Kamerbrief stand van zaken chroom-6 en CARC bij Defensie

Onlangs ontvingen zowel de Eerste als de Tweede Kamer per brief van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, een update over de laatste ontwikkelingen rond chroom-6 en CARC in relatie met Defensie.

In de brief informeert de staatssecretaris de beide Kamers over de huidige stand van zaken. In maart en juli 2019 gaf ze al informatie over de status van het onderzoek door het RIVM naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling van (oud-)defensiepersoneel aan chroom-6 en CARC. Ook stelde ze toen de uitvoeringen van de rechtspositionele regelingen en de uitvoering van de nazorg voor de (oud-)medewerkers en nabestaanden aan de orde. Die kamerbrieven zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In deze laatste brief meldt ze dat ze op 23 maart 2020 verwacht de resultaten van genoemde onderzoeken aan de Kamers te kunnen melden. Op 25 en 26 maart zal ze de betrokken (oud-)medewerkers en nabestaanden in Heerlen en in Almelo over de resultaten informeren. Deze zullen hiervoor per brief worden uitgenodigd.

Andere onderwerpen in de Kamerbrief

Daarnaast geeft de staatssecretaris in deze uitgebreide brief nadere informatie over de volgende onderwerpen:

 • Vervolgonderzoeken naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan HDI uit CARC op de POMS-locaties.
 • Actualisatie van lijst met ziekten en aandoeningen die door (beroepsmatige blootstelling aan) chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.
 • Verkenning haalbaarheid epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en ziekten en aandoeningen op de andere defensielocaties.
 • Vervolgonderzoeken naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 op de andere defensielocaties.
 • Advies deskundigenberaad aangaande aanvullende maatregelen nazorg oud-medewerkers POMS-locaties.
 • Recente aanpassingen van de Coulanceregeling en de Uitkeringsregeling.
 • Uitvoering Coulance- en Uitkeringsregeling.
 • Instelling Onafhankelijke Advies Bezwaarcommissie Uitkeringsregeling.
 • Het begrip verjaring bij het aanvragen van een uitkering of het indienen van een claim.
 • Toezegging inzake toekennen dienstslachtofferpas aan (oud-)medewerkers die zijn blootgesteld aan chroom-6.
 • Toezegging inzake toelage bezwarende arbeidsomstandigheden.
 • Communicatie en voorlichting inzake regelingen en onderzoeken.
 • Chroom-6 in nieuw aan te schaffen materieel.
 • Aanpassing spuitcabines.

Ook vermeldt de staatssecretaris nog dat Defensie in 2020 in het kader van transparantie over het dossier chroom-6 de handhavingsbrieven van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) over chroom-6 halfjaarlijks openbaar zal maken via de website www.defensie.nl, waarop ook de chroom-6-meldingen worden gepubliceerd.

De volledige tekst van deze brief staat ook op de website van de Rijksoverheid.