Pedofielenvereniging Martijn kan niet in haar hoger beroep worden ontvangen tegen de beschikking van de rechtbank Assen waarbij de vereniging werd verboden en per direct werd ontbonden. Dat is de mening van het Openbaar Ministerie in het hoger beroep dat donderdag 7 maart diende voor het gerechtshof in Leeuwarden.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelde in Leeuwarden het hoger beroep van de vereniging Martijn. De rechtbank in Assen verbood en ontbond de vereniging bij beschikking van 27 juni 2012. Volgens de rechtbank blijkt uit de uitingen op de website van de vereniging Martijn en de opvattingen die haar bestuursleden openbaar maken, dat de vereniging Martijn voor haar leden nastreeft om seksueel contact te kunnen hebben met kinderen.

Daartoe wordt, zo overwoog de rechtbank, dat seksuele contact verheerlijkt en voorgesteld als iets wat normaal en acceptabel is of zou moeten zijn. De rechtbank oordeelde dat dat streven een ernstige inbreuk maakt op de binnen de samenleving geldende fundamentele waarden en dat het indruist tegen de rechtsorde. Verder oordeelde de rechtbank dat de vereniging Martijn de rechten van kinderen aantast, daar waar de bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt.

Ook Marthijn Uittenboogaard in appèl

Tijdens de zitting van het hoger beroep bleek dat naast de vereniging ook Marthijn Uittenboogaard, de voormalige voorzitter van de pedovereniging, appèl had ingesteld tegen het verbod van de vereniging. Hij stelde voor het hof dat hij een persoonlijk belang heeft bij het hoger beroep, omdat de Rabobank het openen van een bankrekening zou hebben geweigerd vanwege zijn lidmaatschap van de pedovereniging. Ook onderbouwde hij zijn persoonlijke belang met de stelling dat hij, als voormalig bestuurder van de vereniging, bij voorzetting van de verboden activiteiten, strafrechtelijk vervolgd kan worden wegens deelname aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde echter in haar requisitoir voor het hof, dat voortborduurde op haar eerder verweerschrift, dat Marthijn Uittenboogaard geen partij is in deze zaak. Hij verscheen ook niet bij de rechtbank Assen, aldus justitie, waar de vereniging zich liet vertegenwoordigen door schrijver Anton Dautzenberg.  Uittenboogaard moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn hoger beroep. Ook bepleitte het OM de niet-ontvankelijk van de vereniging Martijn. De vereniging werd op 28 juni 2012 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het OM stelde dat een rechtspersoon na ontbinding alleen blijft voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van zijn vermogen nodig is en dat deze uitzondering zich in deze zaak niet voordoet. “Het hoger beroep heeft immers niet de vereffening van de vereniging Martijn tot inzet en bovendien is voor het hoger beroep géén opdracht gegeven door de vereffenaar”, aldus het OM.

Namens de vereniging Martijn bestreed advocaat Bart Swier de eerste stelling met een beroep op een recent arrest van de Hoge Raad (HR 11 januari 2013, LJN BX9762 (Unidek/HDI International Holding)).

“Pedoclub verheerlijkt en vergoelijkt seks met kinderen”

Als het hof mocht oordelen dat de vereniging Martijn wel gewoon in hoger beroep mocht gaan, dan vindt het OM dat de uitspraak van de rechtbank Assen in stand moet blijven. Het verheerlijken en vergoelijken van seks met kinderen is volgens justitie in strijd met de openbare orde alsook met tal van internationale verdragen. Er is daarom een groot publiek belang bij een blijvend verbod van de vereniging Martijn, aldus het OM.

Het OM stelde verder dat het op de website geen discussieforum is “waarin personen met een pedofiele geaardheid zich genuanceerd mengen in het maatschappelijk debat om verandering te brengen in de zedelijkheidswetgeving, maar
– het tonen van afbeeldingen van jonge kinderen in uiteenlopende seksueel prikkelende en uitdagende poses;
– het weergeven van teksten met expliciete beschrijvingen van seksuele contacten tussen volwassenen en – vaak zeer jonge en kwetsbare – kinderen, die zich vaak in afhankelijkheidsrelaties bevinden;
– het weergeven van teksten waarin wordt betoogd dat er met seksueel contact tussen – ook nog zeer jonge – kinderen en volwassenen niets mis is, zolang er maar geen sprake is van geweld of ‘dwang’;
– het ridiculiseren van de strafbaarstelling van seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen, zoals deze in voornoemde teksten worden beschreven, en het ridiculiseren van strafrechtelijke veroordelingen;
– het uitdragen dat seksuele contacten met volwassenen en het fabriceren van kinderporno voor kinderen niet schadelijk hoeft te zijn;
– het geven van interviews waarin seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen worden verheerlijkt en goedgepraat.”

Ook stelde het openbaar ministerie dat de bijdragen op de weblog aan de vereniging Martijn kunnen worden toegerekend, “nu de vereniging kennelijk heeft nagelaten om deze bijdragen te verwijderen of aan te passen.”

Advocaat Bart Swier van de vereniging Martijn stelde dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de gedachte en de daad. „Als een vereniging van mening is dat honden dood moeten, dan zegt dat nog niet dat ze de honden ook dood gaan maken”, aldus de advocaat.

Uittenboogaard: Foto’s op website gaven gedoe

Uittenboogaard verklaarde desgevraagd voor het hof dat hij betrokken was bij het uploaden van de door het OM bekritiseerde inhoud van de website. Uittenboogaard ontkende echter dat hij foto’s van de website heeft verwijderd omdat die strafbaar zouden zijn, maar dat alleen deed “vanwege al het gedoe” in de samenleving. Verder benadrukte Uittenboogaard voor het hof dat het op de website niet om de foto’s ging maar om de teksten. De voorzitter van het hof stelde de vraag of sommige teksten op de inmiddels opgeheven website niet zeer expliciet waren. Volgens Uittenboogaard zijn het citaten van mensen die seksuele contacten met kinderen hebben meegemaakt, “waarvoor je niet de vereniging moet aanpakken en verbieden maar eventueel de persoon die de betreffende uitspraken gedaan heeft”. Echter, de voorzitter van het hof wees Uittenboogaard erop dat het toch de vereniging is die de citaten op haar website plaatste.

Volgens letselschadespecialist Yme Drost, die bij de behandeling van het hoger beroep aanwezig was, waren de rechters van het hof scherp in het bevragen van Martijn Uittenboogaard. “Er werd heel nadrukkelijk gevraagd naar de werkelijke achtergronden en bedoelingen van de pedovereniging”, aldus Drost. Volgens Drost draaide Uittenboogaard een beetje om de vragen heen: “Hij was minder duidelijk en expliciet in zijn uitspraken dan hij doorgaans in de media is.”

Voortschrijdend inzicht

Yme Drost stond feitelijk met zijn cliënten Marcel en Priscilla aan de basis van het verbieden en ontbinden van de vereniging Martijn. Eerst deed Drost dat, mede namens zijn cliënten, in mei 2010 middels een verzoek aan het Openbaar Ministerie. Toen het OM zijn verzoek in juni 2011 afwees schreef Drost de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten aan met het verzoek om in te grijpen. Op 24 november 2011 maakte Herman Bolhaar als voorzitter van het college van procureurs-generaal de ommezwaai van het OM via de NOS bekend. Het Openbaar Ministerie was inmiddels ook zelf tot de conclusie gekomen dat de activiteiten van de vereniging in strijd waren met de openbare orde. Bolhaar kondigde daarop aan dat het Openbaar Ministerie binnen twee weken een verzoek tot het verbieden en ontbinden van de vereniging bij de rechter zou indienen.

De uitspraak in hoger beroep is door het gerechtshof te Leeuwarden voorlopig vastgesteld op 21 mei 2013.