Het Nederlands recht kent met ingang van 1 januari 2019 de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 daartoe een wetsvoorstel aangenomen. Affectieschade is immateriële schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Dit door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Affectieschade

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor de naasten van een slachtoffer. Een vergoeding voor affectieschade was tot dusverre in het huidige Nederlandse recht niet mogelijk. Bij de totstandkoming van het huidige Burgerlijk Wetboek is er bewust voor gekozen geen vergoeding mogelijk te maken. Het belangrijkste argument was dat het zou leiden tot commercialisering van verdriet. De wetgever is daar dus op terug gekomen. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Deze regeling geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór 1 januari 2019, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nu nog schade van.

Wilt u meer weten over letselschade?

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer: 080 - 024 90300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring

Wetsvoorstel affectieschade aangenomen

In de afgelopen jaren is aangedrongen op een wettelijke regeling die vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. Het afwijzen van een vergoeding van affectieschade werd steeds minder begrepen. Vooral nu een bedorven vakantie of de ondergang van een bedrijf, wél tot vergoeding van smartengeld kon leiden.

Op 18 december 2013 heeft staatssecretaris Teeven in een Algemeen Overleg (AO) met de Tweede Kamer aangegeven dat er een nieuw voorstel zou komen dat voorzag in vergoeding van affectieschade. In de loop van 2014 is de concepttekst van het Wetsvoorstel Schadevergoeding Zorg- en Affectieschade ter beoordeling aan diverse organisaties toegezonden, waaronder De Letselschaderaad en de ANWB. Het wetsvoorstel is op 16 juli 2015 ingediend en is op 10 april 2018 eindelijk aangenomen door de Eerste Kamer.

Rechthebbenden

De wet regelt een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout. De mogelijkheid van vergoeding voor affectieschade geldt dus voor ongevallen en andere gebeurtenissen die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en zijn naasten. Wie die naasten zijn, die recht hebben op een vergoeding van affectieschade, is door de Wet bepaald. Het betreft de volgende naasten:
a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer;
b. de levensgezel van het slachtoffer, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;
c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van het slachtoffer is;
d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van het slachtoffer is;
e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft;
f. degene voor wie het slachtoffer ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;
g. een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffere staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste aanspraak heeft op de vergoeding van affectieschade.

 

De bedragen

De bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat zijn:

ernstig en blijvend letsel overlijden ernstig en blijvend letsel door een misdrijf overlijden door een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners (a) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
levensgezellen (b) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
minderjarige kinderen en ouders (c en d) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
pleegkinderen en ouders (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
zorg in gezinsverband (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties (g) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

Affectieschade / shockschade

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade, die al wel voor vergoeding in aanmerking kwam. De Hoge Raad heeft in het bekende Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240) aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op vergoeding van ‘shockschade’. Bij shockschade bent u zelf getuige geweest van een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan. Denkt u dat u aanspraak kunt maken op een vergoeding van shockschade? Neem dan nu contact met ons op. Wij kunnen u een inschatting geven van uw kansen. Drost Letselschade helpt u graag!