In de volksmond komt de term schildersziekte voor. Daarmee wordt de ziekte aangeduid, die men kan oplopen door langdurige blootstelling aan vluchtige organische stoffen. Blootstelling vindt meestal plaats via ademhaling of de huid. Naast schade aan organen en de algehele gezondheid kan ook schade aan het zenuwstelsel worden opgelopen. In dat geval spreekt men van Organo Psycho Syndroom of OPS. OPS is veelal een beroepsziekte. Schilders bijvoorbeeld kunnen de ziekte tijdens de uitvoering van hun werk hebben opgelopen.

ops

Organisch Psycho Syndroom, of Chronische Toxische Encephalopathie (OPS of CTE),  zijn ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel die kunnen ontstaan door (al dan niet beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen. De ziekteverschijnselen zijn: vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, cognitieve functiestoornissen en psychische klachten. Op termijn kunnen de klachten leiden tot volledige en definitieve uitval uit het arbeidsproces. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot dementie. Er bestaat geen behandelingsmethode voor OPS. De opgelopen lichamelijke en psychische schade is chronisch en kan niet worden hersteld.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Organisch Psychosyndroom

We spreken van een beroepsziekte als een aandoening het gevolg is van werk of werkomstandigheden, of u bent ziek geworden door een bedrijfsongeval. Was het betreffende werk niet uitgevoerd, dan was de aandoening waarschijnlijk niet opgetreden. Jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen kan een aanslag op de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot gevolg hebben.

Een beroepsziekte kan de gezondheid tijdelijk of blijvend aantasten en dus leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gezondheidsgevolgen lopen uiteen van tijdelijke, milde effecten (zoals bij een allergische beroepshuidaandoening) tot blijvende gezondheidsschade (bijvoorbeeld bij schildersziekte of lawaaislechthorendheid). Werknemers kunnen ook overlijden aan beroepsziekten, zoals bijvoorbeeld asbestkanker of een ernstige infectie met een schadelijke stof waaraan men tijdens het werk is blootgesteld.

Schadevorganisch psychosyndroom, organisch psychosyndroom beroepsziekte, organisch psychosyndroom opgelopenergoeding Organisch Psychosyndroom

Als u door het werken met oplosmiddelen letsel hebt opgelopen, moet eerst medisch – aan de hand van de methodiek van een uitsluitingsdiagnose – worden vastgesteld dat er sprake is van het Organisch Psycho- syndroom door Solventen(OPS). Vervolgens is het aan u om te stellen en aannemelijk te maken, dat u bij de uitvoering van uw werk dermate vaak in aanraking bent gekomen met oplosmiddelen, dat hierdoor een OPS zou kunnen zijn veroorzaakt. Omdat de blootstelling vaak in het verleden heeft plaatsgevonden, is het soms lastig aan die bewijslast te voldoen.

Het staat vast dat u OPS heeft en dat deze door uw werk is ontstaan? Dan komt de vraag aan de orde of de betrokken werkgever wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Een werkgever heeft er namelijk voor te zorgen, dat werknemers op het werk geen gezondheidsschade oplopen. Om schade te voorkomen moet de werkgever de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. De werkgever moet aantonen wat hij allemaal heeft gedaan om (gezondheids-)schade te voorkomen. Lukt het de werkgever niet om dit bewijs te leveren? Dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de door u als gevolg van uw werk opgelopen schade.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op