Veteranen die tijdens een uitzending psychische of lichamelijke letselschade hebben opgelopen, kunnen na het traject voor het vaststellen van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en het bereiken van de medische eindtoestand een verzoek indienen voor volledige schadevergoeding van eventuele restschade. Deze procedure bij het ministerie van Defensie duurt vaak jaren en dit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij veteranen.

De Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, ontvangt over de lange duur regelmatig klachten. Sommige veteranen beschrijven het contact met Defensie zelfs als een gevecht. “Het is een complexe procedure waarin veel moet worden uitgezocht. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. De schadevergoeding wordt maar één keer vastgesteld en de uitkomst heeft grote gevolgen voor de financiële toekomst van de veteraan. Ik vind dat ook met inachtneming van de noodzakelijke processtappen de behandeling van een claim in beginsel nooit langer mag duren dan twee jaar.” aldus van Zutphen.

Aanbevelingen voor verkorten procedure

In gesprekken met veteranen en hun belangenbehartigers en medewerkers van Defensie wijzen zij voor de reden van vertraging vooral naar elkaar. Om zicht te krijgen op de oorzaken van de vertraging, heeft van Zutphen met alle betrokken partijen om tafel gezeten over de vraag welke verbeteringen in de procedure mogelijk zijn. De Veteranenombudsman vindt dat Defensie en belangenbehartigers duidelijk en transparant met de veteraan moeten communiceren over de behandelingsduur en de noodzaak van de verschillende stappen in de procedure. Daarnaast doet hij enkele aanbevelingen om de duur van het traject te kunnen verkorten, zoals:

  • Versterk de rol van de zorgcoördinator in het Herziene voorzieningen- en uitkeringsstelsel
  • Maak het mogelijk dat de medische dossiers digitaal aan de belangenbehartiger kunnen worden aangeleverd
  • Ga in overleg met het UWV voor een betere afstemming tussen ABP/SMO/Defensie en het UWV
  • Onderzoek of het juridisch mogelijk en uitvoerbaar is om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op te nemen. Zodat er ruimte is om bij bepaalde gewijzigde omstandigheden terug te komen op het eerder overeengekomen schadevergoedingsbedrag

Defensie herkent de klacht dat veel veteranen het lang vinden duren voordat hun schade is afgewikkeld. En heeft verschillende wijzigingen aangekondigd om het proces te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld met drie advocatenkantoren een pilot gestart om de procedure voor zaken waarin Defensie en de belangenbehartigers het in een vroeg stadium eens zijn over de belangrijkste uitgangspunten, te versnellen.
De Veteranenombudsman gaat na de zomer van 2021 bekijken wat de pilot en de andere verbetervoorstellen hebben opgeleverd.

VeteraneninstituutHet veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die kunnen ze krijgen via het Veteranenloket van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Dat is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet.
Het Veteranenloket biedt  toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.
Het Veteranenloket geeft ook toegang tot begeleiding, advies en ondersteuning door bijvoorbeeld een buddy voor de veteraan of een coördinator voor het thuisfront.

BRON: Blik op Nieuws en Nederlands Veteranen Instituut