Nieuwe Gedragscode Behandeling Beroepsziekten

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. Deze toestemming volgt op het verschijnen van het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ en de geluiden vanuit de betrokken partijen.

Dit besluit is het resultaat van het overleg tussen voornoemd Ministerie en De Letselschade Raad, dat plaatsvond op initiatief van laatstgenoemde, met het verzoek aan het Ministerie om financiering ervan. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een dergelijke gedragscode tot stand brengen, financieel ondersteund door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is deels uitbesteed aan de Erasmus School of Law.

Waarom een nieuwe gedragscode?

Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen. Bij letselschadezaken is het aan de directe betrokkene, de persoon met letselschade, om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, (medisch) incident of werkomstandigheden.

In geval van beroepsziektes is het bewijzen van het causaal verband tussen de letselschade en de huidige of vroegere werkzaamheden van de betrokkene echter veel complexer en daardoor tijdrovender dan in andere letselschadezaken. Daarnaast ervaren werknemers een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte en het indienen van een schadeclaim, omdat zij hun relatie met de eigen werkgever niet willen compromitteren. Resultaat hiervan is dat de problematiek latent blijft en (te) veel werknemers schade lijden. Daarbij blijven ze zonder goede begeleiding in een kwetsbare positie en worden ze niet gecompenseerd voor de geleden en nog te lijden schade.

Werkgever aansprakelijk stellen

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers, gepubliceerd in 2015, blijkt dat momenteel slechts in circa 14-15% van alle gevallen van beroepsziektes daadwerkelijk een claim wordt ingediend bij de werkgever. Daarnaast bedraagt de gemiddelde behandeltermijn van deze zaken 5-6 jaar of meer. Ter vergelijking; volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is de norm voor de afwikkeling van letselschadezaken maximaal 2 jaar. In ruim 90% van de gevallen lukt het ook om binnen deze termijn letselschadezaken af te wikkelen.
De wens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes. Ook wil het tot een regeling komen die het melden van een beroepsziektezaak laagdrempeliger maakt en tevens waarborgen biedt voor een adequate behandeling daarvan. Het proces van verhalen van de schade dient transparanter dan nu te verlopen en te worden vereenvoudigd.

Gedragscode Behandeling Beroepsziekten

Met een Gedragscode voor de Behandeling van Beroepsziektes kan worden bereikt dat beroepsziektezaken worden afgewikkeld volgens tussen partijen afgesproken gedragsregels. De afwikkeling wordt daardoor voorspelbaarder, doordat zaken uniformer en binnen redelijke termijnen worden behandeld. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met al bestaande goede praktijken, afspraken en oplossingen. De Gedragscode Behandeling Letselschade zal de basis vormen voor de te maken afspraken met de betrokken marktpartijen. Daar waar nodig zal worden gekeken naar de specificiteit van beroepsziektes en gezocht worden naar oplossingen op maat.
Gaandeweg het ontwikkelingsproces van gedragsregels voor een adequate behandeling van letselschadezaken, veroorzaakt door beroepsziektes, zal blijken of een aanvulling op de al bestaande Gedragscode Behandeling Letselschade voldoende is, of dat het nodig is om een nieuwe, specifieke gedragscode op te stellen.

BRON: De Letselschade Raad