Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag voor rechtzoekenden, die een rechtsbijstandverzekering hebben, een zeer belangrijk arrest gewezen. Het Europees Hof is namelijk van oordeel dat uit de (Europese) richtlijn 87/344 volgt, dat de voor rechtsbijstand verzekerde, in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures, zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen, of elke andere persoon met kwalificaties die door het nationale recht worden erkend. Het Europees Hof wees het arrest naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad.

Onder dekking van polis eigen keus voor belangenbehartiger

Het Hof overweegt verder, dat – overeenkomstig de rechtspraak van het Hof – deze keuzevrijheid niet betekent dat de lidstaten in alle gevallen een verplichting aan de rechtsbijstandverzekeraars moeten opleggen om de volledige kosten van de zelf gekozen deskundige te vergoeden. Een beperking van de vergoeding van die kosten mag echter niet inhouden dat het voor de voor rechtsbijstand verzekerde in redelijkheid niet mogelijk is om, onder dekking van de rechtsbijstandpolis, een keuze te maken voor een eigen (externe) belangenbehartiger. Het is aan de nationale rechterlijke instanties om na te gaan of het maken van een dergelijke keuze door de verzekerde ook feitelijk mogelijk is.

Volgens het Europees Hof kan de vrije keuze van de verzekerde niet worden beperkt tot de situaties waarin de rechtsbijstandverzekeraar besluit, dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. Volgens het Hof is een restrictieve uitlegging van artikel 4, lid 1, sub a, van de hiervoor genoemde Europese richtlijn niet verenigbaar met de geest van dit artikel (te weten een ruime bescherming van de belangen van verzekerden). Het Hof herinnert er, onder verwijzing naar de gewezen arresten Eschig (punt 47) en Stark (punt 29), aan dat artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344 met betrekking tot de vrije keuze van de rechtshulpverlener een algemene strekking en een bindend karakter heeft. Volgens het Europees Hof is de vrije keuze van een rechtshulpverlener ook niet beperkt tot alleen die gevallen waarin de wet de bijstand van een rechtshulpverlener verplicht.

Yme Drost: “Kwaliteit juridisch dienstverlening wordt versterkt”

Volgens letselschade-expert Yme Drost kunnen ook slachtoffers van ongevallen nu dankzij deze uitspraak vrijelijk, met behoud van dekking van de rechtsbijstandverzekering, een eigen deskundige kiezen om hen bij te staan. Die deskundige hoeft derhalve niet bij de desbetreffende rechtsbijstandverzekeraar te werken en hoeft ook niet door de rechtsbijstandverzekeraar te zijn aangewezen, dan wel diens instemming te hebben. Volgens Drost wordt de kwaliteit van de juridisch hulpverlening door het arrest alleen maar versterkt.