Ingeval van overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van een vliegtuigongeval zoals bepaald in artikel 28 van het Verdrag van Montreal en artikel 5 van Verordening Nr. 889/2002/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 mei 2002 die de Verordening van de Raad 2027/97/EG van 19 oktober 1997 heeft gewijzigd, heeft de persoon aangeduid als begunstigde recht op een voorschot dat toereikend is om aan zijn/haar onmiddellijke economische noden te ledigen, welk voorschot evenredig zal zijn aan de geleden materiële schade.

Het voorschot zal niet minder bedragen dan 16.000 SDR (ongeveer 21.600 euro; koers juli 2013) per passagier ingeval van overlijden. Op basis van het toepasselijke recht zal genoemd voorschot betaald worden binnen 15 dagen nadat identiteit van de begunstigde is vastgesteld.

Voorschot is geen erkenning van aansprakelijkheid

Op basis van artikel 5 van Verordening Nr. 889/2002/EG van 13 mei 2002 en artikel 28 van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, houdt uitbetaling van genoemd voorschot geen erkenning van aansprakelijkheid in. Het voorschot kan in mindering worden gebracht op eventuele opvolgende bedragen die de vervoerder verschuldigd is of wordt.

Voorschot kan niet worden teruggevorderd

Genoemd voorschot kan niet worden teruggevorderd, behalve in de gevallen waarin nadien bewezen wordt dat onrechtmatig handelen, onachtzaamheid, of nalatigheid van de persoon die het voorschot ontvangen heeft, of van de persoon wiens rechten worden uitgeoefend, de schade heeft veroorzaakt of mede heeft veroorzaakt, of dat de persoon die het voorschot heeft ontvangen niet de schadevergoedingsgerechtigde was.

Meer weten?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.