Op 29 januari jl. informeerde Minister J.A. Hennis-Plasschaert per brief de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende chroomhoudende verf. Zoals toegezegd zal zij met kwartaalrapportages de Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onderzoeken en informatieverschaffing.

In deze kamerbrief gaat de minister in op de opzet en voortgang van het RIVM-onderzoek, de stand van zaken van de meldingen en de coulanceregeling, de voorlichtingsbijeenkomsten, de stand van zaken van de GGD-onderzoeken en het gezondheidskundig onderzoek.

RIVM-onderzoek

Het onderzoek naar de blootstelling van (oud-)medewerkers van defensie aan chroomhoudende verf in het verleden en wat dit kan betekenen voor hun gezondheid wordt gecoördineerd door het RIVM. De meer dan 1400 binnengekomen vragen zijn vertaald in onderzoeksvragen. Deze zijn door de zgn. paritaire commissie vastgesteld om uit te werken in twee richtingen. Allereerst in het informeren van hulpverleners en (oud-)medewerkers. Er is daartoe een informatieblad over chroom-VI opgesteld, allereerst voor (huis)artsen, maar ook ter beschikking gesteld aan (oud-)medewerkers. Ook heeft het RIVM een contactpunt ingericht voor vragen van medische professionals. Daarnaast organiseert het RIVM een historisch onderzoek naar de blootstelling aan chroom-VI, de mogelijke gevolgen en verantwoordelijkheden. Dat onderzoek is in volle gang.

Meldingen

Bij het meldpunt van het CAOP hebben zo’n 2500 mensen, die bij defensie met chroomhoudende verf hebben gewerkt, en nabestaanden zich geregistreerd. Ze kunnen mogelijk een beroep doen op de coulanceregeling die in maart 2015 is ingegaan. Wanneer er verband bestaat tussen blootstelling aan chroom-VI en ziektebeeld is een financiële tegemoetkoming mogelijk. De minister laat weten dat tot nu toe 630 (oud-)medewerkers een beroep op deze regeling hebben gedaan. Daarvan zijn 212 aanvragen toegekend en zijn er nog 39 in behandeling. Er zijn 379 aanvragen afgewezen en tegen hun afwijzing hebben 108 mensen bezwaar gemaakt. De bezwaarprocedures zijn nog niet afgerond.

Onderzoeken

In 2015 hebben de regionale GGD’en onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de huidige werknemers op de voormalige POMS-locaties. Op de locaties Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen en Coevorden zijn geen gezondheidsrisico’s onderkend voor het personeel dat daar nu werkt. De uitslagen van Ter Apel worden nog geanalyseerd. Defensie heeft ook een preventief medisch onderzoek chroom-VI ingericht voor medewerkers die nu nog met chroomhoudende stoffen werken. Deelneming aan dit onderzoek is vrijwillig. Ook is een gezondheidskundig onderzoek aangeboden aan (oud-)medewerkers die wel met chroomhoudende verf hebben gewerkt maar nog geen gerelateerde klachten hebben. Dit onderzoek heeft vooral een informerend en voorlichtend karakter.