een tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld).
 • Het ongeluk een gevolg was van een bewust laakbare of strafbare handeling van uzelf.

Als uw vrachtwagenongeval is veroorzaakt door een bestuurder waarvan de identiteit niet te achterhalen is, kunt u mogelijk met succes aanspraak maken op een vergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer. Drost Letselschade treedt dan graag voor u op als uw belangenbehartiger. Neem hiervoor contact met ons op.

Wilt u meteen weten of u aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw letselschade die het gevolg is van uw ongeluk? Maak dan de letselschadetest die u hieronder vindt.

Doe hier onze letselschadetest!

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid van de trucker

aansprakelijkstellingOm een letselschadevergoeding na een vrachtwagenongeval te krijgen, is het belangrijk om te weten wie er aansprakelijk was voor het ongeval. Als slachtoffer moet u bewijzen dat uw letselschade het gevolg is van een fout van een ander en niet van uzelf. Een letselschade-expert kan u daarbij helpen.

Als slachtoffer is het belangrijk de juiste informatie over het ongeval en uw letsel te verzamelen. Onmisbare gegevens in het kader van de behandeling van uw letselschadezaak zijn:

 • Getuigenverklaringen en fotomateriaal van de plaats van het ongeluk.
 • Een kopie van het door beide partijen ondertekende schadeformulier.
 • Een kopie van het proces-verbaal van de politie.
 • Medische informatie, uw patiëntendossier.
 • Facturen, bonnetjes en ander betaalbewijzen van gemaakte (aan het ongeval gerelateerde) onkosten.

De aansprakelijkheid bij uw vrachtwagenongeval wordt ook mede bepaald door de situatie waarin het ongeluk plaatsvond. Was er bijvoorbeeld sprake van plotseling opkomende mist of gladheid? Een opeens beginnende filevorming? Of een onverwachte manoeuvre van een medeweggebruiker? Want soms kan een botsing dan onvermijdbaar zijn. Vooral bij een kettingbotsing kan de aansprakelijkheid een lastige zaak zijn. De juridische kennis van een expert van Drost Letselschade is daarbij zeer gewenst!

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid na een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welke type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welke type uw tegenpartij behoorde. Selecteer in onderstaand schema uw situatie en de situatie van uw tegenpartij. Kijk daarna bij Stap 3 voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregelingen bij een verkeersongeval als truckchauffeur.

Wie is aansprakelijk voor letsel na een verkeersongeval?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is het ook belangrijk tot welk type verkeersdeelnemer u zelf behoorde en tot welk type uw tegenpartij behoorde.

Welk type verkeersdeelnemer was u tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Welk type verkeersdeelnemer was de tegenpartij tijdens het ongeval?

Voetganger
Fietser
Scooter
Motor
Auto
Vrachtauto
Trekker
Anders

Wanneer er een ongeluk plaatsvindt tussen twee zwakke verkeersdeelnemers, geldt de ‘normale’ aansprakelijkheid: Degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkend, dan moet de eisende partij (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Bij aansprakelijkheid kan het slachtoffer zijn schade claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genaamd) die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Wanneer de tegenpartij geen AVP heeft, houdt dat niet in dat er dan geen mogelijkheden zijn voor het verhalen van de schade. De veroorzaker van het ongeval is gehouden de schade te vergoeden. Heeft hij geen AVP, dan moet hij persoonlijk instaan voor de schade of er zonder achterlaten van gegevens vandoor is gegaan, wordt het lastiger deze aansprakelijk te stellen. U doet er goed aan zo veel mogelijk feiten vast te leggen en de namen van evt. getuigen te noteren. In dat verband kunt u ook overwegen de politie te verzoeken van het voorval een proces-verbaal op te stellen.
Wanneer één van beide partijen jonger is dan 14 jaar geldt de aansprakelijkheidsregeling van artikel 6:164 BW. Deze stelt dat een kind jonger dan 14 jaar niet zelf (vanwege een ‘onrechtmatige daad’) aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval. Of en in hoeverre de ouders voor hun kind onder de 14 jaar, of tussen 14 en 16 jaar, aansprakelijkheid zijn, hangt van de situatie af.

In alle gevallen is het verstandig om als slachtoffer gegevens van het ongeval en van de tegenpartij te verzamelen! Hoe meer informatie u als slachtoffer over de situatie kunt aanleveren, des de beter kan een letselschade-expert beoordelen hoe het zit met de aansprakelijkheid.

Hebt u een ongeval gehad? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor kosteloos advies via ons Contactformulier. Of bel ons voor een gratis eerste advies op: 0800 – 24 90 300 (dit is een gratis nummer).

Wanneer een ongeluk plaatsvindt tussen twee sterke verkeersdeelnemers, gelden de normale regels van aansprakelijkheid: Degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor de letselschade van de tegenpartij. Als de veroorzaker van het ongeval geen aansprakelijkheid erkent, moet de partij die schadevergoeding eist (het slachtoffer) de aansprakelijkheid aantonen. Het slachtoffer kan zijn schade dan claimen bij de (verplichte) WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wanneer de tegenpartij (ondanks de verplichte WAM-verzekering) niet verzekerd is, of is doorgereden zonder zijn gegevens achter te laten, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en de politie te vragen een proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Vooral wanneer u als slachtoffer bij het ongeval letsel heeft opgelopen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer.
Is het ongeluk ook deels aan het slachtoffer zelf te wijten? Dan kan het zijn dat een deel van zijn (letsel)schade niet door de tegenpartij vergoed hoeft te worden. De ernst van het letsel en de mate waarin zelf een fout werd gemaakt, is daarbij van belang.

Zelf betrokken bij een ongeval? En wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, geldt wat betreft de aansprakelijkheid artikel 185 BW Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden.(In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald, dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.)

De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar)
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zgn. causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade expert van Drost Letselschade! Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger of fietser, geldt wat betreft de aansprakelijkheid artikel 185 BW Dit artikel ziet op de situatie waarbij er een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een sterke en een zwakke verkeersdeelnemer.

Artikel 185 WVW is opgesteld om de zwakke verkeersdeelnemer extra bescherming te bieden.(In het derde lid van artikel 185 WVW is namelijk bepaald, dat dit artikel niet ziet op de situatie waarin twee (of meer) op de weg rijdende motorrijtuigen betrokken zijn bij een verkeersongeval.)

De wetstekst van artikel 185 WVW (lid 1) luidt als volgt:

‘Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is’.

Dit wetsartikel geldt dus wanneer er op de weg een ongeluk heeft plaatsgehad tussen een gemotoriseerde (sterke) verkeersdeelnemer met een niet-gemotoriseerde (zwakke/kwetsbare) verkeersdeelnemer. Deze laatste categorie bevat voetgangers en fietsers. In principe is de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de door het ongeval ontstane schade. Overigens zijn er enkele uitzonderingen.

De mate van schadevergoeding wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

 1. De bestuurder kan zich beroepen op overmacht
 2. De leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer (ouder/jonger dan 14 jaar)
 3. Er was sprake van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid

Deze factoren bepalen mede of de voertuigbestuurder een schadevergoeding van 50% of 100% moet betalen. Overigens kan op grond van artikel 6:101 BW een andere verdeling van de schade tussen beide partijen worden bepaald (de zgn. causale verdeling), met eventueel een billijkheidscorrectie.
Bent u als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een motorrijtuig? Een 100% schadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. U doet er dan ook goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade expert van Drost Letselschade! Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u weten of uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor een kosteloos eerste advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Het kan gebeuren dat u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval met een bijzonder (motor-)voertuig. Of misschien vond het verkeersongeval onder bijzondere omstandigheden plaats. Wie er in zo’n situatie aansprakelijk is voor uw letselschade, is niet altijd eenvoudig te bepalen. De hulp van een deskundige expert van Drost Letselschade komt u dan goed van pas.
Voorbeelden van dit soort ongevallen zijn:

 • een ongeluk met een trein, tram, metro, bus, speed-pedelec, scootmobiel, quad, landbouwvoertuig, of ander bijzonder voertuig;
 • een ongeval met een rijdier of rijtuig, of met loslopend vee of wild;
 • een ongeval onder bijzondere omstandigheden.

De bijstand door Drost Letselschade aan de slachtoffers van het ongeval in Haaksbergen met de monstertruck (september 2014) valt ook onder deze categorie. Wilt u daarover meer weten? Ga dan naar onze pagina over het Monstertruckdrama.

Wilt u weten of u uw tegenpartij aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem voor kosteloos advies contact met ons op via ons Contactformulier. Of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Dan weet u meteen waar u aan toe bent!

Schade claimen na ongeluk met vrachtauto

schadeclaim indienenBij het opstellen van uw schadeclaim is de hulp nodig van een deskundige belangenbehartiger van Drost Letselschade. Want deze weet als geen ander voor welke schadeposten en onkosten u een schadevergoeding kunt krijgen. U wilt natuurlijk graag alle kosten die het gevolg zijn van uw ongeval vergoed zien.
Drost Letselschade brengt overigens ook de toekomstige financiële gevolgen van uw letsel in kaart.

Om u een idee te geven waarvoor u een schadevergoeding kunt vragen, ziet u hieronder een overzicht. Het zijn (on)kosten die u gemaakt heeft vanaf datum ongeval tot het moment dat u volledig hersteld bent. Of tot het moment dat een medische eindsituatie is vastgesteld. Deze kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van het ongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Aan het ongeval verbonden schadeposten zijn bijvoorbeeld:

 • Medische kosten, die buiten uw ziektekostenverzekering vallen.
 • Reis- en verblijfkosten voor ziekenhuis en revalidatiecentrum.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Verlies inkomsten, of beter gezegd: verlies aan verdienvermogen.
 • Re-integratie.
 • Studievertraging.
 • Smartengeld.
 • Aanpassingen aan woning of vervoermiddel.
 • Kosten van juridische bijstand.

Juridische hulp

rechtspraakIs uw letselschade het gevolg van een ongeluk waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heeft u volgens de wet recht op een vergoeding voor de juridische hulp die u voor het verhalen van uw schade hebt moeten maken.
Schakel voor het verkrijgen van een optimale schadevergoeding de hulp in van een erkende letselschade-expert van Drost Letselschade. Deze weet als geen ander waar u recht op heeft en treedt op als uw belangenbehartiger.

De hulp van een letselschade-expert is bij erkenning van aansprakelijkheid voor u kosteloos. De aan deze hulp verbonden kosten zijn namelijk te verhalen op de tegenpartij.

Om de hele procedure van uw letselschadezaak te verduidelijken, ziet u hieronder een stappenschema. Hierin staan de acties die in uw letselschadedossier gaan plaatsvinden.

Vrijblijvend eerste advies

Bij Drost Letselschade kunt u terecht voor kosteloze professionele juridische hulp. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een (schade)claim is onze deskundigheid onontbeerlijk. Het mooie is dat aan ons specialistisch advies, net als bij het Juridisch Loket, geen kosten voor u verbonden zijn. Wij zijn (gratis) bereikbaar op het nummer 0800-2490300 en uiteraard ook via e-mail: info@drost.nl. Eén van onze letselschade-experts zal u dan te woord staan en u voorzien van een vrijblijvend eerste advies.

De intake

Als na ons vrijblijvend advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en u besluit uw belangen verder te laten behartigen door Drost Letselschade, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek met een letselschade-expert. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Tijdens het intakegesprek zal onze expert u allerlei vragen stellen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze belangenbehartiger maakt een verslag van het intakegesprek en dat verslag wordt aan u toegezonden ter kennisname/correctie.

Aansprakelijkstelling / bevoorschotting

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt de voor uw schade aansprakelijke partij door Drost Letselschade aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, wordt over het algemeen gesproken ook een voorschot op de schade betaald.

Dossierbehandeling na erkenning van de aansprakelijkheid

In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze. Drost ontzorgt door het inwinnen van medisch advies van onze eigen artsen, het onderhouden van contacten met u en de aansprakelijke partij, het uitbrengen van advies over te nemen beslissingen en de bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade. Zo kunt u zich op uw herstel richten. En dat is wel zo prettig! 

 

Definitieve vaststelling van de schadevergoeding

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden én nog te lijden schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn/haar mening afgewikkeld zou moeten worden. In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is).

De eindafwikkeling

Om tot afwikkeling van uw schade te komen wordt een regelingsvoorstel, ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd, opgesteld.  Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar voldaan. 

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor een gesprek met gratis en vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat Drost Letselschade doet om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer 0800 – 2490300 of via onderstaand contactformulier.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Special: vrachtwagenchauffeur en arbeidsongeval

Heeft u als vrachtwagenchauffeur letselschade opgelopen tijdens de uitvoering van uw werk? Bijvoorbeeld bij het laden en lossen van de vrachtwagen? In dat geval is misschien uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. We spreken dan van een arbeidsongeval. Wilt u weten of uw tegenpartij/werkgever met succes aansprakelijk gesteld kan worden voor het door u opgelopen letsel? Leg uw situatie voor aan een letselschade-expert van Drost Letselschade. Dan weet u snel waar u aan toe bent. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier hierboven in.