Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

In de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is vastgelegd op welke manier de beroepsbeoefenaren (artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, apothekers, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen) tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het doel van de Wet BIG is dat de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg wordt bewaakt en dat zorgvragers worden beschermd tegen onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Artikel 1 Wet BIG

In artikel 1 van de Wet BIG is vastgelegd wat moet worden verstaan onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Het artikel luidt als volgt: 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle andere verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder inbegrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. 2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de geneeskunst verstaan: a. alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder inbegrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen; b. het bij een persoon afnemen van bloed of wegnemen van weefsel voor andere doeleinden dan die, bedoeld onder a; c. het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie.

Medisch tuchtrecht

Uit de tekst van het hiervoor geciteerde artikel uit de Wet BIG blijkt dat het medisch tuchtrecht een groot bereik heeft. Zo kan men de tuchtrechter vragen een oordeel uit te spreken over bijvoorbeeld een verkeerd uitgevoerde operatie (het klassieke verhaal van het verkeerde afgezette been). Of over een verkeerde diagnose (denk aan de slachtoffers van de neuroloog Jansen Steur, die patiënten ten onrechte mededeelde dat zij aan ernstige ziektes, zoals Alzheimer, Parkinson, of MS leden). Maar denk ook aan een te late diagnose, een chirurgische fout, het schenden van het medisch beroepsgeheim, het ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar, seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, of bijvoorbeeld over de wijze van bejegening.

Eisen beroepsoefenaar

Het medisch tuchtrecht stelt meerdere eisen aan de beroepsbeoefenaar.

  • Handelen in het  algemeen belang van de individuele gezondheidszorg.

Doet hij dat niet, dan kan er eveneens bij het regionaal medisch tuchtcollege een melding gedaan worden. Denk bij schending van deze tuchtnorm aan een klacht over een beroepsbeoefenaar die weigert deel te nemen aan een waarnemingsregeling, of over een beroepsbeoefenaar die in de media onnodig onrust onder burgers over de verspreiding van een mogelijke epidemie heeft gebracht, dan wel over een beroepsbeoefenaar die onjuiste declaraties bij een ziektekostenverzekeraar heeft ingediend.

  • Zorgvuldigheid en kwaliteit.

Bij het medisch tuchtrecht gaat het niet om genoegdoening of schadevergoeding voor de patiënt, en ook niet ‘in hoeverre de klager gelijk heeft’. Het gaat om vast te stellen of een lid van de beroepsgroep heeft voldaan aan de eisen die de uitoefening van zijn (medische) beroep met zich meebrengt. Een zorgverlener moet namelijk zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dat geldt niet alleen voor medische behandelingen, maar ook voor de omgang met patiënten en/of hun familieleden. Of de beroepsbeoefenaar zorgvuldig te werk is gegaan en zorg van goede kwaliteit heeft geleverd, kan worden getoetst door het medisch tuchtrecht. Dit alles neemt overigens niet weg dat, als het tuchtcollege een maatregel oplegt aan een beroepsbeoefenaar, dit door de klager als persoonlijke genoegdoening kan worden ervaren.

Meer weten?

Letselschade opgelopen en wil je weten wat Drost Letselschade voor jou kan betekenen? Bel ons voor gratis juridische info of advies op 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.

 

Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.