Demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie) is tevreden over de afhandeling van letselschade door verzekeraars. De minister stelt in antwoord op Kamervragen dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) goed functioneert. Wel geeft Blok aan de vermeende hardere opstelling door verzekeraars aan te gaan kaarten bij de Letselschaderaad.

In zijn Kamerbrief beantwoordt Blok vragen van SP-kamerlid Van Nispen naar aanleiding van een uitzending van 1 Vandaag van 11 april 2017. Hierin komt op basis van onderzoek naar voren dat de opstelling van verzekeraars in letselschadezaken zou verharden.
Blok wijst op het bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) die allerlei regels omvat voor hoe verzekeraar en belangenbehartigers met het slachtoffer moeten omgaan. “Als de afwikkeling van letselschadeclaims wordt getraineerd, is dit in strijd met de gedragscode en meer in het algemeen met het ethische uitgangspunt dat menselijk moet worden omgegaan met slachtoffers.”

Gedragscode Behandeling Letselschade

Volgens de minister blijkt echter uit de self assessments en de GBL bezoekaudits dat de verzekeraars conform de gedragscode werken. “Uit het jaarverslag van 2016 blijkt verder dat het algehele beeld is dat de partijen in de geest van de gedragscode werken: slachtoffers worden tijdig worden geïnformeerd, en persoonlijk en respectvol bejegend. Daarnaast blijkt uit een diepteanalyse over de naleving van de gedragscode (november 2016) dat 91% van de schades binnen twee jaar wordt afgewikkeld. Een onafhankelijk instituut verricht deze analyse sinds 2010 in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars.”

‘Geen tandeloze tijger’

Blok is het niet eens met de stellingname dat de GBL een tandeloze tijger is. “Verzekeraars zijn via hun lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars verplicht de gedragscode na te leven. Doet een verzekeraar dit niet, dan zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Blijkt bijvoorbeeld uit de self assessments of bezoekaudits van de Letselschaderaad dat een verzekeraar zich niet aan de gedragscode houdt, dan wordt zij geschrapt uit het Register Letselschade” Ook verwijst Blok naar de rol van Kifid waar verzekerden terecht kunnen en de mogelijkheid die Kifid en de Letselschaderaad hebben om een klacht door te verwijzen naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

Bepalen omvang schade

Dat 9% van de letselschadezaken niet binnen 2 jaar wordt afgerond is volgen Blok slechts voor een beperkt deel te wijten aan een conflict over de aansprakelijkheid. “Dat de afronding in andere gevallen lang duurt, heeft veelal te maken met het bepalen van de omvang van de schade. Het gaat dan om moeilijk vast te stellen schades, bijvoorbeeld schade bij jonge kinderen of hersenletsel. In die gevallen kan het beter zijn voor het slachtoffer om de zaak niet snel af te ronden, omdat de schade uiteindelijk anders blijkt te zijn.”

Opname GBL in wet

Het zorg er mede voor dat de minister weinig voelt voor opname van de GBL in de wet. “Gelet op het vorenstaande, waaronder de verklaring waarom in een minderheid van de gevallen een heldere uitkomst helaas niet op relatief korte termijn kan worden gerealiseerd, zie ik geen meerwaarde in het wettelijk verankeren van gedragsnormen bij de afwikkeling van letselschade.” aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Bron: AMweb