Op 17 mei stuurde de minister van defensie, mevrouw J. Hennis-Plasschaert, een brief aan de Tweede Kamer om haar nader te informeren over het dossier chroomhoudende verf en de stand van zaken daarvan.  Begin van dit jaar had ze reeds toegezegd om vóór de zomer de Kamer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rond Chroom-VI.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) coördineert het historisch onderzoek naar blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroomhoudende verf en wat voor effect dat kan hebben op hun gezondheid. Het onderzoek hiernaar is momenteel in volle gang en men streeft ernaar om dit zo snel en zorgvuldig mogelijk te voltooien. Ook wordt alle relevante wetenschappelijke kennis die kan bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen gebundeld en beschikbaar gesteld via een tweetal informatiebladen. Deze worden gepubliceerd op de website van het RIVM.

Een exacte eindtijd van alle deelonderzoeken kan nog niet worden gegeven. Het staat nu nog niet vast hoeveel gesprekken met (oud-)medewerkers nodig zijn. De onderzoeksvragen inzake extra gezondheidsrisico’s en de verantwoordelijkheid van Defensie kunnen pas worden beantwoord nadat alle deelonderzoeken voltooid zijn.

Het aantal registraties bij het meldpunt van het Centrum Arbeidsverhoudingen voor Overheidspersoneel (CAOP) is opgelopen tot ruim 2500. Ongeveer 670 (oud-)medewerkers hebben een beroep gedaan op de Coulanceregeling. Daarvan zijn 223 aanvragen toegekend en betaald, terwijl nog 23 vragen in behandeling zijn. Daarnaast zijn er 422 aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden op het gebied van de aandoening, de functie of de duur van de blootstelling. Tegen deze afwijzing zijn 124 (oud-)medewerkers in bezwaar gegaan, waarvan de meeste momenteel nog in behandeling zijn bij het ABP.
Ook hebben 133 medewerkers die nu nog met chroomhoudende verf werken, gebruik gemaakt van het preventief medisch onderzoek. Dat onderzoek wordt alle medewerkers aangeboden die nu bij hun werkzaamheden in contact komen met chroomhoudende verf. In de uitgevoerde onderzoeken naar gezondheidsrisico’s voor de huidige werknemers op de voormalige POMS-locaties zijn vanaf 2015 geen risico’s meer onderkend.

De minister had de Tweede Kamer ook toegezegd om haar te informeren over het communicatieplan van de paritaire commissie. Deze commissie heeft gekozen voor een coördinerende rol die moet garanderen dat er sprake is van een goed onderling overleg met alle organisaties die betrokken zijn bij het chroom-6 dossier. Deze coördinatie verloopt naar tevredenheid van alle betrokkenen. De paritaire commissie heeft een website gemaakt met verwijzingen naar de betrokken organisaties.  Ook worden er nieuwsbrieven verzonden met actuele informatie aan degenen die bij het CAOP staan geregistreerd.

En in het najaar hoopt de minister de Tweede Kamer middels een brief te informeren over de verdere voortgang van het chroom-6 dossier.