Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie Beroepsziekten uit. Dat bleek uit de begroting die op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Tot nu toe richtte het programma zich op veilig werken met gevaarlijke stoffen. Maar in 2019 is er ook aandacht voor het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen leiden tot (onnodige) uitval van werknemers. In het belang van duurzaam inzetbare werknemers moeten deze misstanden worden tegengegaan, stelt het kabinet. Om de bewustwording bij werkgevers en werknemers te vergroten start het kabinet een meerjarige campagne. Dat meldde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de presentatie van de rijksbegroting.
Naast meer bewustwording zet het kabinet ook in op hulp aan mensen die al kampen met een beroepsziekte of de gevolgen van een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en eenvoudiger dan nu het geval is een schadevergoeding kunnen claimen. Het kabinet ziet hierin een win-winsituatie. Niet alleen krijgen werknemers eerder waar zij recht op hebben, werkgevers worden in hun portemonnee geraakt. Dit zal hen volgens SZW stimuleren om meer bescherming te bieden. Het kabinet roept daarnaast de letselschadebranche op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

Programma Preventie van beroepsziekten

Het programma Preventie van beroepsziekten wordt uitgebreid. Het vierjarige programma is in 2018 van start gegaan met een focus op het veilig werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 begint de voorbereiding om het programma uit te breiden met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’. Daarnaast werken overheid, branches en beroepsgroepen volgend jaar samen om effectieve interventies op te stellen en te implementeren. Ook zal samen met partijen bestaande kennis beter toegankelijk worden gemaakt en wordt het ontwikkelen en toepassen van innovaties gestimuleerd. Hiervoor trekt het kabinet in totaal twee miljoen euro uit in de vorm van subsidies en opdrachten.

Evaluatie wijziging Arbowet

Sinds 1 juli 2018 is de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet volledig van kracht. Doel was het versterken van de arbeidsgerelateerde zorg. In 2019 laat het kabinet onderzoeken of de wetswijziging het beoogde effect heeft gehad. Hiervoor zijn middelen in de vorm van opdrachten beschikbaar.
Parallel worden bedrijfsartsen gestimuleerd om de veranderde rol gericht op preventie vorm te geven. Zij dienen hierbij effectief samen te werken met andere arbodeskundigen. Daarnaast ondersteunt het kabinet initiatieven om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker en toegankelijker te maken om zo een tekort aan bedrijfsartsen af te wenden.

Gezonde bedrijfscultuur

Een speerpunt in 2019 is het verbeteren van de preventie in bedrijven met een mix van interventies. Doel hiervan is onder andere het bevorderen van goed werkgeverschap. Hieraan werken alle alle betrokken partijen mee, zoals brancheorganisaties, bedrijven, intermediairs en Inspectie SZW. Een belangrijk speerpunt van het beleid is het versterken van een cultuur waarin gezond en veilig werken de norm is. Er worden pilots uitgevoerd met interventies voor gedragsverandering. Ook komt er aandacht voor gezond en veilig werken in de opleidingen van toekomstige werkenden.

Innovatie van de Arbobeleidscyclus

De brochure Staat van de Arbeidsveiligheid 2018 geeft aan dat ongevallen en beroepsziekten nog steeds veel voorkomen. Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan een beroepsziekte. Met name kleinere bedrijven moeten meer aan preventie doen. Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de preventie van beroepsziekten, En ook de bedrijfsarts moet actief adviseren oven van beroepsziekten.
Het ministerie van SZW onderzoekt of de arbobeleidscyclus op onderdelen moet worden aangescherpt. Ook wil het kabinet bezien of het werkgevers niet een beetje makkelijker kan worden gemaakt om zich aan alle arboregels te houden.

BRON: rendement.nl, pwnet.nl

 


Wilt u meer weten over beroepsziekten, lees dan verder op onze pagina over bedrijfsongeval en beroepsziekten.