Mensen maken soms erge dingen mee. Denk bijvoorbeeld aan een machinist die geconfronteerd wordt met iemand die voor zijn trein springt, militairen in oorlogssituaties, politiemensen die verschrikkelijke dingen zien, maar ook aan slachtoffers van ernstige ongevallen. Als je iets heel ergs hebt meegemaakt, dan kan die gebeurtenis telkens op een indringende manier in je gedachten of dromen terugkomen. Mogelijk dat een arts dan tot de diagnose komt van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een stoornis die ontstaat als een ernstige gebeurtenis niet goed verwerkt is. Het is alsof de gebeurtenis steeds weer voor je ogen gebeurt, alsof je het voorval iedere keer opnieuw beleeft. Je doet er alles aan om deze gedachten te vermijden. Je mijdt plekken die je aan die gebeurtenis doen terugdenken, of mensen die je eraan doen denken. Het verwerken van zulke gebeurtenissen is een langdurig en moeilijk proces. Sommige mensen komen daar niet goed doorheen en ontwikkelen een PTSS.

Het vermoeden dat je een posttraumatische stressstoornis hebt?Bij aansprakelijkheid claimen wij voor jou een schadevergoeding.

Symptomen van een posttraumatische stressstoornis

Mensen met een posttraumatische stressstoornis zijn vaak zeer prikkelbaar. Ze schrikken snel en hevig. Er kunnen allerlei angstverschijnselen ontstaan in een situatie waarin de herinneringen rond de heftige gebeurtenis sterk worden opgewekt. Denk aan hartkloppingen, zweten, ademhalingsstoornissen, koude rillingen, duizeligheid, beven, vluchtneigingen, een vervelend gevoel op de borst, tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten. Maar ook slapeloosheid, nachtmerries, het gevoel niet meer te weten wie of waar je bent, het gevoel dat je de controle over jezelf verliest, gek wordt of doodgaat zijn symptomen van een mogelijke PTSS. Al deze klachten kunnen onder verschillende omstandigheden in meer of mindere mate aanwezig zijn. Bij iemand met een posttraumatische stressstoornis gaan deze verschijnselen niet over. Het is van groot belang dat je je bij verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis door een arts laat onderzoeken. De arts bepaalt of sprake is van een PTSS en zo ja, wat daarvoor de juiste behandeling is.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij PTSS

Je kunt een PTSS oplopen na een ongeval. Dit kan een verkeersongeval zijn, maar ook een bedrijfsongeval. Zo kun je als militair een PTSS oplopen als je vanwege jouw werk uitgezonden bent naar een oorlogsgebied en daar heftige dingen hebt meegemaakt. Soms is er dan sprake van een beroepsziekte.
Als jouw letselschade PTSS de schuld is van een ander, dan is het wellicht mogelijk om die ander daarvoor met succes aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen. Als jouw werkgever aansprakelijk is voor jouw posttraumatische stressstoornis, dan kun je waarschijnlijk jouw werkgever succesvol aansprakelijk stellen. We raden je aan om hiervoor de hulp in te schakelen van een ervaren letselschadespecialist. Want het nemen van dit soort stappen is niet eenvoudig. En dat is het al helemaal niet als er bij jou sprake is van een PTSS. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies. We bespreken graag de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over een posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Wat is letselschade en valt een posttraumatische stressstoornis daar ook onder?

Letterlijk genomen betekent ‘letsel’ een beschadiging aan het lichaam of van de geest die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis, whiplash of een rsi-klacht kunnen voor beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord ‘letselschade’ als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je een PTSS en is iemand anders hiervoor aansprakelijk? Dan treden wij graag op als jouw belangenbehartiger en claimen wij de jou toekomende schadevergoeding. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening met betrekking tot het verhalen van jouw letselschade voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die kosten verhalen wij dan op de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Heb ik recht op een schadevergoeding bij een posttraumatische stressstoornis?

Ja, als een ander aansprakelijk is voor jouw posttraumatische stressstoornis (PTSS) heb je recht op een schadevergoeding. Je kunt een PTSS krijgen na een heftige gebeurtenis, zoals een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Je kunt ook tijdens of als gevolg van je werk een posttraumatische stressstoornis oplopen. Bijvoorbeeld als je militair, politieagent of brandweerman bent en een onthutsende situatie meemaakt. Soms duurt het jaren voordat een PTSS zich openbaart.

Bij een PTSS gaat het om psychische schade. Als gevolg van een ongeval kun je naast psychische schade ook lichamelijke schade oplopen. Voor zowel de opgelopen lichamelijke, als de psychische schade kun je, als een ander voor jouw schade aansprakelijk is, een schadevergoeding krijgen. Heb je een PTSS opgelopen en wil je hiervoor een schadevergoeding claimen? Dan is het belangrijk dat een deskundige objectief vaststelt dat je een PTSS hebt. De aansprakelijke partij kan de veroorzaker van het verkeersongeval zijn, of – als het gaat om een bedrijfsongeval – jouw werkgever. Wij verzorgen jouw schadeclaim graag. We hebben als belangenbehartiger al veel slachtoffers met een PTSS bijgestaan en doen dat ook in jouw geval graag. Erkent de wederpartij de aansprakelijkheid? Dan is onze hulp voor jou als slachtoffer kosteloos. Onze kosten verhalen wij dan namelijk op de voor jouw letsel aansprakelijke partij.

Welke schade krijg ik vergoed bij een posttraumatische stressstoornis?

Zoals bij elke vorm van letselschade, kun je bij een posttraumatische stressstoornis een vergoeding krijgen voor zowel de materiële als immateriële schade. Met materiële schade bedoelen we de schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Denk aan de schade aan een voertuig of kleding na een ongeluk, of aan medische kosten die niet door de zorgverzekering gedekt worden. Maar denk ook aan minder inkomsten, omdat je door de PTSS je werk niet meer kunt doen. Met immateriële schade bedoelen we de schade die niet direct in geld uit te drukken is: pijn, verdriet, angst. We noemen dit ook wel smartengeld.

Heb je een posttraumatische stressstoornis en wil je aanspraak maken op een schadevergoeding? Wij verzorgen de aansprakelijkstelling. En bij erkenning van aansprakelijkheid berekenen wij vervolgens als jouw letselschade-expert de totale schade die je hebt geleden en nog steeds lijdt vanwege jouw PTSS. Dat is geen eenvoudige klus en je doet er dan ook verstandig aan om deze taak over te laten aan een deskundige. Als leek zie je geheid schadeposten over het hoofd, of maak je fouten in de berekening ervan. Bij de te verhalen schadeposten kun je denken aan de medische kosten die je maakt en die niet vergoed worden door jouw verzekeraar: psychologische hulp of andere vormen van therapie. Een andere schadepost is het verlies van arbeidsvermogen (arbeidsongeschiktheid) en daardoor het verlies van inkomen. Soms lukt het vanwege de PTSS niet meer om zelf het huishouden of klussen rondom het huis te doen. Ook dit zijn verhaalbare schadeposten. Daarnaast maken we een berekening van de hoogte van het smartengeld. Al deze schadeposten bij elkaar vormen samen de schadevergoeding.

Hebben (oud-)millitairen met PTSS recht op een schadevergoeding van Defensie?

Defensiemedewerkers hebben meer dan veel andere mensen kans op het oplopen van een posttraumatische stressstoornis. Door de verschrikkingen die ze kunnen meemaken tijdens een missie kunnen ze een PTSS ontwikkelen. Vaak ontstaat de PTSS geleidelijk en wordt de stoornis met het verstrijken van de tijd ernstiger: hartkloppingen, depressie, vluchtgedrag, verslavingsproblematiek, slaapproblemen en het herbeleven van de hevige gebeurtenissen. Veteranen met een PTSS kunnen te maken hebben met hoge schulden, werkloosheid, verslaving of een echtscheiding.

De PTSS van (oud-)militairen is werkgerelateerd, maar dat betekent lang niet altijd dat het eenvoudig is om de werkgever – in dit geval Defensie – met succes aansprakelijk te stellen en de schade te claimen. Al jaren wachten veteranen op erkenning van hun klachten en een schadevergoeding voor hun PTSS. Maar weinig veteranen is het tot nu toe gelukt een schadevergoeding te krijgen voor de PTSS die zij door hun werkzaamheden bij Defensie opliepen. In veel gevallen wijst Defensie letselschadeclaims van veteranen met een gestelde PTSS af.

In 2013 nam de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter) het besluit dat Defensie een veteraan een schadevergoeding moet betalen als niet bewezen kan worden dat de veteraan na een uitzending voldoende nazorg heeft gehad. Er is in principe geen recht op schadevergoeding voor veteranen als Defensie aannemelijk kan maken dat de PTSS niet aan een gebrek aan nazorg kan worden toegeschreven.

Kortom, om een schadevergoeding voor jouw letselschade (PTSS) van Defensie te krijgen, moet medisch worden vastgesteld dat jouw (oud-) werkgever verantwoordelijk is voor jouw letsel doordat je (bijvoorbeeld) niet voldoende nazorg hebt gekregen. Er moet worden aangetoond dat sprake is geweest van schending door Defensie van de op Defensie (als werkgever) rustende zorgplicht. Ook moet duidelijk zijn of jouw klachten nog kunnen verbeteren, of dat er een medisch eindstadium is bereikt. Alleen bij een medisch eindstadium kan de hoogte van de schadevergoeding voor de PTSS definitief worden vastgesteld. Zolang er geen sprake is van een medische eindtoestand kan overigens, bij aansprakelijkheid, wel aanspraak worden gemaakt op de betaling van voorschotten op de schade.

Erkent Defensie de aansprakelijkheid, dan zal het uitgekeerde PTSS letselschadebedrag verminderd worden met het eventueel ontvangen bedrag op grond van de Schaderegeling voor veteranen (ereschuld). Ook het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) wordt meegenomen in de schadeberekening.

Ben werkzaam bij Defensie, of ben je veteraan en heb je een PTSS opgelopen door jouw werk als militair? Dan helpen wij je graag. Drost Letselschade stelt jouw (voormalig) werkgever aansprakelijk en treedt in onderhandeling over de afwikkeling van jouw schade. Omdat dit geen makkelijk traject is en je veel weerstand kunt verwachten, is het verstandig om een ervaren letselschade-expert in de arm te nemen. Bij erkenning van aansprakelijkheid betaalt Defensie voor de kosten verbonden aan onze belangenbehartiging maximaal een bedrag van € 10.000.

Hoe zit het met de verjaringstermijn bij PTSS?

Bij letselschade begint de verjaringstermijn te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden én je weet wie de veroorzaker is. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: bij een verkeersongeval kun je bij de WAM-verzekeraar maar tot 3 jaar na het ongeval een claim indienen.

Mogelijk doet Defensie bij een PTSS-claim een beroep op verjaring. Dit beroep zou succes kunnen hebben, als niet binnen vijf jaar nadat de medewerker of veteraan last kreeg van psychische klachten een vordering tegen Defensie is ingesteld. Het moment waarop de verjaringstermijn gaat lopen is niet per definitie het moment waarop de diagnose PTSS werd gesteld. Als herkenbare psychische klachten aan de PTSS voorafgingen, kan betoogd worden dat de verjaringstermijn op het moment van het openbaren van die psychische klachten al begon te lopen. Verder moet er een verband zijn tussen de opgelopen PTSS en de werkzaamheden voor Defensie. De verjaringstermijn begint formeel te lopen op het moment dat het slachtoffer bekend is met zowel de schade, als met de voor de schade verantwoordelijke partij.

In het geval van psychische klachten – zoals een PTSS – begint de verjaringstermijn te lopen op het moment dat je de eerste psychische klachten als gevolg van het ongeval of de gebeurtenis ervaart. De verjaringstermijn begint dus niet pas te lopen op het moment dat een medisch deskundige vaststelt dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis.

Het is erg belangrijk dat je een belangenbehartiger inschakelt op het moment dat jouw klachten beginnen en niet pas na een diagnose. Een letselschadespecialist kan de verjaring van jouw recht op schadevergoeding voor jou voorkomen. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen betaling meer afdwingen van een schadevergoeding. Schakel dus altijd tijdig een deskundige belangenbehartiger in om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen bij PTSS?

Het is nooit op voorhand te zeggen hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen voor jouw PTSS letselschade. Voor elk letselschadeslachtoffer is het bedrag anders, omdat de feitelijke schade als gevolg van het voorval waarbij de PTSS werd opgelopen voor iedereen anders is. De hoogte van de schadevergoeding wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan door de posttraumatische stressstoornis. Voor elk slachtoffer zijn deze beperkingen anders en daarom zijn ook de financiële gevolgen anders. Denk maar eens aan het verschil tussen enkele maanden niet kunnen werken vanwege de PTSS, volledig arbeidsongeschikt raken of passend werk vinden dat je (al dan niet parttime) nog wel kan doen. Als er veel inkomen wordt misgelopen, zal de vergoeding voor die schadepost hoog zijn.

Letselschade bedragen (de vergoeding voor jouw letselschade) bestaan voor een deel uit materiële schade. Dat zijn schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Sommige kosten die je als slachtoffer maakt, kunnen nauwkeurig bijgehouden worden: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn lastiger in te schatten, zoals de inkomsten die je misloopt door het letsel.

Het andere deel van de schadevergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die de PTSS heeft op het leven van jou als slachtoffer speelt een grote rol bij de vaststelling van de hoogte van deze schadepost.

Omdat een PTSS veel gevolgen kan hebben, is het belangrijk om voor de vaststelling van jouw letselschade altijd de hulp in te schakelen van een expert, zoals een expert van Drost Letselschade. Wij berekenen voor jou de hoogte van de schadevergoeding waarop je recht hebt en zorgen voor een schaderegeling op maat. Daarmee krijg je waar je recht op hebt. Met een optimale regeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. Het belang daarvan kunnen wij niet genoeg benadrukken. Weten wat wij voor jou kunnen doen? Neem vrijblijvend contact op en leg jouw zaak aan ons voor.

Hoe kan ik mijn letselschade PTSS claimen en een schadevergoeding eisen?

Wil je een schadevergoeding voor jouw posttraumatische stressstoornis, dan is het altijd verstandig om de hulp in te schakelen van een letselschadespecialist van Drost Letselschade. Deze specialist weet namelijk precies hoe jouw schadevergoeding moet worden geëist, want eenvoudig is dit niet.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor de letselschade die je hebt opgelopen, dan kun je in de meeste gevallen een schadevergoeding eisen. We zeggen ‘in de meeste gevallen’ omdat er altijd gekeken moet worden óf je inderdaad recht hebt op een schadevergoeding. Is de tegenpartij ook echt verantwoordelijk voor jouw PTSS, is er aansprakelijkheid en is de schade het gevolg van het voorval waardoor je letselschade opliep? Soms is het antwoord op deze vragen eenvoudig, maar geregeld is het lastig om een aansprakelijke tegenpartij aan te wijzen.

Neem contact met ons op als je wilt weten of je recht hebt op een schadevergoeding voor jouw posttraumatische stressstoornis en voor het claimen van jouw schadevergoeding. Wij zoeken voor je uit of je recht hebt op een vergoeding voor jouw letselschade. Is dit inderdaad zo, dan stellen wij de tegenpartij aansprakelijk en eisen wij namens jou jouw schadevergoeding. Ook berekenen we voor jou de hoogte van de schadevergoeding. Je wordt door ons dus volledig ontzorgd. Onze hulp is voor jou als slachtoffer kosteloos als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. In de wet is namelijk bepaald dat de aansprakelijke partij ook verplicht is de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden.

Waarom kan Drost Letselschade mij beter helpen dan een ander letselschadekantoor?

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding is niet eenvoudig. Hiervoor, en ook omdat jij je moet richten op jouw herstel, is de hulp van een deskundige letselschadespecialist van Drost Letselschade absoluut noodzakelijk. Niet elk letselschadekantoor is ervaren en daarnaast hanteren sommige kantoren het principe ‘no cure, no pay’. Wij vinden het erg belangrijk dat je weet dat de kosten van onze hulp bij aansprakelijkheid niet voor jouw rekening komen: in de wet staat namelijk dat de aansprakelijke partij deze kosten (als onderdeel van jouw schade) moet betalen.

Onze letselschadespecialisten weten als geen ander waar je recht op hebt. Zij zijn door het het NIVRE en het NIS erkend. Daarnaast zijn wij de trotse drager van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) van De Letselschade Raad. Zo weet je dat je te maken hebt met een professionele en ervaren letselschadespecialist.

Als ik Drost Letselschade om hulp vraag, wat gaat er dan gebeuren?

Bel ons of stuur een bericht en vertel ons jouw verhaal.

Wij geven een vrijblijvend en kosteloos eerste advies; vaak kunnen we meteen inschatten of je inderdaad recht hebt op een schadevergoeding, omdat een ander verantwoordelijk en aansprakelijk is voor jouw letselschade.

Als dat zo is en je wilt graag dat Drost Letselschade de schadevergoeding voor je regelt, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Soms, in eenvoudige schadezaken, kan dat intakegesprek direct al telefonisch plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek nemen we het ongeval en alles wat daarna gebeurd is met je door. Daarna zullen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend wordt, vragen we ook meteen of er een voorschot op de schadevergoeding aan jou betaald kan worden. Is de aansprakelijkheid erkend, dan brengen we alle schade zo gedetailleerd mogelijk in kaart: van de medische kosten tot de parkeerkaartjes en van gemiste maandelijkse inkomsten tot het smartengeld.

Alles nemen we mee, zodat de schadevergoeding precies past bij jouw situatie. Daarna wordt de schadeberekening voorgelegd aan (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Is er overeenstemming, dan wordt de zaak afgewikkeld. Je ontvangt dan (de rest van) jouw schadevergoeding.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.