Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. We adviseren om contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Als je jouw arts of het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor een medische fout dan zal meest van tijd eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moeten worden. Dit komt omdat een letselschade-expert geen arts is en zodoende niet kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake is geweest van medisch verwijtbaar handelen (of nalaten). Aan dit medisch haalbaarheidsonderzoek zijn voor jou kosten verbonden. Misschien vind je dit vreemd: je meent het slachtoffer van een medische misser te zijn en denkt wellicht dat je recht hebt op kosteloze hulp. Toch moet je de kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek in eerste instantie zelf betalen. Waarom is dat? We leggen het graag uit.

Overeenkomst tussen arts en patiënt

Wanneer je een arts bezoekt, ga je met deze arts een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan. De overeenkomst tussen arts en patiënt is geregeld in de wet WGBO. Volgens deze overeenkomst hebben arts en patiënt rechten en plichten. Zo moet de arts de patiënt goed informeren, een dossier aanleggen (dat de patiënt mag inzien en waarvan de patiënt een afschrift mag vragen) en mag de patiënt wel een andere arts kiezen, maar mag de arts niet zomaar aangeven de patiënt niet (meer) te willen behandelen.

Volgens deze behandelingsovereenkomst moet de arts er alles aan doen om te zorgen dat de behandeling verloopt zoals het hoort en dat jij weer herstelt van jouw gezondheidsklacht waarvoor je bij hem behandeling onderging. Doet de arts dit naar behoren, dan kan hem niet aangerekend worden dat het resultaat desondanks niet naar verwachting is geweest. Gaat er iets fout bij de behandeling, dan is dit dus niet meteen de schuld van de behandelend arts en ontstaat derhalve niet meteen een recht op schadevergoeding.

Complicatie en verwijtbare fout

Om een arts met succes aansprakelijk te kunnen stellen voor schade na een medische behandeling, moet er sprake zijn van een verwijtbare fout.

  • Complicatie
    Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische behandeling, valt niet altijd te voorspellen. Het kan zomaar zijn dat een wond ineens gaat ontsteken, of dat iemand een allergische reactie krijgt op het narcosemiddel zonder dat een zorgverlener daar schuld aan heeft. De arts heeft bekwaam gehandeld, toch is het misgegaan. Dat is het risico dat bij de patiënt ligt.
  • Medische fout
    Dat de uitkomst van de behandeling niet is zoals je had gehoopt, kun je de arts dus lang niet altijd aanrekenen. Wat hem meest van tijd wel aan te rekenen is, is als de schade niet ontstaan zou zijn als een andere, redelijk handelend en bekwame arts je had behandeld. In een dergelijke situatie is er veelal wel sprake van een (verwijtbare) medische fout. Te denken valt aan het verstrekken van de verkeerde informatie, een foutieve diagnose (terwijl van de arts verwacht had mogen worden dat hij de juiste diagnose had gesteld), het verstrekken van medicijnen waarvan bekend was dat de patiënt daar allergisch voor was, of het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Om te beoordelen of de arts al dan niet medisch verwijtbaar heeft gehandeld, is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig. Hierbij wordt door een medicus onderzocht wat de precieze toedracht is van jouw schade en hoe deze is ontstaan. Voordat een letselschade-expert een medische fout in behandeling kan nemen, moet je op eigen kosten zo’n medisch haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Bij het aan ons kantoor gelieerde medisch adviesbureau Destinatum kunnen wij zo’n onderzoek voor je aanvragen, maar -zoals gezegd- de kosten van dat onderzoek komen in eerste instantie voor jouw rekening. Of die kosten in een later stadium te verhalen zijn, hangt af van de omstandigheid of in een later stadium erkenning van aansprakelijkheid door de arts of het ziekenhuis volgt. Wordt de aansprakelijkheid erkend voor de medische fout? Dan kun je de kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek naderhand verhalen op de aansprakelijke partij.

Bij een medisch haalbaarheidsonderzoek beoordeelt de medisch adviseur de voorgelegde kwestie op basis van het aan hem verstrekte medisch dossier. Het kan zijn dat je dit dossier zelf hebt aangeleverd, maar het kan ook zijn dat de medisch adviseur de dossierstukken eerst zelf heeft opgevraagd bij jouw behandelaar(s). Na nauwgezette bestudering van jouw dossier, geeft de medisch adviseur je advies met betrekking tot de haalbaarheid van jouw letselschadezaak. Dat wil zeggen: heeft de dokter naar de mening van de medisch adviseur echt iets verwijtbaar fout gedaan? Is er een kans dat de wederpartij aansprakelijkheid zal moeten gaan erkennen?

Juridische bijstand en het medisch haalbaarheidsonderzoek

Zoals bij alle vormen van letselschade heb je ook bij een erkende medische fout recht op kosteloze juridische bijstand. Kosteloos omdat jouw letselschade-expert zijn rekening voor zijn werkzaamheden kan indienen bij de aansprakelijke wederpartij. Het is in de wet zo geregeld dat de voor jouw schade aansprakelijke partij (ook) de door jou gemaakte kosten van rechtsbijstand (buiten rechte) moet betalen, als deel van de schadevergoeding.

Hiervoor werd al aangeven dat het vaak niet meteen duidelijk is of het om een complicatie of een medische fout gaat. Jouw letselschade-expert weet dus niet of de arts ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor jouw schade en verplicht is tot het betalen van de door jou gemaakte kosten van rechtsbijstand. Zo lang dat niet bekend is, kan deze expert je niet verzekeren van kosteloze juridische hulp.
Daarom moet eerst duidelijk worden of het daadwerkelijk om een medische fout gaat. En daar is het medisch haalbaarheidsonderzoek voor. Als blijkt dat de arts inderdaad aansprakelijk is voor jouw schade (en die aansprakelijkheid ook erkent), dan is hij ook verplicht tot het vergoeden van de kosten van dit onderzoek. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan krijg je de kosten voor dit onderzoek dus uiteindelijk weer terug via de aansprakelijke tegenpartij.

Een medicus kan meestal geen 100% zekerheid geven over de vraag of er wel of niet sprake is geweest van medisch verwijtbaar handelen of nalaten. Daardoor is het mogelijk dat medici met elkaar van mening verschillen over het antwoord op die vraag. Een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek biedt derhalve houvast, maar is geen harde garantie voor het verkrijgen van een erkenning van aansprakelijkheid. Daardoor kan het voorkomen dat ook met een positief haalbaarheidsonderzoek en een daaruit volgend positief advies van de medisch adviseur ten aanzien van het opstarten van een letselschadeprocedure, het toch niet lukt erkenning van aansprakelijkheid door de aansprakelijk geachte wederpartij te bewerkstelligen. Als een dergelijke situatie zich voordoet, blijven alle tot dat moment gemaakte kosten voor jouw rekening.

Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. We adviseren om contact op te nemen met een ander kantoor.