Stel, u bent door een geweldsdelict gewond geraakt. U bent bijvoorbeeld bij een overval gestoken met een mes, waardoor u uw werk niet meer kan doen. Daarnaast heeft u pijn, verdriet en bent u erg angstig geworden. Gelukkig wordt de dader gepakt. Het voorval leidt tot een strafzaak bij de rechter. U bent slachtoffer. Wat kunt u ondernemen?

In de wet staat dat een slachtoffer van een strafbaar feit het recht heeft zich als benadeelde partij te voegen in de strafzaak tegen de dader.

In de wet staat dat een slachtoffer van een strafbaar feit het recht heeft zich als benadeelde partij te voegen in de strafzaak tegen de dader. Het slachtoffer kan dan in die procedure schadevergoeding van de dader te eisen. Die schadevergoeding kan betrekking hebben op materiële schade, zoals kleding of een beschadigde auto. Maar ook op immateriële schade. Dit wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

In de praktijk is een schadevergoeding naar aanleiding van een mishandeling vaak lastig te bewerkstelligen. In de meeste gevallen zult u worden doorverwezen naar slachtofferhulp of het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt mogelijkheden voor een schadevergoeding aan (nabestaanden van) slachtoffers. Misschien heeft u recht op een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U kunt hier digitaal uw aanvraag doen via de website van het schadefonds.

Slachtoffer in strafzaak

Tegenwoordig houdt de wetgever serieus rekening met slachtoffers in het strafproces. En dat is een goede zaak. Vroeger draaide het in het strafrecht namelijk alleen om de dader. Maar nu speelt dus ook het slachtoffer een belangrijke rol. Vanaf april 2017 is de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Deze richtlijn moet slachtoffers in alle landen van de EU dezelfde basisrechten geven. In Europa loopt Nederland voorop met slachtofferrechten. Nederland voldeed al voor een belangrijk deel aan de minimumnormen van de richtlijn.

Rechten van slachtoffer

Sinds 2011 hebben slachtoffers in het strafproces een aantal nieuwe rechten. Zo hebben slachtoffers tegenwoordig recht op informatie over het strafproces. Slachtoffers en nabestaanden mogen tijdens de strafzaak een slachtofferverklaring afleggen. Zo mogen dan worden bijgestaan door een advocaat, gemachtigde en/of tolk. Ook hebben slachtoffers recht op een correcte bejegening door politie en het Openbaar Ministerie. Tenslotte kunnen slachtoffers recht hebben op een uitkering, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en als de dader nalaat de schade te vergoeden.
Door de nieuwe richtlijn in de wetgeving van april 2017 heeft een slachtoffer nog meer recht op informatie over zijn/haar recht, beschikbare hulp en de strafzaak. Daarnaast krijgen slachtoffers ook een uitgebreidere motivering als het opsporingsonderzoek wordt gestaakt of een strafbaar feit niet wordt vervolgd. Tenslotte hebben slachtoffers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen niet alleen recht op een tolk; zij kunnen ook vragen om een schriftelijke vertaling van bepaalde officiële stukken.

Voegen in strafzaak

Een slachtoffer van een strafbaar feit heeft het recht zich te voegen in de strafzaak tegen de dader. Als u in de strafzaak overgaat tot voeging en een vergoeding van uw schade vordert, dan moet deze vergoeding wel op een eenvoudige wijze vast te stellen zijn. Anders wijst de strafrechter de eis af en moet u via een civiele procedure schadevergoeding van de dader eisen. Als de strafrechter uw eis tot schadevergoeding afwijst kunt u onder bepaalde omstandigheden in hoger beroep gaan.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Drost Letselschade op het telefoonnummer 0800-2490300. U kunt ook een e-mail sturen naar info@drost.nl of het contactformulier invullen.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op