Let op: Wij nemen op dit moment geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

De zittingen van de tuchtcolleges zijn in beginsel openbaar en kunnen zodoende door iedereen die belangstelling heeft worden bijgewoond. Zowel de klager als de aangeklaagde hebben het recht te worden gehoord, zowel tijdens het vooronderzoek als ter zitting. De procedure start op het moment dat een klacht wordt ingediend bij het tuchtcollege. Vervolgens wordt een vooronderzoek gestart. Dat onderzoek  bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Beide partijen krijgen meestal de gelegenheid om hun standpunt schriftelijk nog verder toe te lichten. Ook krijgen de partijen de gelegenheid mondeling te worden gehoord. Soms is de vooronderzoeker tijdens het verhoor van mening dat er tussen klager en de beroepsbeoefenaar ruimte bestaat voor overeenstemming. Bijvoorbeeld als het gaat om een reeks simpele misverstanden.  De vooronderzoeker kan dan voorstellen te komen tot een ‘minnelijke oplossing’. Een dergelijke oplossing komt alleen tot stand als beide partijen daarmee akkoord gaan. De klager trekt dan de klacht in. De klager kan op ieder moment van de tuchtrechtprocedure de klacht intrekken. Dit wil  overigens niet altijd zeggen dat de klacht niet verder wordt behandeld. Het tuchtcollege heeft namelijk de mogelijkheid om de procedure voort te zetten, als het vindt dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. In dat geval volgt alsnog een zitting. Na afloop van het vooronderzoek kan de klacht voor verdere behandeling naar het tuchtcollege in raadkamer worden verwezen. Deze kan het volgende beslissen:

  • De klager wordt ‘niet-ontvankelijk’ verklaard in zijn klacht.

Het tuchtcollege is dan van mening dat het de zaak niet verder kan behandelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de klager een schadevergoeding eist (daarover beslist niet het tuchtcollege, maar de civiele rechter) of als de klacht een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft;

  • De klacht is ‘kennelijk ongegrond’.

Het tuchtcollege komt dan op basis van de stukken en het vooronderzoek al tot de conclusie dat niet met voldoende zekerheid vaststaat dat degene waarover wordt geklaagd verwijtbaar heeft gehandeld.

  • De klacht is van onvoldoende gewicht.

Het college oordeelt dat de klacht te licht is om tot een tuchtmaatregel te leiden.

In de twee laatstgenoemde gevallen zal het tuchtcollege de klacht afwijzen en vindt er geen zitting plaats en wordt er geen maatregel opgelegd aan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar. Het tuchtcollege kan de klacht voor verdere afdoening naar een openbare zitting verwijzen. Noch de klager, noch de aangeklaagde is verplicht op een dergelijke zitting te verschijnen. Als daarvoor gegronde redenen zijn, dan kan het college besluiten dat de zaak niet op een openbare zitting wordt behandeld.

Procedure klachtenbehandeling tijdens de zitting

Tijdens de zitting kunnen de klager en de aangeklaagde beide hun verhaal doen. Ook kunnen zij dan deskundigen en getuigen laten horen. Het college beslist bij meerderheid van stemmen. De secretaris, die het college ondersteunt, heeft een adviserende stem. Uiterlijk twee maanden na de zitting doet het college uitspraak. Als het college van mening is dat een klacht gegrond is,  kan het straffen opleggen. Zoals hiervoor al gemeld, kan een tuchtcollege geen schadevergoeding toewijzen. Daarvoor moet men andere wegen bewandelen, zoals bijvoorbeeld de zaak aanhangig maken bij de civiele rechter.

 

Let op: Wij nemen op dit moment geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Het je een andere vraag? Bel ons op 074-2490300, stuur een e-mail: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.