Het werk van een militair is niet zonder risico’s. Zowel tijdens een oorlogsmissie als bij een oefening of training, is de kans op een dienstongeval bij Defensie altijd aanwezig. Want een militair werkt met zwaar en gevaarlijk materieel en is veel onderweg en in beweging. Als een militair tijdens het werk een bedrijfsongeval krijgt en/of getuige is van een traumatische gebeurtenis, kan dat zowel fysieke als emotionele schade tot gevolg hebben. Zo zijn er veel militairen en veteranen die niet alleen lichamelijk letsel hebben opgelopen, zoals de gevolgen van hitteschade of (ernstige) verwondingen, maar die ook psychisch letsel hebben opgelopen, zoals een PTSS (posttraumatische stressstoornis). Bent u militair of veteraan en heeft u bij of door de uitvoering van uw werk letselschade opgelopen? Op deze pagina vertellen wij u meer over letselschade door uw werk bij Defensie, de beschikbare financiële compensaties en de mogelijkheden van het indienen van een schadeclaim bij Defensie.

Schadeclaim Defensie

Heeft u letselschade opgelopen bij een dienstongeval? Dan zijn er meerdere manieren om een financiële compensatie te krijgen. Omdat er verschillende mogelijkheden zijn en omdat het niet altijd eenvoudig is om uw schade te verhalen op Defensie, vinden we het allereerst belangrijk om te vertellen dat wij u kunnen bijstaan in dit proces. Bij het indienen van een schadeclaim of het aanvragen van andere financiële compensaties komt veel kijken. Drost Letselschade helpt u graag bij elke stap. Wilt u zich verzekeren van onze hulp of wilt u vrijblijvend informatie? Vul dan het contactformulier onderaan deze pagina in, of bel gratis naar 0800-2490300.

Militair invaliditeitspensioen en bijzondere invaliditeitsverhoging

Krijgt u tijdens uw werk een dienstongeval dan moet u een proces-verbaal invullen. Dit proces-verbaal stuurt uw commandant vervolgens naar Stichting Pensioenfonds ABP. Het ABP beoordeelt of uw ongeval moet worden gezien als een bedrijfsongeval, een dienstongeval of een medische aangelegenheid.
Als sprake is van een dienstongeval of medische aangelegenheid (beroepsziekte) en u bent daardoor invalide, dan kunt u ontslag krijgen en heeft u mogelijk recht op een Militair invaliditeitspensioen (MIP). De hoogte van deze maandelijkse uitkering hangt af van de mate van invaliditeit en de hoogte van uw inkomen in het jaar voordat u als militair uit dienst ging bij Defensie.
Het Militair invaliditeitspensioen stopt niet als u 65 jaar wordt, maar de hoogte ervan kan wel veranderen. Als u 65 jaar wordt, wordt er namelijk ook gekeken naar de AOW en het ouderdomspensioen van Defensie. Is het MIP hoger dan de AOW en het ouderdomspensioen, dan blijft u uw MIP uitgekeerd krijgen.

Als aanvulling op het MIP kunt u mogelijk ook een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) krijgen. Dit is een vergoeding ingeval van invaliditeit. Ook na uw 65e blijft u de BIV ontvangen en de hoogte blijft onveranderd.
Overigens wordt uw basissalaris doorbetaald zolang uw aanstelling duurt, dus ook als u door het dienstongeval of de beroepsziekte niet meer kunt werken.

Letselschade Defensie

Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Schaderegeling veteranen

Bent u veteraan en raakte u invalide tijdens een missie, dan kunt u eenmalig een bijzondere uitkering (ereschuld Defensie) krijgen. Deze Schaderegeling voor veteranen wordt door de overheid uitgekeerd aan veteranen die elke dag nog te maken hebben met de gevolgen van hun lichamelijke of emotionele klachten. Om voor de ereschuld in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u vóór 1 juli 2007 invalide zijn geraakt en zijn ontslagen, en moet u vóór 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een Militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.

Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Bent u uit militaire dienst ontslagen omdat u uw werkzaamheden niet meer (naar behoren) kunt uitvoeren en bent u arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Daarnaast vult Defensie deze uitkering aan met het Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Hoeveel u krijgt, hangt af van de hoogte van de WIA-uitkering.
Zolang u het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, bouwt u ouderdomspensioen op.

Letselschade claimen Defensie

Het kan zijn dat uw letselschade niet volledig wordt gedekt door de compensaties die we hierboven beschreven. U heeft dan in beginsel de mogelijkheid om Defensie aansprakelijk te stellen. Defensie geeft op de eigen website aan dat bij het werk iets mis kan gaan en dat het mogelijk is om Defensie aansprakelijk te stellen en een schadeclaim in te dienen. Ook nabestaanden kunnen dit doen.
Als u Defensie aansprakelijk wilt stellen dan moet u – net als bij andere bedrijfsongevallen – aantonen dat de werkgever (de minister van Defensie) zijn/haar zorgplicht heeft geschonden en dat u daardoor letselschade heeft opgelopen bij het uitoefenen van uw werkzaamheden. De minister moet vervolgens aantonen dat hij/zij de zorgplicht wél is nagekomen.

Schadeloosstelling veteranen

In 2004 is de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS) vastgesteld. Met deze regeling spreekt de minister van Defensie de waardering uit voor de inzet van militairen die letsel hebben opgelopen tijdens het werk in crisis- of oorlogsgebieden. De regeling versnelt en vereenvoudigt de schadeafhandeling en heeft als doel om de schade van veteranen volledig te vergoeden.
Veteranen en militairen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze volledige schadevergoeding. Zo moet de veteraan na 1 juli 2007 uit dienst zijn gegaan, moet er een erkend verband zijn tussen de psychische/fysieke klachten en de uitzending, en moet de veteraan uitbehandeld en stabiel zijn (blijvende invaliditeit).

Bent u benieuwd op welke uitkeringen u aanspraak kunt maken en of het in uw situatie zinvol is om Defensie aansprakelijk te stellen voor uw letselschade? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend informatie en advies.

PTSS letselschade

Er zijn veteranen en militairen die lijden aan werkgerelateerde PTSS. PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis: een psychische aandoening die ontwikkeld is door een traumatische gebeurtenis. Hoewel elk mens nare gebeurtenissen meemaakt in het leven, gaat het bij defensiemedewerkers vaak verder. Want in oorlogstijd maken ze veel mee en zien ze soms afschuwelijke dingen. Denk aan schietpartijen, doden en gewonden.
Niet altijd kunnen deze gebeurtenissen verwerkt worden. De traumatische ervaring blijft aanwezig en de veteraan is niet of nauwelijks in staat een normaal en gelukkig leven te leiden. Bij een PTSS kan de militair of veteraan de gebeurtenis telkens herbeleven, depressief zijn, woedeaanvallen en slaapproblemen hebben of last hebben van vluchtgedrag of hartkloppingen. Door deze klachten kan een veteraan met een PTSS soms niet meer werken en merkt hij/zij een beperking in het sociale contact met anderen of op andere belangrijke gebieden in het dagelijks leven. Veteranen met een PTSS hebben vaak te maken met hoge schulden, werkeloosheid, verslaving of echtscheiding. Soms duurt het jaren voordat een PTSS zich openbaart.

Letselschade Defensie

Erkenning van Defensie

Om letselschade PTSS bij Defensie is veel te doen. Al jaren wachten veteranen op erkenning van hun klachten en een schadevergoeding voor hun PTSS. Maar weinig veteranen is het tot nu toe gelukt een schadevergoeding te krijgen voor de PTSS die zij door hun werk bij Defensie opliepen. Onder hen een naar Zuid-Libanon uitgezonden militair. Hij kreeg een PTSS waardoor hij pogingen tot zelfmoord deed, zijn baan kwijtraakte, opgenomen werd in een inrichting en waardoor zijn huwelijk kapotging. Vanaf 2007 vocht hij voor erkenning en een letselschadevergoeding. Pas in 2015 besliste de Centrale Raad van Beroep dat Defensie aansprakelijk was voor zijn geleden psychische schade. Defensie had namelijk niet aan haar zorgplicht voldaan. Niet gebleken was dat Defensie voldoende voorlichting over mogelijke psychische klachten had gegeven. En ook niet dat tijdig hulp was geboden.
Deze (oud-)militair heeft uiteindelijk erkenning en een schadevergoeding gekregen. In veel gevallen wijst Defensie letselschadeclaims van veteranen met een gestelde PTSS echter af. Ook doet Defensie vaak een beroep op verjaring. Hiervan is in principe sprake als niet binnen vijf jaar nadat de veteraan last kreeg psychische klachten een vordering tegen Defensie is ingesteld. De verjaringstermijn gaat in beginsel lopen op het moment dat de psychische klachten zich openbaren. Niet het moment van het stellen van de diagnose PTSS is derhalve bepalend. Het is mogelijk dat de verjaringstermijn al begint te lopen voordat de diagnose PTSS is gesteld. Ook moet er een verband zijn tussen de psychische klachten en de werkzaamheden voor Defensie. De verjaringstermijn begint in principe te lopen op het moment dat het slachtoffer bekend is met de schade én met de voor de schade verantwoordelijke partij. Wacht dan ook niet te lang met het nemen van stappen richting Defensie in verband met psychische klachten.

Defensie aansprakelijk stellen

In 2013 nam de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter) het besluit dat Defensie een veteraan een schadevergoeding moet betalen als niet bewezen kan worden dat de veteraan na een uitzending voldoende nazorg heeft gehad. Er is in principe geen recht op schadevergoeding voor veteranen als Defensie aannemelijk kan maken dat de PTSS niet aan het gebrek aan nazorg kan worden toegeschreven.
Kortom, om een schadevergoeding voor uw letselschade (PTSS) van defensie te krijgen, moet medisch worden vastgesteld dat uw oud-werkgever verantwoordelijk is voor uw letsel doordat u (bijvoorbeeld) niet voldoende nazorg heeft gekregen. Er moet worden aangetoond dat sprake is geweest van schending door Defensie van de op Defensie (als werkgever) rustende zorgplicht. Ook moet duidelijk zijn of uw klachten nog kunnen verbeteren, of dat er een medisch eindstadium is bereikt. Alleen bij een medisch eindstadium kan de hoogte van de schadevergoeding voor PTSS definitief worden vastgesteld. Bij de berekening van de schadevergoeding worden ook kostenposten meegenomen als inkomensschade, medische kosten en het eigen risico van uw zorgverzekering, smartengeld, hulp bij het huishouden of hulp bij klussen in en rond het huis.
Erkent Defensie de aansprakelijkheid, dan zal het uitgekeerde PTSS letselschadebedrag verminderd worden met het eventueel ontvangen bedrag van de Schaderegeling voor veteranen (ereschuld). Ook het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) wordt meegenomen in de berekening.

Bent u veteraan en heeft u een PTSS opgelopen door uw werk als militair, dan helpen wij u graag. Drost Letselschade stelt uw (voormalig) werkgever aansprakelijk en treedt in onderhandeling over de afwikkeling van uw schade. Omdat dit geen makkelijk traject is en u veel weerstand kunt verwachten, is het verstandig om een ervaren letselschade-expert in de arm te nemen.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Chroom-6 Defensie

Chroom-6 is een metaal dat soms in verf verwerkt zit, omdat materialen dan niet worden aangetast. Vanwege deze bijzondere eigenschap is chroom-6 vroeger veel gebruikt om vastgoed, materieel en munitie te beschermen. Maar het metaal vormt een gezondheidsrisico als er gewerkt wordt met of aan chroom-6-houdende verf, zoals verven, spuiten, schuren, zagen, slijpen of verhitten. Daarom zijn er tegenwoordig beschermings- en veiligheidsmaatregelen getroffen voor zo min mogelijke blootstelling.
Voorheen was dit niet het geval. Ondanks dat er in de jaren zeventig al signalen bekend waren over de gevaren van het metaal, heeft Defensie haar medewerkers niet goed beschermd tegen de blootstelling aan chroom-6. Ook heeft het haar personeel hierover niet geïnformeerd.
Veel defensiemedewerkers zijn daarom ziek geworden. Ze kregen bijvoorbeeld longkanker, neuskanker, astma, eczeem, COPD of longfibrose. Omdat ze ziek zijn geworden als gevolg van de werkzaamheden die bij hun beroep hoorden, hebben ze door chroom-6 een beroepsziekte opgelopen. De meeste van deze oud-defensiemedewerkers werkten bij de vroegere Amerikaanse opslagplaatsen (POMS-sites).

Niet alleen Defensie maakte gebruik van chroom-6-houdende verf. Ook NedTrain (dochter van NS) liet haar werknemers werken met de ziekmakende verf. Achthonderd bijstandsgerechtigden knapten tussen 2004 en 2012 oude NS-treinen op in een werkplaats in Tilburg, in het kader van een re-integratietraject. In de verf zat chroom-6. Tientallen van hen werden ziek.

In 2015 is de Coulanceregeling Defensie chroom-6 ingegaan. Met deze regeling kunnen (oud-)defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door chroom-6 een financiële tegemoetkoming krijgen. Het is belangrijk dat ze dit geld nu al krijgen, omdat slachtoffers soms hoge ziektekosten hebben.
De coulanceregeling betekent niet automatisch dat Defensie aansprakelijk is voor de ziekte. Hiervoor moet eerst het onderzoek van het RIVM afgerond zijn. Het RIVM doet onderzoek naar chroom-6 op meerdere defensielocaties en hoopt eind 2020 haar onderzoek afgerond te hebben.

Hitteletsel Defensie

Een andere ziekte waar medewerkers van Defensie mee te maken krijgen, is hitteletsel. Bij deze aandoening is sprake van oververhitting, omdat het slachtoffer door zout- en vochtverlies minder warmte kwijt kan. De klachten variëren van mild tot zeer ernstig. Zo kan het slachtoffer spierpijn en hoofdpijn hebben of misselijk zijn, maar er kan ook een shock optreden of zich een stilstand van de bloedsomloop voordoen.
Er is een aantal verschillende hitteletsels (eerder ook wel warmteletsel genoemd). Hitteberoerte is hiervan de meest gevaarlijke. Want door de uitdroging en hoge lichaamstemperatuur komen de hersenen in de problemen. Een slachtoffer kan hierdoor bizar gedrag vertonen en verward zijn. Letselschade Defensie

Hitteletsel binnen Defensie is geen onbekend verschijnsel. Zo zijn er tussen 2014 en 2018 bij het ministerie van Defensie 53 incidenten van hitteletsel onder militairen gemeld. Dit is vermoedelijk slechts een topje van de ijsberg. In 25 gevallen was sprake van ziekenhuisopname en 4 militairen hebben door het hitteletsel blijvend lichamelijk letsel opgelopen. In 2016 is een Marechaussee-leerling zelfs overleden aan de gevolgen van hitteletsel.
Hitteletsel komt binnen Defensie het meest voor tijdens de opleiding van rekruten, omdat die tijdens zware trainingen onder zware omstandigheden hun grenzen moeten opzoeken. Door het warme weer, het vochttekort en de excessieve inspanning, ligt hitteletsel op de loer.

Wat moet u als veteraan of (oud-)defensiemedewerker doen bij letselschade?

Bent u veteraan of (oud-)defensiemedewerker en bent u ziek geworden door uw werk bij Defensie? Bent u bijvoorbeeld blootgesteld aan chroom-6, heeft u letselschade opgelopen door hitteletsel of heeft u last van PTSS? Neem dan contact met ons op zodat we u hulp bij letselschade kunnen bieden. Wij zoeken voor u uit voor welke financiële compensatie u in aanmerking komt en of het zinvol is om (daarnaast) een schadeclaim in te dienen bij Defensie. Onze letselschade-experts voorzien u van rechtsbijstand en als de aansprakelijkheid door Defensie erkend wordt, is onze hulp aan u kosteloos.

Het claimen van een schadevergoeding bij Defensie is een ingewikkeld proces waar u absoluut hulp bij nodig heeft. Wilt u graag eerst meer informatie, bel ons dan gratis op 0800-2490300 of vul onderstaand contactformulier in.

Ontvang vrijblijvend advies

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • * Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.