Elke dag gebeurt er in Nederland wel ergens een bedrijfs- of arbeidsongeval. Een ongeval op het werk is snel gebeurd, maar hetzelfde kan jammer genoeg niet gezegd worden van het hele proces erna. Veel werknemers weten niet precies wat te doen als ze slachtoffer zijn geworden van een ongeval tijdens het werken en daarbij ook letselschade hebben opgelopen.
De kans is groot dat ze met heel wat vragen zit over wat te doen: Heb ik recht op een schadevergoeding? Draait het om een werkongeval? Is de werkgever aansprakelijk? Welke stappen moet ik eigenlijk (zelf) nemen na een ongeval op het werk?

Wanneer u als werknemer denkt aan het aansprakelijk stellen van uw werkgever, is het belangrijk alle feiten rond het voorval waarbij u letselschade opliep vast te leggen. Want als het later tot een aansprakelijkstelling komt, moet u wel kunnen aantonen dat het bedrijfsongeval buiten uw eigen schuld is gebeurd. Probeer daarom het ongeval zoveel mogelijk te ‘documenteren’. Maak foto’s van de plaats van het ongeval, van de omstandigheden en van uw mogelijke letsel. Vraag collega’s een getuigenverklaring te maken voor zover zij dat kunnen. Laat eventueel de politie een proces-verbaal opstellen. En meldt het bedrijfsongeval zo snel mogelijk bij de leidinggevende en bij de Arbeidsinspectie. Dit laatste is uw werkgever wettelijk verplicht om te doen. Vraag daarom of hij dat ook heeft gedaan. Maar u kunt als slachtoffer ook zelf een eenvoudige melding doorgeven, hetzij telefonisch via het telefoonnummer 0800 – 2700 000, of via een internetformulier van de Inspectie.

Ongeluk op werk

Voordat u als slachtoffer verdere actie wilt ondernemen, moet u er wel zeker van zijn, dat uw situatie ook echt onder een bedrijfsongeval valt én niet uw eigen schuld was. Ga daarom eerst na óf uw ongeval met letselschade wel een werkongeval was. Gelukkig wordt dat begrip meestal ruim opgevat: een ongeval onder werktijd, dat kan ook in de pauze zijn en hoeft niet binnen het bedrijf te zijn. Alleen een ongeluk tijdens woon-werkverkeer valt er niet onder.
Ook moet u nagaan of uw letselschade niet het gevolg is van eigen schuld door bewust en overdreven roekeloos gedrag. Wanneer uw werkgever dat kan aantonen, zult u hem niet zo gemakkelijk aansprakelijk kunnen stellen voor uw letselschade. Wanneer uw werkongeval is gemeld bij de Arbeidsinspectie, zal deze ook zelf een onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval en daarvan een proces-verbaal opstellen.  Er wordt daarbij vooral gekeken of uw werkgever in het kader van zijn wettelijke zorgplicht er al het mogelijke aan heeft gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen. De bewijsplicht daarvan ligt bij de werkgever.

Logboek bijhouden

Door een bedrijfsongeval moest u medisch verzorgd worden. U moest naar het ziekenhuis voor behandeling en moest/moet  daar voor langere tijd blijven. Daarna volgde/volgt wellicht een periode van revalidatie en andere nazorg, ondersteund door medicaties, enz. Het is zeer aan te raden om meteen vanaf het ongeluk een overzicht of logboek te maken van de geleden schade. Daaronder vallen naast de extra medische kosten ook de gemaakte (on)kosten zoals reis- en verblijfskosten, inkomensschade, kosten voor nazorg, huishoudelijke hulp, aanpassing aan woning of auto, kosten voor rechtsbijstand en smartengeld. Wanneer uw werkgever zijn aansprakelijkheid erkent, kunnen al deze onkosten van u worden vergoed.
Voor een volledige vergoeding van alle kosten van uw letselschade is het ook goed dat uw medisch dossier (bij ziekenhuis, bedrijfsarts en huisarts) een juiste weergave van uw letsel en de daarvoor ingestelde behandelingen vermelden. U heeft als patiënt ten allen tijde het recht om uw eigen dossier in te mogen zien. Maak daarvoor wel vooraf een afspraak. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever moeilijk doet over de ernst van uw letsel en de daarbij behorende vergoeding.

Aansprakelijk stellen

En dan het aansprakelijk stellen van uw werkgever. Een eerste stap is, dat u schriftelijk hem meldt dat u hem aansprakelijk stelt voor uw letselschade. In die verklaring schrijft u in het kort wat er gebeurd is, welke schade u heeft opgelopen en dat u een schadevergoeding wilt ontvangen. Het is goed ook nog te noemen dat u alle schade nu nog niet kunt noemen omdat er mogelijk nog meer letselschade kan ontstaan (toekomstige schade).   Eventueel noemt u hierbij nog degene die u als uw belangenbehartiger in de arm hebt genomen om u te helpen bij uw schadeclaim: uw eigen rechtsbijstandverzekering,, uw vakbond of een letselschade-expert. Doe dit bij voorkeur in een aangetekende brief.
Het is aan uw werkgever, en in de praktijk zal dit zijn verzekeringsmaatschappij zijn, om zijn aansprakelijkheid te erkennen voor het ongeval op zijn bedrijf. Als deze zijn aansprakelijkheid volledig erkent, kunt u ook een volledige schadevergoeding voor alle opgelopen schade claimen bij de werkgever. Mocht uw werkgever zijn aansprakelijkheid niet erkennen, dan ligt de bewijslast bij hem om aan te tonen dat hij wel alle voorgeschreven maatregelen heeft genomen om uw veiligheid tijdens uw werkzaamheden te borgen. Het is voor werkgevers heel lastig om te ontkomen aan zijn werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Juridische bijstand

Omdat het aansprakelijk stellen van de werkgever bij een bedrijfsongeval vaak een juridische zaak wordt tussen verzekeringen, is het raadzaam om als slachtoffer een letselschade-expert in te schakelen. Deze kan dan namens u optreden bij het hele proces van schade claimen bij uw werkgever, of meestal zijn bedrijfsongevallenverzekering. Hij of zij heeft daarvoor de deskundigheid en ervaring op het gebied van wetten en regels met betrekking tot letselschadevergoeding. Terwijl uw letselschade-expert uw zaak behandelt, hoeft u zich daar niet meer druk om te maken, maar kunt u zich meer focussen op uw herstel. Wanneer u uw zaak zo via tussenpersonen laat afhandelen, is de kans dat de relatie met uw werkgever wordt verstoord minder groot. Hopelijk kunt u daarna terugkeren naar uw oude werkplek, meestal via een re-integratietraject, met een al dan niet aangepaste werkplek. Maar ook in deze fase van nazorg zal een letselschade-expert zoals Drost Letselschade u blijven begeleiden.
Bij vragen over de procedure van het aansprakelijk stellen van de werkgever voor letselschade door een ongeval op het werk, of over de kans op een schadevergoeding daarvoor, kunt u meestal kosteloos en vrijblijvend een letselschade-expert om advies vragen. Neem daarom gerust contact op met Drost Letselschade via het gratis telefoonnummer: 0800-2490 300 of raadpleeg onze website.