Column van de maand – juli 2021

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Rob de Waal, Expert Personenschade, getiteld: “Verjaring”.

Rob de WaalVerjaring

Als u het slachtoffer bent van een ongeval of een ander voorval waarbij u letsel hebt opgelopen en u twijfelt of u bij de aansprakelijke partij een schadevergoeding wilt indienen, houdt u dan rekening met de verjaringstermijn.

Over verjaring is in de loop van de jaren al veel gezegd, geschreven en gediscussieerd. Om het voor u niet te complex te maken, heb ik hieronder in het algemeen de verschillende verjaringstermijnen aangegeven.

De verjaringstermijn is de termijn waarbinnen een schadevordering aan de aansprakelijke partij bekend moet worden gemaakt.

Verjaringstermijnen verkeersongeval en onrechtmatige daad

Bij een verkeersongeval spelen twee verjaringstermijnen een rol. Er is een termijn van drie jaar waarbinnen een schadevordering kan worden ingesteld. Binnen deze termijn kan een vordering rechtstreeks worden ingediend bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt.

Als deze periode is verstreken dan is er geen rechtstreeks vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar meer en geldt de algemene verjaringstermijn van vijf jaar vanaf het ongeval, het ontstaan van de schade en/of de bekendheid met de schadeveroorzaker. Dan kan de vordering bij de schadeveroorzaker worden ingediend en die heeft dan de mogelijkheid om de vordering door te sturen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. In de praktijk zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de vordering wel overnemen van haar verzekerde.

Schade ontstaan van een onrechtmatige daad, zoals valpartij als gevolg van slecht wegdek, aanrijdingen tussen niet gemotoriseerde weggebruikers (fietsers en voetgangers), bedrijfsongevallen etc. Hier is de termijn van vijf jaar vanaf het moment van het voorval of het bekend worden met de schade en/of schadeveroorzaker van toepassing.

Verjaringstermijn medische fout

Dan hebben we nog schade als gevolg van onjuist medisch handelen (medische fout). Hier is de verjaringstermijn van vijf jaar van toepassing vanaf het moment dat men zich ervan bewust is dat er sprake is geweest van een medische behandelfout.
In de praktijk ontstaan in dit soort dossiers discussies over de verjaring, als een slachtoffer meer dan vijf jaar na de medische behandeling erachter komt dat er sprake is (geweest) van een medische behandelfout. Veelal beroept de verzekeraar zich dan op verjaring.
Dat is niet juist, immers men was zich niet bewust van de fout en/of de schade die hierdoor is of kan ontstaan. De verjaringstermijn gaat dan in op het moment van aansprakelijk stellen of op het moment dat daadwerkelijk is vastgesteld dat er sprake is geweest van een medische behandelfout.

Verjaringstermijn beroepsziekte

Hetzelfde kan worden aangenomen in geval van een beroepsziekte. Een beroepsziekte ontstaat over een langere periode van blootstelling aan stoffen of omstandigheden waardoor lichamelijke of psychische schade kan ontstaan.
In geval van schade veroorzaakt door blootstelling aan asbest wordt de verjaringstermijn gesteld op dertig jaar omdat de incubatietijd tussen de blootstelling en het ontstaan van lichamelijke klachten zich veelal over een groot aantal jaren uitstrekt.

In het algemeen wordt aangenomen dat de absolute verjaringstermijn dertig jaar is. Deze termijn staat de afgelopen jaren meer en meer ter discussie en hier wordt met regelmaat over geprocedeerd.

Er kunnen ook verzekeringstechnische aspecten zoals polisvoorwaarden, een rol spelen bij het indienen van een vordering enkele jaren nadat het schadeveroorzakend voorval heeft plaatsgevonden.
De verzekering kan na het voorval zijn beëindigd en er zijn polissen met een zogenaamde claims made clausule. Met andere woorden; de vordering moet kenbaar zijn gemaakt voordat de verzekering is beëindigd. Als dit niet wordt gedaan, dan zal de verzekeraar geen dekking voor de schade bieden en moet u uw schade bij de schadeveroorzaker zelf terughalen. Afhankelijk van de financiële positie van de schadeveroorzaker kan dit erg lastig zijn.

Heeft u vragen over uw letselschade of over een mogelijke verjaring, aarzelt u dan niet om hiervoor contact met ons op te nemen.