Iedereen bij (letsel)schade een belangenbehartiger

Een klant die een claim doet op zijn Schadeverzekering Inzittende (SVI) zou door zowel de tussenpersoon als de verzekeraar gewezen moeten worden op de mogelijkheid een belangenbehartiger in te schakelen.

Word je als verzekeraar aansprakelijk gesteld bij een letselschade dan is in de Gedragscode Belangenbehartiging Letselschade (GBL) geregeld dat je de schadelijdende tegenpartij moet wijzen op het belang van het inschakelen van een belangenbehartiger. Doel van deze gedragscode is om een transparante en snelle afhandeling van letselschade te bevorderen waarbij het slachtoffer centraal staat. In de gedragscode zijn tien gedragsregels en een medische paragraaf opgenomen die een dergelijke afhandeling moeten waarborgen.

Zorgplicht

Maar waarom zou je alleen bij aansprakelijkheid van de tegenpartij het slachtoffer wijzen op het belang van een belangenbehartiger? Zou het niet van goede zorgplicht getuigen als je Schadeverzekering Inzittenden (SVI-)verzekeraar je eigen verzekerde bij (letsel)schade ook wijst op het belang van een belangenbehartiger? Wij vinden van wel. Dat geldt niet alleen voor de verzekeraar maar zeker ook voor de tussenpersoon.

Als slachtoffer weet je nooit zeker of een verzekeraar wel alle schadecomponenten meeneemt in de schadeafwikkeling. Wordt een component ‘vergeten’ dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Alleen vanuit dat oogpunt al, moet je de verzekerde wijzen op een belangenbehartiger die vanuit zijn oogpunt de claim voorbereidt en behandelt.

Belangenbehartiging

Het grote voordeel van het inschakelen van een belangenbehartiger is natuurlijk dat deze de belangen van het slachtoffer goed in de gaten houdt. De belangenbehartiger handelt conform de normen van zijn eigen beroepsgroep. De tien gedragsregels bij letselschade zijn helder en zouden naar onze mening ook moeten gelden als een claim wordt gedaan op de Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

De belangenbehartiger zorgt dat bij het slachtoffer duidelijk is wat de voorwaarden zijn waartegen hij zijn diensten kan aanbieden en welke keuzes er eventueel zijn. De belangenbehartiger stemt zijn oordeel af op de belangen van het slachtoffer. De kosten van belangenbehartiging kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij, mits de kosten redelijk zijn. Uiteraard moet het redelijk zijn dat er een belangenbehartiger is ingeschakeld en aan de andere kant moeten de kosten van de belangenbehartiging redelijk zijn. Wat redelijk is, is onder meer afhankelijk van uurtarief, de ernst van de (letsel)schade, de complexiteit van de zaak en de hoogte van de claim in verhouding tot de tijd die de belangenbehartiger aan de behandeling besteedt.

Experts

Er zijn natuurlijk meerdere soorten belangenbehartigers die ingeschakeld kunnen worden. Dit kunnen advocaten, juristen en/of (register-)experts zijn in dienst van gespecialiseerde letselschadebureaus. Veel mensen hebben ook een rechtsbijstandsverzekering gesloten met dekking bij (letsel)schade. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben ook voor dit vakgebied meestal wel specialisten in huis. Al wordt er wel gesteld dat het inschakelen van een onafhankelijke externe belangenbehartiger vaak de voorkeur verdient boven een expert van de eigen verzekeraar, vooral als de eigen rechtsbijstandverzekering onderdeel is van een verzekerings(totaal)pakket.

Wanneer bij een ongeval met (letsel)schade de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, zijn aan het inschakelen van een belangenbehartiger in principe geen kosten verbonden. Bij twijfel hierover kan meestal wel een vrijblijvend en kosteloos advies bij een mogelijke belangenbehartiger worden gevraagd.

BRON: AMweb.nl