De nalatigheid zoals die zich voordeed bij Defensie bij het werken met de gevaarlijke stof chroom-6 komt ook op grote schaal voor bij het bedrijfsleven. Dat zegt vakbond FNV. ‘Bij ruim driekwart van de bedrijven vindt geen beoordeling van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen plaats.’ Aldus een artikel op ORnet.

Met de publicatie van het rapport van het RIVM over de blootstelling van medewerkers van Defensie aan chroom-6 vraagt de FNV aandacht voor een rapport van Capgemini. Dat werd vorige week besproken in de Tweede Kamer. Het betreft een door staatssecretaris Van Ark (SZW) gevraagd onderzoek naar de wijze waarop bedrijven omgaan met kankerverwekkende stoffen.

Verzoek om krachtige maatregelen

De bond concludeert op basis van de uitkomsten van de rapporten van Capgemini en het RIVM dat het bedrijfsleven ‘het net zo slecht doet als Defensie’. Om die reden heeft een klankbordgroep van wetenschappers, advocaten en FNV-medewerkers maandag staatssecretaris Van Ark verzocht krachtige maatregelen te nemen om werknemers beter te beschermen.

Volgens vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV wordt bij ruim driekwart van de bedrijven de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen niet beoordeeld. ‘Bedrijven weten niet eens wie van hun mensen werkt met deze stoffen. Daarnaast doen slecht opgeleide bedrijfsartsen niets aan preventie. Er zijn stevige maatregelen nodig om dit probleem nu aan te pakken, zoals ook Defensie nu belooft te gaan doen.’

Bij ‘de meeste bedrijven’ ontbreekt de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en ontbreken periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken en individuele blootstellingsregisters, zo stelt de vakbond.

Bedrijfsartsen krijgen zelden blootstellinggegevens te zien

Volgens het rapport van Capgemini krijgen bedrijfsartsen zelden blootstellinggegevens te zien over kankerverwekkende stoffen bij werknemers. De artsen geven in het onderzoek aan hier ook niet naar te vragen en het niet te bespreken met de werkgever. De blootstellinggegevens worden niet meegenomen bij verzuimanalyses van werknemers.

Van een goede bedrijfsarts en arbodienst mag je verwachten dat ze de werkgever hierom vragen en de werkgever erop wijzen om dit op orde te hebben, zegt Kitty Jong.

Ook de Inspectie SZW meldt op basis van regulier onderzoek dat slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over een volledige verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen. Vier van de vijf risicobedrijven hebben geen volledige verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

Beter extern toezicht nodig

De klankbordgroep van wetenschappers, advocaten en FNV-medewerkers dringt er bij de staatssecretaris op aan te zorgen voor beter extern toezicht en handhaving, als extra prikkel voor het bedrijfsleven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen gericht op bescherming van werknemers.

Kitty Jong pleit ervoor dat werknemers in bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt aan het einde van hun dienstverband een dossier van blootstellingsgegevens meekrijgen. De bond vindt ook dat bedrijven moeten worden verplicht gegevens over hoeveelheden kankerverwekkende stoffen te melden bij de Inspectie SZW.

BRON: OR/net.nl