Neuroloog Sanders uit Breda moet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) per direct zijn werk neerleggen. Volgens de inspectie is de veiligheid van zijn patiënten in gevaar. Het Amphia Ziekenhuis Breda heeft de neuroloog in 2012 op non-actief gesteld. Veel fouten zou de neuroloog hebben gemaakt bij het stellen van de diagnose Multiple Sclerose (MS) en de behandeling daarvan.

Aanleiding voor de op non-actiefstelling vormden indertijd diverse verontrustende signalen binnen het Bredase ziekenhuis. Tijdens de afwezigheid van neuroloog Sanders als gevolg van ziekte ontdekten voor hem waarnemende neurologen dat meerdere patiënten door hem waren gediagnosticeerd of behandeld op een wijze die in strijd is met de voor de neurologie geldende normen en richtlijnen. De bevindingen in het rapport dat de maatschap Neurologie vervolgens in opdracht van de Raad van Bestuur en het medisch Stafbestuur heeft opgesteld  waren dusdanig ernstig dat er aanleiding was om van deze bevindingen ook meteen melding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Oordeel beroepsgroep NVN over neuroloog Sanders vernietigend

Uit een door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) ingesteld onderzoek bleek onder meer:

  • Met betrekking tot het diagnostisch proces: summiere, of in het geheel niet beschreven anamnese en neurologisch onderzoek, waardoor in veel gevallen slecht onderbouwde conclusies getrokken worden en   diagnosen haastig worden gesteld die daardoor vaak onjuist zijn;
  • Met betrekking tot de keuze van therapie: veelal onlogische keuzes van therapie die afwijken van de geldende richtlijnen en standaarden van de NVN;
  • Ten aanzien van de communicatie: summiere, onvolledige of niet consequente communicatie met de verwijzer;
  • Met betrekking tot medisch ethische aspecten: waar op grond van tekortkomingen in nauwkeurig afnemen van anamnese en nalaten van (lichamelijk) onderzoek verkeerde diagnosen zijn gesteld en/of onjuiste behandelingen zijn gegeven, is er sprake van onjuist respectievelijk tekortschietend professioneel handelen.

Uit het onderzoek van de NVN naar de handelwijze van de neuroloog komt een slordige en nonchalante manier van werken naar voren, die volgens de NVN geenszins past bij een specialist, die aan de hand van richtlijnen en standaarden zorgvuldig en kritisch te werk dient te gaan in de diagnostiek, de therapie, en het volgen van een neurologische patiënt. In hoeverre de onjuiste diagnosen en behandelingen patiënten in enig opzicht schade berokkend hebben, kan de NVN niet zeggen. Maar zeker is dat de onjuiste behandelingen bij meerdere patiënten geleid hebben tot onnodige schadelijke bijwerkingen.

IGZ twijfelt niet aan onderzoeksbevindingen NVN

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bij een beoordeling van het concept onderzoeksrapport van de NVN geconcludeerd dat er op dit moment geen reden is te twijfelen aan de conclusie van de NVN, betreffende de ernstige tekortkomingen in het medisch handelen van de neuroloog. Naar het oordeel van de IGZ voldoet de  medische diagnostiek en de behandeling van de neuroloog niet (afdoende) aan de normen van de beroepsgroep, de NVN en moet hij stoppen met werken.

Gezien de aard van de constateringen en het gevaar voor de patiëntveiligheid dat hieruit voortvloeit, is de IGZ op basis van de voorliggende conceptrapportage tot de conclusie gekomen dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in het  medisch handelen van de neuroloog. Het handelen van de neuroloog wordt door de IGZ als onprofessioneel en risicovol gekwalificeerd.

Yme Drost regelde schadevergoeding voor slachtoffers neuroloog Jansen Steur

Letselschade-expert Yme Drost, die met zijn kantoor Drost Letselschade de vele slachtoffers bijstaat van de ex-neuroloog Jansen Steur (zie dossier), prijst de IGZ voor haar huidige doortastendheid. “Wat in de kwestie Jansen Steur nimmer gebeurde, gebeurt hier gelukkig wel”, aldus Drost. Ook de beroepsgroep, de NVN, heeft volgens Drost goed werk verricht. Drost: “Kennelijk heeft men het nodige geleerd van de kwestie Jansen Steur, waar feitelijk niemand wat deed en de zaak onder het tapijt verdween. Pas vijf jaar na het vertrek van Jansen Steur stelde het ziekenhuis in 2009 een onderzoek in. Nu ruim negen jaar later komen er nog steeds komen nieuwe schokkende feiten in die zaak aan het licht”. Yme Drost heeft zich vanaf 2005 beziggehouden met het openen van de ‘beerput’ rond de kwestie Jansen Steur. Vorige maand diende Drost namens vijf slachtoffers nog een tuchtklacht in tegen Jansen Steur, drie (voormalige) leden van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente en tegen drie (voormalige) inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor ruim 80 slachtoffers regelde hij inmiddels een schadevergoeding.