Vijf klagers hebben deze week een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle tegen de voormalig neuroloog Jansen Steur. Ook richt de klacht zich tegen twee voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST), de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van het MST en drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De tuchtrechter is gevraagd Jansen Steur het recht te ontzeggen zich weer in het BIG-register in te schrijven. Het is de zwaarste maatregel die de tuchtrechter aan Jansen Steur kan opleggen. De maatregel van ‘schrapping’ is niet mogelijk: Jansen Steur liet zich in 2009 uit het BIG-register schrijven na een ‘deal’ met IGZ.

Klagers verwijten de ‘aangeklaagden’ tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en nalaten in strijd met de zorg die zij als BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoorden te betrachten (de eerste tuchtnorm) en/of het handelen en nalaten in de hoedanigheid van hulpverlener in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg (de tweede tuchtnorm). Volgens letselschade-expert Yme Drost, die de klagers in de tuchtprocedure bijstaat, vinden de klagers het erg belangrijk dat het medisch tuchtcollege ook het handelen van de interne (bestuurders MST) en externe toezichthouders (inspecteurs IGZ) toetst. “Uit meerdere rapporten is duidelijk geworden dat zowel interne als externe toezichthouders hebben gefaald”, aldus Drost.

Dat ook de huidige bestuursvoorzitter in de tuchtklacht wordt meegenomen, is volgens Drost te verklaren uit het feit dat pas vanaf januari 2009 een begin is gemaakt met een onderzoek naar het handelen van Jansen Steur. Daar komt volgens Drost bij dat pas eind 2009 is begonnen met een actief onderzoek naar meer slachtoffers door het MST. Dat leverde 13 mogelijk nieuwe slachtoffers op. Drost: “Vervolgens begint men dan pas in 2012 met een onderzoek naar slachtoffers van mogelijk onterechte hersenoperaties. Dat leverde nog eens 13 mogelijke slachtoffers op. En dan nog is niet alles onderzocht.”

Feiten en achtergronden ‘kwestie Jansen Steur’

De feiten en achtergronden over wat de ‘kwestie Jansen Steur’ is gaan heten, zijn uitgebreid beschreven in na te melden rapporten:

  1. En waar was de patiënt … ? Rapport over het (dis)functioneren van een medisch specialist en zijn omgeving, Commissie Lemstra I, prof. dr. W. Lemstra e.a.;
  2. Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist, Commissie Lemstra II, prof. dr. W. Lemstra e.a.;
  3. Angel en Antenne Het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de casus van de neuroloog van het Medisch Spectrum Twente, mr. R.J. Hoekstra.

 

Verwijten zijn verbonden met professie als BIG-geregistreerde

Beroepsbeoefenaren in de zorg, bestuurders en interne toezichthouders in de zorgsector kennen ieder hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. De inspectie is de externe toezichthouder en heeft bij wet de opdracht er op toe te zien, dat de hiervoor genoemde personen hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen.

Over de tuchtrechtelijke verwijten tegen de toezichthouders zegt Yme Drost: “Het uitvoeren van controle op het handelen door Jansen Steur als arts-neuroloog behoorde tot de nadrukkelijke taken van de leden van de Raad van Bestuur van het MST en de inspecteurs van IGZ. Daarnaast voerden zij die taken uit vanuit hun deskundigheidsgebied als BIG-geregistreerde. Ook behoorde het tot hun taak, toen zij met klachten over het medisch handelen van Jansen Steur als arts-neuroloog werden benaderd c.q. geconfronteerd, hierop adequaat c.q. adequater te reageren. De hier bedoelde verweten gedragingen zijn zozeer met de professie van hen als BIG-geregistreerde in de kwestie betreffende Jansen Steur verweven, dat zij tuchtrechtelijk (artikel 47 onder b. van de Wet BIG, de zogenaamde tweede tuchtnorm) kunnen worden aangesproken.” Dat (voormalige) inspecteurs van IGZ voor de medische tuchtrechter worden gedaagd is volgens Drost uniek.

Bestuursvoorzitter Kingma van het MST heeft in het programma Pauw & Witteman op de tuchtklacht gereageerd.

Uitzending P&W van 25 januari 2013