Het aantal ernstige en fatale arbeidsongevallen zit in de lift. Na jaren van lichte daling stijgt het aantal slachtoffers sinds 2015 met 14 procent. Dit is volgens de Inspectie SZW toe te schrijven aan de groeiende economie, maar ook aan de flexibilisering van arbeid en vergrijzing van de beroepsbevolking. Wat moeten werkgevers weten en doen wanneer hun bedrijf te maken krijgt met een arbeidsongeval?

Als één of meerdere medewerkers van een bedrijf worden getroffen door een ernstig ongeval, is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en de benodigde hulpdiensten in te schakelen. Daarna dient de werkgever de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, direct op de hoogte te brengen. Dat kan via het telefoonnummer 0800-5151, dat 24/7 bereikbaar is. Ongevallen die niet dodelijk zijn, kunnen digitaal worden gemeld via een meldingsformulier op de site van de inspectie.

Melding van het ongeval

De Arbowet verplicht de werkgever alleen om arbeidsongevallen te melden die de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname tot gevolg hebben. Onder blijvend letsel valt onder meer amputatie, blindheid en chronische lichamelijke of psychische klachten. Ook een dagopname in een ziekenhuis moet gemeld worden. Een poliklinische behandeling niet.

De meldingsplicht geldt voor alle medewerkers, inclusief uitzendkrachten. Zij zijn immers onder gezag van de werkgever bij het bedrijf werkzaam. Ook wanneer het ongeval buiten de locatie van het bedrijf plaatsvindt moet de werkgever deze melden. Of het nu gaat om vaste, tijdelijke of mobiele werkplekken. Wanneer deze in bovengenoemde gevallen een ongeval niet meldt, kan de boete oplopen tot 50.000 euro.

Acties na de melding

Dat verschilt per ongeval. Op basis van alle verstrekte informatie beslist Inspectie SZW of onderzoek op locatie noodzakelijk is. Met een dergelijk onderzoek probeert Inspectie SZW in ieder geval antwoord te geven op twee vragen:
Wat is de toedracht en de oorzaak van het ongeval? En is het ongeval het gevolg van één of meer overtredingen van wettelijke bepalingen zoals de Arbowet? Wanneer nodig werkt de Inspectie SZW samen met politie of andere inspectiediensten. Het resultaat kan zijn dat de werkgever maatregelen moet nemen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

De Inspectie SZW komt na melding zo snel mogelijk langs om het ongeval te onderzoeken. De situatie op locatie moet daarvoor zoveel mogelijk ongewijzigd blijven. De werkgever is verplicht mee te werken en alle benodigde hulp en informatie te geven. De Inspectie SZW streeft ernaar om onderzoeken binnen dertien weken af te ronden, maar soms is meer tijd nodig.

Constatering van overtreding

Als het bedrijf in overtreding is, wordt een ongevalsboeterapportage opgemaakt. Bij onder meer dodelijke ongevallen wordt met de officier van justitie bekeken of sprake is van een vermoedelijke overtreding van een strafbaar feit. Als dat het geval is, volgt een proces-verbaal. Wanneer daarin een schuldige wordt aangewezen, is dat vrijwel altijd de werkgever. Maar ook werknemers kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Is er geen sprake van een overtreding, dan krijgen zowel werkgever als slachtoffer hierover een brief. De medezeggenschapsraad ontvangt een afschrift van de brief aan de werkgever.

Natuurlijk probeert een werkgever niet moedwillig de wet- en regelgeving over veilig en gezond werken te overtreden. Het kan echter gebeuren dat hij onbewust niet voldoet aan onderdelen van de Arbowet of andere wettelijke bepalingen. Toch wordt de werkgever geacht op de hoogte te zijn van de Arbowetgeving en zijn plicht om ongevallen en onveilige situaties in zijn bedrijf waar mogelijk te voorkomen. Op de website van de ‘Arbeidsinspectie‘ is allerlei nuttige informatie voor werkgevers (en ook voor werknemers) te vinden.

BRON: LogistiekProfs


Drost en arbeidsongeval

Voor meer informatie zie onze pagina over een bedrijfsongeval. Neem voor informatie over letselschade ten gevolge van een arbeids- of bedrijfsongeval gerust vrijblijvend en kosteloos contact met ons op via ons gratis telefoonnummer: 0800-2490300 of ons contactformulier.