Begin dit jaar trad de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, oftewel de Wkkgz, in werking.  Althans gedeeltelijk, want een aantal paragrafen gelden pas vanaf 1 juli 2016 of zelfs vanaf 1 januari 2017. Deze wet verplicht zorgaanbieders – dat zijn zorginstellingen maar ook solistisch werkende zorgverleners, hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.  Ook regelt de wet het klachtrecht van patiënten.

De wet Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet brengt een groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder één wettelijk kwaliteits- en klachtenregime. Hierdoor krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.
Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier staat ook informatie over de afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg. Ook het Landelijk Meldpunt Zorg geeft nadere informatie over deze nieuwe wet.

Deze wet bevat onder andere de volgende regels voor patiënten:

 • Patiënten hebben recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden in zorgaanbieders. ( bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
 • Patiënten hebben recht op openheid over medische missers en fouten. Deze missers die kunnen leiden tot letselschade moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Patiënten kunnen terecht bij een onafhankelijke geschillen-instantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.
 • In de nieuwe wet komt een klachtenfunctionaris voor patiënten. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. Het blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt.

In de nieuwe wet komt een klachtenfunctionaris voor patiënten. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. Het blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt.
En als patiënt en zorgaanbieder er niet uitkomen? In dat geval kan de patiënt zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voorleggen. De instantie kan een bindende uitspraak doen. De patiënt heeft hiermee – naast de gang naar de burgerlijke rechter – een extra keuzemogelijkheid.

Daarnaast bevat deze wet een aantal regels voor zorgaanbieders:

 • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen.
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden. te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.
Al deze zorgaanbieders zijn op grond van deze wet verplicht calamiteiten onverwijld bij de IGZ te melden.