Familie van slachtoffers die overlijden of ernstig letsel oplopen door een (arbeids)ongeval kunnen straks aanspraak maken op een eenmalige uitkering. Na eerder uitstel lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer nu toch akkoord te gaan als er gestemd wordt over de regeling affectieschade. Op 9 mei 2017 zal de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel en de ingediende moties stemmen.

Het wetsvoorstel voor de regeling affectieschade ligt al sinds 2015 bij de Tweede Kamer. In februari 2017 is het wetsvoorstel ook al behandeld, maar toen is het opnieuw uitgesteld. De regeling houdt in dat naasten van slachtoffers die overlijden of ernstig letsel oplopen door toedoen van een ander, recht krijgen op een eenmalige uitkering. Bij behandeling in de Tweede Kamer werd duidelijk dat een meerderheid akkoord zal gaan als er gestemd wordt over de invoering van de regeling. Het wetsvoorstel regelt de volgende zaken:

  • de vergoeding van affectieschade (immateriële schade voor naasten)
  • naasten kunnen zich voegen als benadeelde partij in een strafproces
  • de veroordeelde van een strafbaar feit kan een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd
  • wijziging van de regels voor overgang onder bijzondere titel en beslag op immateriële schadevergoedingen

Schade claimen na arbeidsongeval

Het gevolg van deze nieuwe regeling is dat als een werknemer overlijdt of ernstig letsel oploopt door een arbeidsongeval en de werkgever hiervoor blaam treft, deze een schadevergoeding moet gaan betalen aan de familie van het slachtoffer. Eerder is al geregeld dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen claimen, maar voor familie was niets geregeld. Meestal speelt affectieschade bij geweldsmisdrijven, medische fouten en verkeersongevallen, maar ook arbeidsongevallen en milieudelicten kunnen aanleiding zijn voor een claim.

Bescherming tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden

Er moet dan sprake zijn van een ‘onrechtmatige daad’ tegenover het slachtoffer. Bijvoorbeeld als de werkgever verzaakt heeft de werknemer te beschermen tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Een uitkering is mogelijk bij overlijden of bij ‘ernstig en blijvend’ letsel. Dat is het geval als iemand 70% van zijn lichamelijke of geestelijke functies verliest. Emotionele schade voor het slachtoffer en zijn familie kan ook een criterium zijn. De hoogte van de uitkeringen kunnen variëren van € 12.500 tot € 20.000. Dit hangt af van de relatie met de naaste en de schuldvraag. De vergoeding van affectieschade is beperkt tot mensen met een zeer nauwe band met het slachtoffer. Ook stieffamilie kan affectieschade verhalen

Hoogte immateriële schadevergoeding

Als een werknemer schade lijdt als gevolg van een ongeval of beroepsziekte, kan hij recht hebben op vergoeding van materiële schade, maar ook op die van immateriële schade. Bij immateriële schadevergoeding gaat het over smartengeld. Niet in alle gevallen heeft de werknemer recht op immateriële vergoeding. Artikel 6:106 BW geeft aan in welke gevallen het mogelijk is om een vergoeding voor immateriële schade te krijgen. Dit artikel heeft het over ‘naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding’. Bij het vaststellen van de hoogte van deze schadevergoeding spelen diverse factoren mee. Een letselschade-expert kan u daar meer informatie over verschaffen.

BRON: Rendement.nl