Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dorothée Kroeze, Register-Expert Personenschade, getiteld ‘De transitievergoeding bij een slapend dienstverband’.

Dorothée Kroeze, Register-Expert Personenschade, met haar column getiteld 'De transitievergoeding bij een slapend dienstverband'.De transitievergoeding bij een slapend dienstverband

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij ontslagen wordt na een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook voor een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is en van wie het dienstverband wordt beëindigd omdat hij zijn werk in de toekomst niet meer kan verrichten.
In de praktijk komt het voor dat een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die thuis zit en geen loon meer ontvangt, toch in dienst blijft houden. Zo hoeft de wettelijke transitievergoeding niet worden betaald. Zo’n dienstverband wordt een slapend dienstverband genoemd.

Uitspraak Hoge Raad

Bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, kwam de volgende zaak aan bod. Een werknemer die door zijn werkgever in een slapend dienstverband werd gehouden eiste van zijn werkgever een schadevergoeding. De werkgever was namelijk niet bereid het slapende dienstverband te beëindigen onder betaling van een transitievergoeding.
Aan de Hoge Raad werd de vraag gesteld of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als goed werkgever akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer om tot beëindiging van het slapende dienstverband over te gaan. Met daarbij de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding aan deze werknemer.

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad deze vraag beantwoord. Hieruit blijkt dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Dit is goed nieuws voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemers die nog een slapend dienstverband hebben.
Alleen als de werkgever er een gerechtvaardigd belang bij heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden geldt dit niet. Zo’n gerechtvaardigd belang bestaat bijvoorbeeld wanneer het reëel is om er vanuit te gaan dat de werknemer nog kan re-integreren.

Regeling compensatie transitievergoeding

Door werkgevers werd eerder gesteld dat het verplicht moeten betalen van een transitievergoeding bij de beëindiging van een slapend dienstverband voor hoge kosten zou zorgen. Per 1 april 2020 geldt echter de Regeling compensatie transitievergoeding. Hierin staat dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden door het UWV worden gecompenseerd voor de betaling van een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Deze regeling is tot stand gekomen omdat de wetgever een einde wil maken aan slapende dienstverbanden. De compensatieregeling geldt onder bepaalde voorwaarden voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Als het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015 ligt dan is er geen compensatie mogelijk.