Afgelopen week ontvingen zowel de Tweede als de Eerste Kamer een brief van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie met betrekking tot de voortgang en de verwachte einddatum van het RIVM-onderzoek naar chroom-6.

Aanleiding hiervoor was de brief die het RIVM aan de voorzitter van de paritaire commissie aanpak problematiek chroom-6 had verstuurd en waarin werd gemeld dat het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie langer in beslag neemt dan voorzien. Het RIVM zal de concept-onderzoeksresultaten niet zoals voorzien in december 2017 maar eind januari 2018 opleveren.

Meer tijd nodig

Volgens het RIVM moet het onderzoeksplan worden aangepast omdat de beschikbare documenten en de gesprekken met (oud-)medewerkers niet genoeg concrete informatie hebben opgeleverd om de werkomstandigheden en de blootstelling aan chroom-6 te kunnen beoordelen. Het RIVM heeft daarom voor een andere onderzoeksopzet gekozen om wel kwalitatieve uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico’s die (oud-)medewerkers hebben gelopen. Deze aanpassing vergt de nodige tijd.

Onderzoeksresultaten

Zodra het RIVM-onderzoek is voltooid, een groep deskundigen het onderzoeksresultaat heeft getoetst en de paritaire commissie aan Defensie advies heeft uitgebracht, worden de belanghebbenden geïnformeerd. De staatssecretaris hoopt in april 2018 de Kamer de onderzoeksresultaten aan te kunnen bieden samen met de conclusies en aanbevelingen van de paritaire commissie, haar reactie en de maatregelen die zij zal nemen.

Ook in de RIVM-nieuwsbrief van december 2017 met betrekking tot haar Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie staat -naast andere informatie- vermeld, dat de concept-onderzoeksrapporten pas in 2018 aan de pariteitscommissie kunnen worden voorgelegd.