In 2016 hebben ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In totaal keerde het Schadefonds 18,2 miljoen euro uit, het hoogste bedrag in het 40 jarig bestaan van de organisatie. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2016 van het Schadefonds Gewelds-misdrijven.

Met de financiële tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Gemiddeld ontving een slachtoffer 3.721 euro. Het gaat om slachtoffers van bijvoorbeeld een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Sinds 1 juli 2016 kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten een tegemoetkoming van het Schadefonds krijgen.

Uitbreiding doelgroep en indieningstermijn

Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven: “Het leed van nabestaanden van zo’n schulddelict is vergelijkbaar met het leed van nabestaanden van een geweldsmisdrijf. Vandaar dat deze nabestaanden nu ook een aanvraag bij ons kunnen indienen. In 2016 heeft het Schadefonds circa 170 aanvragen hiervoor ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken in het verkeer, waarbij een bestuurder te hard en onder invloed van alcohol iemand doodrijdt.”

Naast de uitbreiding van de doelgroep is de indieningstermijn voor het aanvragen van een financiële tegemoetkoming verlengd van drie naar tien jaar na de datum van het misdrijf. De indieningstermijn van drie jaar bleek soms te kort te zijn voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of hun nabestaanden omdat in de eerste maanden of jaren veel aandacht uitgaat naar herstel en het regelen van praktische zaken.

Slachtoffers huiselijk geweld en jeugdige slachtoffers

In 2016 heeft het Schadefonds zich speciaal gericht op organisaties op het terrein van jeugdige slachtoffers en huiselijk geweld. De Groot: ”Deze organisaties bereikten wij nog onvoldoende. Als zij kunnen doorverwijzen, kunnen wij slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld weer op weg helpen met een financiële tegemoetkoming.”

Tijdens het jubileumcongres van het Schadefonds in oktober, ter ere van het veertig jarig bestaan, heeft het Schadefonds met samenwerkingspartners verkend hoe het deze doelgroepen beter kan bereiken. Dit heeft veel verbeterpunten opgeleverd. De Groot: “We gaan bekijken welke informatie die bij de hulpverlening bekend is, bruikbaar is voor onze beoordeling, bijvoorbeeld als een slachtoffer geen aangifte heeft gedaan. Ook hebben we ons juridisch taalgebruik aangepast op het taalgebruik van de hulpverleners in de zorg zodat voor hen duidelijker is in welke gevallen een aanvraag bij ons kan worden ingediend. Eind december zijn pilots van start gegaan met Jeugdbescherming en een Blijf Groep om te ervaren wat er voor nodig is om kansrijke aanvragen te ontvangen.”

Hoe bepaalt het Schadefonds de hoogte van de uitkering

Het Schadefonds is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het is een tegemoetkoming in de schade die het slachtoffer heeft geleden: medische kosten en gevolgen voor het inkomen. De hoogte van de uitkering wordt bepaald naar de ernst van het letsel en naar de omstandigheden en de toedracht waaronder een geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden. Er zijn zes letselcategorieën, uiteenlopend van fysiek letsel waar geen behandeling voor nodig is, tot blijvende invaliditeit:

  • Categorie 1 – Letsel zonder verdere medische gevolgen – Vergoeding tot  € 1.000,-
  • Categorie 2 – Letsel met blijvend ontsierende afwijkingen  – Vergoeding tot  € 2.500,-
  • Categorie 3 – Letsel met blijvende beperkingen in het beroepsmatige functioneren – Vergoeding tot  € 5.000,-
  • Categorie 4 – Letsel met blijvende hinderlijke beperkingen – Vergoeding tot  € 10.000,-
  • Categorie 5 – Letsel met ernstig blijvende beperkingen  – Vergoeding tot  € 20.000,-
  • Categorie 6 – Letsel met zeer grote of volledige blijvende afhankelijkheid – Vergoeding tot € 35.000,-

Bron: Schadefonds.nl