De klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heeft de klachten van negen voormalig misdienaars van de parochie Albergen gegrond verklaard. Verder vindt de klachtencommissie dat de Aartsbisschop van Utrecht, het kerkbestuur van de parochie Albergen en kardinaal Simonis het leed van de slachtoffers moeten erkennen, verontschuldigingen moeten aanbieden en spijt moeten betuigen.

Albergen is een kleine parochie in de Nederlandse kerkprovincie. In 1974 werd wijlen priester B. er tot dorpspastoor benoemd. Wat het kerkdorp niet wist, was dat de pastoor in zijn voormalige standplaats Arnhem als kapelaan betrapt was op seksueel misbruik van een minderjarige. De pastoor werd in het kerkdorp Albergen door de geloofsgemeenschap op handen gedragen. Tot voor kort werd in Albergen nog vol lof over de pastoor gesproken. Inmiddels is duidelijk dat de op handen gedragen pastoor misdienaars seksueel heeft misbruikt.

Nadat één van de slachtoffers, Frank Oude Geerdink, openlijk over het misbruik in Albergen sprak via de regionale media, kwamen meerdere slachtoffers ’uit de kast’. Drost Letselschade uit Hengelo heeft uiteindelijk namens de slachtoffers negen klachten tegen de voormalig pastoor ingediend bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Op 22 december 2011 behandelde de klachtencommissie in een dagvullende zitting alle negen zaken. Deze week deed de klachtencommissie uitspraak.

In haar uitspraak overweegt de commissie dat mgr. Simonis in 1983 een brief gedateerd op 6 september 1983 ontving, waarin de huishoudster van de Albergse pastoor meldt wat zij gezien heeft: “een misdienaar op de vloer van de sacristie met de broek af en de pastoor lag er op de knieën bij.” In een zich bij die brief bevindende kerkelijke notitie wordt gemeld dat het voorval al enige jaren bekend was en dat de pastoor er enkele malen op is aangesproken. De pastoor zou, aldus de notitie, spijt hebben betuigd en gezegd hebben dat het slechts ging om een incidentele gebeurtenis. De toenmalige vicaris-generaal mgr. dr. A.J. Vermeulen zou, aldus de klachtencommissie in haar uitspraak, tegenover de klachtencommissie hebben erkend dat het door de huishoudster gemelde incident al enige jaren in kleine kring bekend was.

Letselschadespecialist Yme Drost, die de negen slachtoffers bijstaat, voerde in december bij de klachtencommissie aan het onbegrijpelijk te vinden dat de kerkelijk bestuurders, ondanks het feit dat zij van het misbruik op de hoogte waren, al die tijd richting de slachtoffers niets ondernomen hebben. Ter zitting erkende de woordvoerder van het Aartsbisdom Utrecht dat er destijds een ernstige bestuursfout is gemaakt door de pastoor onvoldoende te monitoren. De klachtencommissie deelt die mening in haar uitspraak: zij adviseert niet alleen de Aartsbisschop van Utrecht de klacht gegrond te verklaren, maar “beveelt de Aartsbisschop van het Aartsbisdom aan om in een gesprek verontschuldigingen en spijtbetuigingen aan te bieden en te bevorderen dat ook kardinaal A.J. Simonis en het kerkbestuur te Albergen het leed dat is aangedaan tegenover de klagers [te] erkennen en spijt [te] betuigen.”

Volgens letselschadespecialist Yme Drost zijn zijn cliënten zeer ingenomen met de uitspraak. Zij zien de uitspraak als een erkenning van al het leed dat hen is aangedaan. Drost hoopt dat inwoners van het kerkdorp nu ook anders tegen de slachtoffers gaan aankijken. “Veel slachtoffers voelen zich door parochieleden met de nek aangekeken. De slachtoffers wordt kwalijk genomen dat ze de naam van de pastoor en de parochie hebben bezoedeld”, aldus Drost. Drost meldt dat bepaalde slachtoffers diep in de put zitten. Hij hoopt dat de parochianen door de uitspraak het leed van de slachtoffers erkennen, zodat er weer een positieve wending aan het leven van de slachtoffers gegeven kan worden. Namens de slachtoffers gaat letselschadespecialist Drost de geleden schade vorderen bij de schadecommissie van de kerk.

Geanonimiseerde uitspraak 06 februari 2012