MediRisk veroordeeld tot onderhandelingen uitlooprisico
De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht heeft op 12 februari de vorderingen van de curatoren van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis, die erop neerkomen dat er sprake is van een doorlopende verzekering, respectievelijk contractsovername door het ziekenhuis dat als de opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis kan worden beschouwd, afgewezen. Verzekeraar MediRisk hoeft de claims die na 1 juli 2013 binnen zijn gekomen nu niet in behandeling te nemen.

Polis Ruwaard van Putten Ziekenhuis liep door tot 1 juli 2013

Ruwaard van Putten Ziekenhuis werd op 24 juni 2013 failliet verklaard
In de polis met MediRisk was opgenomen dat de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering eindigde op de dag waarop het faillissement werd uitgesproken en dat claims ingediend na de faillissementsdatum niet verzekerd waren.
De curatoren van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis hebben destijds met MediRisk afgesproken dat de polis zou doorlopen tot 1 juli 2013, dit in verband met de doorstart van het ziekenhuis en het belang van een ononderbroken dekking, maar nooit is gesproken over een zogeheten uitloopdekking. Een dergelijke afspraak zou claims dekken die betrekking hebben op medisch handelen in de periode vóór 1 juli 2013 maar waarover ná 1 juli 2013 claims worden ingediend.

Geen sprake van uitloopdekking

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat de rechter in een bodemprocedure zal oordelen, dat er sprake is van een uitloopdekking of van het instemmen door MediRisk met het overnemen van de polis door de opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis zonder premiebetaling voor het uitlooprisico.

MediRisk had moeten wijzen op ontbreken uitloopdekking

De voorzieningenrechter acht het wel aannemelijk dat, mede gelet op alle betrokken maatschappelijke belangen, in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat MediRisk ten tijde van het uitspreken van het faillissement de curatoren van het ziekenhuis had moeten wijzen op het ontbreken van uitloopdekking en een aanbod had moeten doen om die dekking te realiseren. MediRisk zal een dergelijk aanbod alsnog moeten doen en met de curatoren onderhandelen om te bezien of het uitlooprisico alsnog verzekerd kan worden.

Voor de volledige uitspraak zie: ECLI:NL:RBMNE:2014:507

Bron: Rechtspraak.nl