Drost Letselschade kan je behulpzaam zijn bij het verhalen van jouw letselschade als die schade is veroorzaakt door een ondeugdelijk product. Een gebrekkig  product derhalve. Het gaat hier om een vorm van risico-aansprakelijkheid. In geval van schade door een gebrekkig product, is de producent aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade en hij kan die aansprakelijkheid niet uitsluiten.

 

Ondeugdelijk product en de Europese Richtlijn

De aansprakelijkheid voor ondeugdelijke producten is geregeld in de Europese Richtlijn 85/374/EEG en gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG en in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd in de artikelen 6:185 t/m 6:193 BW.

In de richtlijn wordt uitgegaan van het beginsel van aansprakelijkheid buiten schuld. Dit beginsel is van toepassing op alle door Europese producenten geproduceerde zaken. Wanneer een product een gebrek vertoont en de consument als gevolg daarvan schade lijdt, is de producent aansprakelijk.

ondeugdelijk product

ondeugdelijk product

Als producent worden beschouwd:

 • elke producent van een grondstof, een afgewerkt product of een onderdeel;
 • elke importeur van het product;
 • elke persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt;
 • elke persoon die een product levert waarvan de producent of de importeur niet kan worden vastgesteld.

Als meerdere (rechts-)personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

 

Bewijs van geleden schade bij gebrekkig product

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt, die ervan mag worden verwacht. Punten die bij de beoordeling mee spelen zijn: 

 • de presentatie van het product;
 • het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Het slachtoffer c.q. de benadeelde, moet zelf het bewijs leveren dat er in zijn geval sprake is geweest van schade die is veroorzaakt door een gebrekkig product. Hij moet dus bewijzen dat het product daadwerkelijk gebrekkig is, maar moet ook bewijzen dat zijn schade het gevolg is van die gebrekkigheid en uiteindelijk moet hij ook de schade bewijzen. Het slachtoffer hoeft echter niet de nalatigheid of de schuld van de producent of importeur niet aan te tonen.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Vrijstelling producent bij product-aansprakelijkheid

De producent is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat:

 • hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
 • het gebrek pas is ontstaan nadat het product in het verkeer is gebracht;
 • het product noch voor de verkoop, noch voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel is vervaardigd;
 • het product niet is vervaardigd of gedistribueerd in het kader van de uitoefening van zijn beroep;
 • het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
 • de stand van de technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht onvoldoende was om het bestaan van het gebrek te ontdekken (op dit punt mogen de lidstaten afwijkende maatregelen nemen);
 • het gebrek van een onderdeel is ontstaan tijdens de vervaardiging van een eindproduct.

De aansprakelijkheid van de producent kan worden beperkt als de schuld bij het slachtoffer ligt.

ondeugdelijk productGedekte schade bij gebrekkig product

De richtlijn is van toepassing op schade veroorzaakt door de dood of door lichamelijk letsel.
De richtlijn is ook van toepassing voor schade veroorzaakt aan een ander goed voor ge- of verbruik in de privésfeer. Maar in dat geval is de producent niet aansprakelijk voor schades onder de € 500,-. Bij hogere schades mag het bedrag van € 500,- niet in mindering worden gebracht.

De richtlijn bepaalt verder dat lidstaten de algemene aansprakelijkheid van producenten kunnen begrenzen wanneer een reeks artikelen met dezelfde gebreken de dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebben gehad. De richtlijn is bovendien niet van toepassing op schade ten gevolge van nucleaire ongevallen waarop door de lidstaten bekrachtigde internationale verdragen van toepassing zijn.

Verval aansprakelijkheid

Het slachtoffer c.q. de benadeelde moet zijn schade binnen drie jaar claimen. Deze termijn begint op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent. Bovendien kan een producent slechts gedurende tien jaar na het in verkeer brengen van een product aansprakelijk worden gesteld.

Gebrekkig product letselschade. Wat nu?

Het is lang niet altijd eenvoudig om met succes jouw letselschade als gevolg van een gebrekkig product te claimen. Drost Letselschade gaat graag voor jou aan de slag. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die kosten zijn dan namelijk te verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is bij aansprakelijkheid namelijk wettelijk verplicht de kosten van rechtsbijstand te betalen. Onze inschakeling kost je daardoor bij erkenning van aansprakelijkheid niets.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op