Het Gerechtshof in Leeuwarden behandelt de klacht ex. art. 12 Sv tegen pedoclub Martijn op 28 sept. 2011 ‘s-middag om 14.00 uur. Als regel gebeurt dat in raadkamer. Dat betekent dat de zitting niet openbaar is. De klacht bij het gerechtshof is door de letselschadespecialist Yme Drost ingediend namens de ouders van een in Glanerburg seksueel misbruikt meisje van 3 jaar.

Namens de ouders deed Drost in mei 2010 aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) en verzocht hij het OM de vereniging Martijn door de rechter te laten ontbinden en verboden te verklaren. Het OM wees beide verzoeken in juni 2011 af. Om alsnog strafvervolging af te dwingen wendde Drost zich tot het Hof in Leeuwarden. Eerder verzocht hij de Minister van Veiligheid en Justitie om een zogenaamd aanwijzingsbesluit te nemen, waarin het OM alsnog wordt opgedragen bij de rechtbank te vorderen dat de vereniging Martijn wordt ontbonden en verboden verklaard.

© Drost Letselschade