Letselschaderaad werkt aan actualisering van de GOMA

De Letselschade Raad werkt aan een herziening van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten. Deze werd in 2010 opgesteld. De Raad streeft naar een gedragscode die breed wordt ondersteund.

Aanleiding voor de opstelling van de GOMA waren de problemen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Onder coördinatie van De Letselschade Raad zijn deze signalen opgepakt en hebben betrokken partijen gewerkt aan verbetering van de positie van patiënten. Een herziening van de GOMA moet leiden tot een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

Twee delen

De GOMA bestaat uit twee delen. In deel A vinden zorgaanbieders aanbevelingen voor een zorgvuldige reactie direct na een medisch incident. Respect, empathie en openheid zijn daarbij kernbegrippen. Een goede communicatie voorkomt misverstanden en kan daardoor (onnodige) klachten en claims voorkomen. De kans stijgt dat de zorgaanbieder het vertrouwen van de patiënt behoudt of herstelt. Komt het wel tot een klacht of claim, dan kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling daarvan.
Deel B bevat aanbevelingen voor de behandeling van verzoeken om schadevergoeding na medische incidenten.

  Deze herziening van de gedragscode ziet in elk geval op een vijftal aspecten:
  1. Bij de GOMA wordt een Medische Paragraaf ontwikkeld.
  2. De inhoud wordt óók afgestemd op de praktijk van zelfregelende ziekenhuizen en nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving.
  3. De GOMA wordt beter toepasbaar voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen.
  4. De inhoud van de GBL wordt in de GOMA opgenomen.
  5. Integratie van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg) in de GOMA.

Met het oog op herziening van de GOMA, hebben De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA in 2015 en 2016 een brede consultatie gehouden door middel van een flink aantal expertmeetings. Vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen hebben input gegeven voor een eerste concept.

Raamwerk GOMA

In 2017 is een schrijfgroep bestaande uit prof. Arno Akkermans (VU Amsterdam), Jørgen Simons (advocaat) en Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) van start gegaan met het schrijven van een raamwerk voor een nieuwe gedragscode. Naast de input en opbrengsten vanuit de expertmeetings is ook het nieuwe wettelijke kader waarbinnen de gedragscode moet opereren (de Wkkgz) een belangrijke inspiratiebron. Dit raamwerk (met globaal ook al de nodige inhoudelijke richtingen) is in 2018 aan de leden van de PC GOMA voorgelegd, zodat zij hun achterban konden consulteren over de vraag of zij zich in de ingeslagen weg voldoende vonden.

Uit de reacties van de achterbannen bleek echter, dat er behoefte was aan een andere insteek van de GOMA dan zoals gepresenteerd. In het najaar van 2018 heeft prof. mr. Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de UVA, zich daarom bij de schrijfgroep gevoegd en de pen ter hand genomen om een nieuw concept op te stellen. Medio januari 2019 heeft hij een nieuwe opzet aan de PC GOMA voorgelegd. De reacties op dit nieuwe concept zijn overwegend positief te noemen. De komende maanden staan dan ook in het teken van een nadere uitwerking van dit concept.

Zodra het nieuwe concepttekst naar het oordeel van de PC GOMA gereed is, zal dit uiteraard breder verspreid worden. De PC GOMA streeft ernaar om eind 2019 een volledige versie van de nieuwe GOMA te kunnen presenteren.

BRON: De Letselschade Raad