Nabestaanden van slachtoffers van dood-door-schulddelicten komen voortaan in aanmerking voor een schadevergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven van de overheid. Momenteel zijn die alleen bedoeld voor slachtoffers en nabestaanden die ernstig fysiek of psychisch letsel hebben overgehouden aan een geweldsmisdrijf, maar met een wetswijziging wordt de groep die in aanmerking komt per 1 juli uitgebreid. Dit meldt de Telegraaf naar aanleiding van een persbericht van het Schadefonds.

De beoordeling of iemand in aanmerking komt maakt het Schadefonds op basis van een afgerond politieonderzoek of als besloten is om over te gaan tot vervolging van een verdachte. De vergoeding voor leed en eventuele geleden financiële schade kan oplopen tot 5000 euro. Daarnaast kan er nog een extra vergoeding worden toegekend voor uitvaartkosten of het wegvallen van het inkomen van de overledene.
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Nadere informatie over schadevergoeding bij geweldsmisdrijven vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Persbericht

In zijn persbericht  geeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven de volgende uitleg over de uitbreiding die per 1 juli 2016 door een wetswijziging is ingetreden:

“Vanaf 1 juli 2016 kunnen nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en algemene dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds. Dit is geregeld in een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Het complex aan gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers die door een ernstig verkeersmisdrijf of door dood door schuld zijn overleden, is zeer vergelijkbaar met de gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Door een tegemoetkoming van het Schadefonds wordt het leed dat deze nabestaanden is aangedaan erkend.

Als het Schadefonds het aannemelijk vindt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, dan kan het Schadefonds een tegemoetkoming van € 5.000 toekennen aan de nabestaande(n). Dit bedrag is een tegemoetkoming voor het leed van de nabestaande (smartengeld) en de eventuele financiële schade, die nabestaande leed door het delict. Denk hierbij aan medische hulp of vermindering van inkomsten. Daarnaast kunnen nabestaanden een extra tegemoetkoming krijgen voor uitvaartkosten en schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Het vaststellen van schuld is lastig. Het Schadefonds kan daarom de aannemelijkheid van het dood door schulddelict in principe alleen beoordelen als er een afgerond politieonderzoek is of als er een beslissing over vervolging is genomen. De toedracht moet namelijk helder zijn op basis van objectieve informatie.
Meer informatie over dood door schulddelicten staat in de bijlage van de beleidsbundel op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ook als een dood door schulddelict voor 1 juli 2016 heeft plaatsgevonden, kunnen nabestaanden van de slachtoffers bij het Schadefonds een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming.
Omdat dood door schulddelicten vaak zeer complex zijn, kan het lastig zijn om in te schatten of het indienen van een aanvraag zinvol is. Het Schadefonds adviseert nabestaanden daarom om hiervoor hulp te vragen bij Slachtofferhulp Nederland of bijvoorbeeld een advocaat of rechtsbijstandverlener.

Naast de uitbreiding van de doelgroep is in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven de indieningstermijn voor het aanvragen van een financiële tegemoetkoming verlengd van drie naar tien jaar na datum van het misdrijf of delict. De indieningstermijn van drie jaar bleek soms te kort te zijn voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of hun nabestaanden.”

Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict en getuigen zijn ook slachtoffer.

Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen. De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kan een slachtoffer of nabestaande terecht bij het Schadefonds.

Meer informatie over het Schadefonds Geweldsmisdrijven vindt u in de uitgegeven brochure en uiteraard op de website van het Schadefonds

Bron: de Telegraaf