Nabestaanden vallen buiten de boot

Het Ministerie van Defensie heeft in overleg met de vakbonden vandaag een Chroom-6 tegemoetkomingsregeling (ook wel: coulanceregeling) vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 2 jaar een aanvraag indienen. Die termijn houdt verband met het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uitvoeren naar het verband tussen werken met chroom-6 houdende stoffen en bepaalde ziektes. Indien het onderzoek van het RIVM langer duurt dan 2 jaar, dan zal de periode om een aanvraag in te dienen worden verlengd.

De tegemoetkomingsregeling stelt als eis dat men minimaal 12 maanden (een jaar) gewerkt moet hebben met een chroom-6 houdende stof.

Ook nabestaanden van de belanghebbenden kunnen een tegemoetkoming ontvangen, maar die moet dan al wel (bij leven) zijn aangevraagd door de belanghebbende zelf.

Belanghebbenden

De belangrijkste groep belanghebbenden is die van de (voormalige) defensiemedewerkers (burger/militair, ook dienstplichtig), die ‘gewerkt’ heeft met chroom-6 houdende verf en/of  chroom-6 houdende stoffen en ziek is geworden.

De regeling geldt voor in de regeling specifiek benoemde functies. Daarbij gaat het onder meer om monteurs, schilders, gritstralers, ontroesters, verfspuiters, lassers, herstellers van wapensystemen en frezers/draaiers. Het gaat met name om functies bij de onderhoudsbedrijven en -eenheden van de verschillende defensieonderdelen.

De tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van de aard van de aandoening. Er zijn vier uitkeringscategorieën geformuleerd. Per categorie worden hier onder voorbeelden genoemd van aandoeningen waarvoor de categorie kan gelden, afhankelijk van de in de regeling geformuleerde voorwaarden.

  • Categorie 1: € 15.000 (longkanker en/of neuskanker)
  • Categorie 2: € 5.000 (een aantal allergieën, neusseptumperforatie en chroomzweren)
  • Categorie 3: € 7.500 (maagkanker, gastro-intestinale kanker, nieraandoeningen en chronische longziektes)
  • Categorie 4: € 3.000 (immunologische aandoeningen (zoals auto-immuunziektes))

De aandoening die recht geeft op de hoogste tegemoetkoming bepaalt de hoogte van het bedrag.

Iemand die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kan ook aanspraak maken op ondersteuning van Defensie bij het verkrijgen van uitkeringen of voorzieningen uit andere regelingen.

Geen definitieve schadeloosstelling

De tegemoetkoming staat los van een definitieve schadeloosstelling. De tegemoetkoming behoeft ook niet te worden terugbetaald als later blijkt dat er geen verband is tussen de ziekte/aandoening en het werken met chroom-6. Als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er een (oorzakelijk) verband is tussen een bepaalde ziekte en het werken met chroom-6 houdende stoffen (anders gezegd: als de causaliteit komt vast te staan), dan kan de belanghebbende een volledige schadevergoeding eisen.

“Wrang voor nabestaanden”

Letselschade-expert Yme Drost vindt het wrang dat nabestaanden alleen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming als het slachtoffer zelf bij leven een verzoek om de tegemoetkoming heeft ingediend. “Defensie trekt daarmee financieel voordeel uit het feit dat men de kwestie zo lang onder de pet heeft weten houden.” Drost vindt de regeling in zij totaliteit mager als het gaat om de lagere categorieën.

Drost neemt het de minister kwalijk dat ze zo lang heeft gewacht met de regeling. “De minister heeft de Kamer toegezegd voor de Kerst van 2014 met een regeling te komen. Inmiddels is het maart. In de tussentijd is een aantal van mijn cliënten overleden. Dat de nabestaanden nu niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming valt niet uit te leggen,” stelt Drost. Zie ook zijn reactie via het dagblad de Tubantia.

Aanvraag indienen bij het ABP

Aanvragen voor een tegemoetkoming moeten schriftelijk worden ingediend bij het ABP, Bijzondere Regelingen Defensie (Serviceteam Voorzieningen, Postbus 4490, 6401 CZ Heerlen). Bij de aanvraag moet worden vermeld aan welke ziekte(s) en/of aandoening(en) men lijdt. Dat moet onderbouwd kunnen worden met medische stukken.