Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout-zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Een patiënt kan op verschillende manieren zijn onvrede over een medische behandeling uiten. Een klacht indienen bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege is er daar één van, maar zeker niet de enige. Er zijn meerdere medische klachtinstanties. Het kiezen van de juiste weg is – zowel persoonlijk als juridisch – afhankelijk van de aard van de klacht en van het doel dat de klager met de klacht wil bereiken. Verschillende klachtmogelijkheden voor de patiënt zijn onder meer:

  • Een gesprek met de beroepsbeoefenaar. In veel gevallen is een klacht met een direct gesprek met de beroepsbeoefenaar op te lossen. Misschien weet de beroepsbeoefenaar niet dat de patiënt ergens ontevreden over is en verbetert de situatie als daarover gesproken wordt.
  • Klachtencommissie. Biedt een gesprek met de beroepsbeoefenaar geen bevredigende oplossing of bespreekt de patiënt de klacht liever niet rechtstreeks met hem, dan kan hij ook terecht bij een klachtencommissie. Niet alleen in alle zorginstellingen functioneert een klachtencommissie, ook buiten een instelling werkende beroepsbeoefenaren, zoals (huis)artsen of (oefen)therapeuten, zijn verplicht een klachtencommissie in te stellen die klachten tegen hen behandelt. Bij een klachtencommissie kan een klacht worden ingediend over alle aspecten van de zorgverlening. Daarbij hoeft het niet altijd om een medische fout te gaan. Ook met klachten over bejegening, of zelfs over het eten in de zorginstelling, kan de patiënt bij die klachtencommissie terecht. Die onderzoekt de klacht en heeft (als ze de klacht gegrond vindt) de mogelijkheid om aanbevelingen te doen.

Een uitspraak van een klachtencommissie is niet bindend. Dit betekent dat er wettelijk geen verplichting is om de aanbevelingen van de klachtencommissie op te volgen. Dit in tegenstelling tot de uitspraken van de tuchtrechter, die wel bindend zijn. Een ander belangrijk verschil is, dat bij een klachtencommissie over alle bij een klacht betrokken beroepsbeoefenaren kan worden geklaagd, terwijl bij het tuchtcollege enkel over de beroepsuitoefening van een beroepsbeoefenaar uit een van de acht beroepsgroepen een klacht kan worden ingediend.

Geschillenregeling op grond van de Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (schadevergoeding)

Tuchtcolleges en klachtencommissies hebben geen bevoegdheid om een uitspraak te doen over een schadevergoeding. Als door een fout tijdens de behandeling schade is ontstaan, kan de klager de instelling aansprakelijk stellen. Als de instelling de aansprakelijkheid niet erkent, kan de klager op grond van de Wkkgz een klacht indienen bij de geschillencommissie zorginstellingen. Deze geschillencommissie kan bindende uitspraken doen over een schadevergoeding tot € 25.000,-. Daarnaast kan schadevergoeding worden gevraagd via een belangenbehartiger, die -als er onverhoopt geen schaderegeling tot stand komt- naar de civiele rechter kan stappen. De rechter oordeelt dan of de beroepsbeoefenaar (of instelling) inderdaad aansprakelijk is voor de geleden schade.

Politie (strafbare feiten)

Net als iedere andere burger vallen beroepsbeoefenaren onder het strafrecht. In zeldzame gevallen maakt een beroepsbeoefenaar zich tijdens de behandeling schuldig aan een strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld een zedenmisdrijf. Ook de Wet BIG kent strafbepalingen. Het is bijvoorbeeld strafbaar om ten onrechte een wettelijk beschermde titel te voeren (iemand mag zich niet als arts voordoen als hij niet in het BIG-register als arts staat ingeschreven). Ook het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands gezondheid door ondeskundig te handelen, kan een strafbaar feit opleveren. Als sprake is van strafbare feiten, kan het beste aangifte worden gedaan bij de politie. Die maakt dan in principe een proces-verbaal op en stuurt het naar de officier van justitie. De officier bepaalt vervolgens of de zaak aan de strafrechter wordt voorgelegd. Die kan de betrokken beroepsbeoefenaar beboeten of in het uiterste geval veroordelen tot een gevangenisstraf.

Meerdere klachtmogelijkheden gelijktijdig

Het is uiteindelijk aan de patiënt om te beslissen waar en op welke manier hij zijn onvrede kenbaar maakt. Daarbij hoeven de verschillende mogelijkheden elkaar niet uit te sluiten. Er kan bijvoorbeeld bij het tuchtcollege een klacht worden ingediend over een beroepsbeoefenaar en tegelijkertijd, of na de behandeling van de tuchtzaak, een schadevergoeding worden geëist via een belangenbehartiger die in het uiterste geval naar de rechter stapt. Soms kan een klacht ook worden behandeld door een klachtencommissie bij de beroepsvereniging van de beroepsbeoefenaar. Een aantal van die verenigingen heeft zelfs eigen tuchtrecht. Dit verenigingstuchtrecht is niet gebaseerd op de Wet BIG en de uitspraken hebben dus geen gevolgen voor bijvoorbeeld de inschrijving in het BIG-register. Wel kan de bemoeienis van de beroepsvereniging er aan bijdragen dat de klacht wordt opgelost.

 

Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer: 074 249 0300 of via ons contactformulier.