Per 1 januari 2018 zijn, op de Richtlijn Kilometervergoeding en Licht letsel na, de normbedragen van alle Richtlijnen gewijzigd. De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade.

De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade. De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. In deze Werkgroep zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de werkgroep evalueren de bestaande richtlijnen. Zij adviseren het Platformoverleg over eventuele aanpassing van de regelingen. Tevens ontwikkelt de werkgroep voorstellen voor nieuwe richtlijnen. Jaarlijks wordt bezien of de richtlijnen moeten worden geïndexeerd.

Doel van normering

Normering in de vorm van De Letselschade Richtlijnen schept duidelijkheid bij de letselschadebehandeling. De richtlijnen maken voor alle betrokkenen inzichtelijk wat de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten voor een berekening van de letselschade zijn.
Dankzij de richtlijnen hebben mensen met letselschade eerder zekerheid over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en vergoeding van de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Zij krijgen greep hebben op hun situatie en kunnen zich daardoor beter concentreren op herstel en re-integratie.

Hulpmiddel

Voor wie beroepsmatig bij het regelen van letselschade is betrokken, vormen de richtlijnen nuttige hulpmiddelen. De inhoud van de richtlijnen voorkomt onnodige en tijdrovende discussies over details. De schaderegeling verloopt daardoor soepeler en vlotter.
De leden van de werkgroep ontwikkelen richtlijnen volgens een vaste werkmethodiek. Gedurende de ontwikkeling wordt steeds afgestemd met de eigen achterbannen. Daardoor wordt het draagvlak voor nieuwe richtlijnen verzekerd.

Meer informatie over de nieuwe Letselschade Richtlijnen en hoe deze tot stand komen vindt u op de website van De Letselschade Raad. Daar zijn de diverse Richtlijnen ook als pdf te downloaden.