Drost Letselschade is als belangenbehartiger betrokken bij de zaak tegen Defensie over de giftige Chroom-6 verf. In dat kader krijgen wij veel vragen over de stand van zaken en de te volgen procedure. Wat betreft de stand van zaken kunnen wij u het volgende melden:

Coulanceregeling

Recent is door Defensie een coulanceregeling voor Chroom-6 slachtoffers bekend gemaakt. Dit is een conceptregeling en deze regeling is derhalve nog niet definitief. De regeling houdt in dat slachtoffers aanspraak kunnen maken op betaling van een voorschot op de schade. Echter, er wordt door Defensie geen aansprakelijkheid erkend.
De regeling bestaat uit vier categorieën met schadebedragen en aan iedere categorie is een ziektebeeld gekoppeld. Dus heeft u last van het voor de betreffende categorie beschreven ziektebeeld, dan heeft u recht op een vergoeding ter hoogte van die categorie.

Om in aanmerking te komen voor een uitkering conform de coulanceregeling, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. U moet gedurende minimaal 1 jaar werkzaam zijn geweest in een in de regeling genoemde functie en met Chroom-6 hebben gewerkt;
  2. U moet lijden aan één van de aandoeningen, genoemd in de bijlage bij de concept-regeling. Deze categorieën zijn:

Categorie 1 – Longkanker en neuskanker;
Categorie 2 – Allergisch contacteczeem, allergisch beroepsastma, chroomzweren en neusseptumperforatie;
Categorie 3 – Maagkanker en andere gastro-intestinale kanker, chronische longaandoeningen, nieraandoeningen;
Categorie 4 – Immunologische aandoeningen, anders dan allergie.

  1. U heeft niet eerder een bedrag ontvangen in verband met blootstelling aan een Chroom-6 houdende stof;
  2. Als u daarvoor wordt opgeroepen, moet u meewerken aan een geneeskundig onderzoek door het ABP, of de door haar aangewezen personen of instellingen.

Zodra de regeling definitief is, zal het ABP stukken toesturen. Deze stukken zullen moeten worden ingevuld om een voorschot te krijgen. Als u voor uw specifieke geval meer informatie wilt over de functies waarin gewerkt is met Chroom-6, neem dan contact met ons op.

Verdere acties

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de brief met de algemene aansprakelijkstelling voor onze cliënten richting Defensie. Bij deze aansprakelijkstelling zal een lijst wordt gevoegd van alle cliënten, die door Drost Letselschade worden bijgestaan.

Er is nog een aantal mensen, dat zich weliswaar tot ons kantoor heeft gewend voor belangenbehartiging, maar die de opdrachtbevestiging nog niet getekend retour heeft gestuurd. Die mensen wordt verzocht de opdrachtbevestiging alsnog zo spoedig mogelijk ondertekend te retourneren, zodat de aansprakelijkstelling ook namens hen kan worden verstuurd. Zolang wij geen getekende opdrachtbevestiging retour hebben mogen ontvangen, is er geen overeenkomst tot belangenbehartiging tot stand gekomen en kunnen wij u het slachtoffer (of nabestaande van een slachtoffer) niet vertegenwoordigen.

INHOUDELIJKE VRAGEN

Veel gestelde vragen met betrekking tot de Chroom-6 zaken (en het antwoord op die vragen) vindt u hieronder:

Moet ik mij melden bij het meldpunt van Defensie?

Als u in aanmerking wilt komen voor een voorschot via de coulanceregeling, dan moet u zich melden bij het meldpunt van het ABP, dat namens Defensie deze regeling uitvoert. Drost Letselschade zal overigens namens haar cliënten een collectieve melding bij het meldpunt doen.

Moet ik meedoen aan het aangeboden gezondheidsonderzoek?

Er zijn op dit moment twee medische onderzoeken lopende. Een onderzoek van het RIVM en een onderzoek vanuit het ABP en Defensie:

Onderzoek RIVM:

Dit onderzoek heeft tot doel een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van alle aandoeningen die door Chroom-6 zijn ontstaan. Het onderzoek van het RIVM is een onafhankelijk onderzoek en ziet op waarheidsvinding. U kunt, wat ons betreft, gewoon deelnemen aan dit onderzoek.

Onderzoek ABP/Defensie:

Het onderzoek van het ABP/Defensie is een geneeskundig onderzoek. Als u aanspraak wilt maken op de vergoeding op grond van de coulanceregeling, zult u moeten meewerken aan dit onderzoek.

Is er een lijst beschikbaar waarop ziektes vermeld staan, die opgelopen kunnen worden door het werken met Chroom-6?

Ja, er is een voorlopige lijst. Deze lijst met aandoeningen kunt u vinden bij de coulanceregeling. Er is nog geen complete lijst met alle bekende ziektebeelden, omdat het RIVM nog met een medisch onderzoek bezig is. Dat onderzoek heeft als doel dat deze ziektebeelden wel in kaart worden gebracht. Het medisch adviesbureau Destinatum, dat aan ons kantoor is gelieerd, doet zelfstandig onderzoek. Zodra die bevindingen bekend zijn, verschijnt daarover informatie op onze website.

Als de coulanceregeling definitief is, kan ik dan zonder risico een aanvraag doen voor de vergoeding die aangeboden wordt in sommige gevallen?

Als u in aanmerking komt voor een vergoeding op grond van de coulanceregeling, staat niets u in de weg om gebruik te maken van dit aanbod. Het accepteren van deze vergoeding heeft geen invloed heeft op de aansprakelijkheid van Defensie en ook niet op de hoogte van de werkelijke schade die Defensie moet vergoeden. Mocht na ontvangst van een vergoeding op grond van de coulanceregeling blijken, dat er feitelijk geen recht was op een vergoeding, dan behoeft het ontvangen bedrag naderhand niet te worden terug betaald.

Wat gaat Drost namens de benadeelden doen?

Wij stellen Defensie aansprakelijk voor de geleden schade. Zodra Defensie de aansprakelijk heeft erkend, zullen we gaan onderhandelen over de hoogte van de schade voor elke cliënt afzonderlijk.

Hoever gaat de zorg/belangenbehartiging van Drost richting benadeelden? Ook slachtofferhulp?

Ons kantoor is er voor de juridische en rekenkundige behandeling. Dat wil niet zeggen dat wij bij maatschappelijke, geneeskundige of psychische problemen niet kunnen doorverwijzen naar het juiste loket, zorginstelling etc. Ook daar kunnen en zullen wij slachtoffers (of nabestaanden) desgevraagd van dienst zijn.

Hoe lang gaat alles nog duren?

Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe lang de afwikkeling van de Chroom-6 zaken zal duren. Het onafhankelijk onderzoek van het RIVM zal nog ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Drost Letselschade wil niet zo lang wachten. We hopen binnen zes maanden uitsluitsel te kunnen geven over een termijn waarbinnen afwikkeling plaats zou kunnen vinden.

Hoe worden de kosten van Drost verrekend met een mogelijke vergoeding?
Hou ik, als slachtoffer, nog wel wat over?

Op dit punt wordt vooraleerst verwezen naar de tekst van de opdrachtbevestiging. Daarin is vastgelegd hoe het met onze kosten is geregeld. De kosten die worden gemaakt door Drost moeten in principe door Defensie worden vergoed. Als blijkt dat er aansprakelijkheid aan de zijde van Defensie is, is die verplichting ook in de Nederlandse wet geregeld. Wij sluiten echter niet uit, dat Defensie zal overgaan tot uitbetaling van vergoedingen zonder erkenning van aansprakelijkheid. In dat geval zullen de kosten van ons kantoor worden verrekend met de door Defensie uit te betalen/uitbetaalde schadevergoeding. Nota bene, de coulancevergoeding is geen schadevergoeding. Met andere woorden: ons honorarium wordt niet op de vergoeding conform de coulanceregeling in mindering gebracht.

Meer vragen?

Bezoek dan ook eens de site van de overheid met informatie over Chroom-6: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf

Natuurlijk kunt u ingeval van vragen ook altijd contact met ons kantoor opnemen. Wij zullen op onze website periodiek informatie over de voortgang van de Chroom-6 zaken plaatsen. Houd daarom onze website ook goed in de gaten.