Drost Letselschade kan u helpen uw letselschade, veroorzaakt door een ondeugdelijk product, te verhalen bij de verantwoordelijke partij. In de wet staat namelijk, dat de producent aansprakelijk is voor de geleden schade door het product.

Onder een product valt elk onroerend goed. Ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed, met inbegrip van elektriciteit. Alle niet bewerkte producten van bodem, visserij, veefokkerij en jacht vallen niet onder het begrip product.

Ondeugdelijk product en de Europese Richtlijn

De aansprakelijkheid voor ondeugdelijke producten is geregeld in de Europese Richtlijn 85/374/EEG en gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG en in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd in de artikelen 6:185 t/m 6:193 BW.

In de richtlijn wordt het beginsel van aansprakelijkheid buiten schuld vastgesteld, dat van toepassing is op alle Europese producenten. Wanneer een product een gebrek vertoont en de consument als gevolg daarvan schade lijdt, kan de producent aansprakelijk worden gesteld.

ondeugdelijk product

ondeugdelijk product

Als producent worden beschouwd:

 • elke producent van een grondstof, een afgewerkt product of een onderdeel;
 • elke importeur van het product;
 • elke persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt;
 • elke persoon die een product levert waarvan de producent of de importeur niet kan worden vastgesteld.

Indien meerdere personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Bewijs van geleden schade bij gebrekkig product

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die kan worden verwacht. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, maar met name:

 • de presentatie van het product;
 • het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Het slachtoffer c.q. de benadeelde, moet zelf bewijs aanleveren. Het bewijs van het bestaan van de schade, het gebrek van het product, en het oorzakelijk verband tussen de schade en dit gebrek. De benadeelde hoeft evenwel de nalatigheid of de schuld van de producent of importeur niet aan te tonen.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Vrijstelling producent bij product-aansprakelijkheid

De producent is niet aansprakelijk indien hij kan bewijzen dat:

 • hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
 • het gebrek pas is ontstaan nadat het product in het verkeer is gebracht;
 • het product voor de verkoop noch voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel is vervaardigd;
 • het product niet is vervaardigd of gedistribueerd in het kader van de uitoefening van zijn beroep;
 • het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
 • de stand van de technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht onvoldoende was om het bestaan van het gebrek te ontdekken. Op dit punt mogen de lidstaten afwijkende maatregelen nemen;
 • het gebrek van een onderdeel is ontstaan tijdens de vervaardiging van een eindproduct.

De aansprakelijkheid van de producent kan worden beperkt indien de schuld bij de benadeelde ligt.

ondeugdelijk productGedekte schade bij gebrekkig product

De richtlijn is van toepassing op schade veroorzaakt door de dood of door lichamelijk letsel.
De richtlijn is ook van toepassing voor schade veroorzaakt aan een ander goed voor ge- of verbruik in de privésfeer. Maar in dat geval is de producent niet aansprakelijk voor schades onder de € 500,-. Bij hogere schades mag het bedrag van € 500,- niet in mindering worden gebracht.

De richtlijn bepaalt evenwel dat lidstaten de algemene aansprakelijkheid van producenten kunnen begrenzen wanneer een reeks artikelen met dezelfde gebreken de dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebben gehad. De richtlijn is bovendien niet van toepassing op schade ten gevolge van nucleaire ongevallen waarop door de lidstaten bekrachtigde internationale verdragen van toepassing zijn.

Verval aansprakelijkheid

Het slachtoffer c.q. de benadeelde beschikt over een termijn van drie jaar om schadevergoeding te vorderen. Deze termijn begint op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent. Bovendien kan een producent slechts gedurende tien jaar na de in verkeerbrenging van een product aansprakelijk worden gesteld.

Gebrekkig product letselschade. Wat nu?

Drost Letselschade regelt de vergoeding van uw materiële en immateriële schade (smartengeld). Bovendien regelen wij de vergoeding van onze eigen dienstverlening. De aansprakelijke partij is namelijk wettelijk verplicht de kosten van rechtsbijstand te betalen. Onze inschakeling kost u daardoor bij erkenning van aansprakelijkheid niets.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op